ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Září / 2023

Jak pomoci krajině

Myslivost 9/2023, str. 44  Lubomír Hajný
Honební společenstvo Staříč se aktivně věnuje úpravě krajiny od roku 2009. Za tuto dobu bylo do honitby vysázeno přes 1000 ovocných stromů, stovky keřů. Myslivci založili nové remízy, ovocné linie, extenzivní sad, klidové plochy pro zvěř, vybudovali tůně a množství mysliveckých políček a také další prvky, tolik chybějící v dnešní moderní zemědělské krajině.
logo-Myslivci-Mohou-Menit-Krajinu.jpgPrakticky všechny realizace úprav krajiny financovány z veřejně dostupných finančních prostředků. Využívali jsme finanční prostředky Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Státního fondu životního prostředí CŘ a dalších donátorů.
Pro inspiraci čtenářům Myslivosti přinášíme výsledky snažení myslivců, majitelů honebních pozemků v honitbě Staříč – Kamenná. Dovolujeme si představit také možnosti, které se při úpravě krajiny otevírají i pro vaši honitbu.

obr-6.jpg
 
Výsadba stromů ve volné krajině
 
Majitelé pozemků, myslivci a zemědělci mají aktuálně možnost realizovat výsadby listnatých stromů v honitbách, a to až do výše 150 000 Kč na jeden projekt při spolupráci s Nadací Partnerství nebo až do výše 250 000 Kč při spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny.
Vysazovat lze ovocné i neovocné listnaté stromy od špičáků až po velké alejové stromy. Při volbě druhu stromů by žadatel měl respektovat místní klimatické podmínky, historické souvislosti a další místní specifika.
Vysazovat stromy a žádat o finanční prostředky může ale také subjekt, který není vlastníkem pozemku, kde bude realizována výsadba, stačí jen souhlas majitele pozemku. Finanční prostředky lze využít na zakoupení sadebního materiálu, pomocného materiálu (kotvení, úvazky, ochrana stromů proti okusu zvěří aj.). Podrobné znění grantové výzvy lze nalézt na stránkách sazimebudoucnost.cz a nature.cz

obr-1.jpg

 
Výsadba plodonosných keřů – remízky, meze
 
Přímo pro uživatel honiteb jsou připraveny finanční prostředky pro realizaci a obnovu mezí a remízků z plodonosných keřů a plodonosných stromů. Finanční podporu zajišťuje uživatelům honiteb Ministerstvo zemědělství ČR a administrativně ji zajišťují jednotlivé krajské úřady. 
Pro uživatele honiteb se naskýtá možnost realizovat až 2 ha remízků na 100 ha rozlohy honitby s místem realizace mimo pozemky plnící funkci lesa.
Bližší informace podají jednotlivé krajské úřady a celé znění všech podpor určených pro myslivce lze nalézt na stránce eagri.cz

obr-3.jpg

 
Myslivecká políčka
 
Uživatelům honiteb jsou dotována také myslivecká políčka pro zvěř, a to v maximální výši 2 ha políček na 100 ha honitby. Myslivecké políčko musí mít minimální rozměry 0,05 ha a maximální 1 ha. Každé myslivecké políčko musí být oseto minimálně dvěma plodinami a nesmí být určeno ke komerčním účelům.
Bližší informace podají jednotlivé krajské úřady a celé znění všech podpor určených pro myslivce lze nalézt na stránce eagri.cz

obr-4.jpg

 
Tůně, mokřady
 
Zadržování vody v krajině je předmětem dalšího dotačního titulu, který může využít široké spektrum žadatelů.  Mezi oprávněnými žadateli mohou být také myslivci a uživatelé honiteb. Administraci dotačního titulu provádí Agentura ochrany přírody a krajiny v rámci Programu péče o krajinu a Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.
Veškeré podrobnosti k projektům na realizaci mokřadů a tůní žadatel nalezne na nature.cz

20230310_152831.jpg

obr-vyzva.jpg

 
Redakce nabízí pomoc myslivcům
 
Redakce Myslivosti nabízí čtenářům pomoc s vyřízením jednotlivých dotačních titulů a finančních podpor. Poradíme a pomůžeme vyřídit administraci od základních příspěvků pro uživatele honiteb (myslivecká políčka, zástřelné za černou zvěř, odchytové nory aj.) až po projekty na výsadbu stromů, keřů či zadržování vody v krajině. 
Svoje požadavky směřujte na dotace@myslivost.cz

obr-5.jpg

 
 

Zpracování dat...