Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Jednatel:Marie Deržmíšková
Předseda:Ing. Josef Prokeš
  
Úřední hodiny
Po:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Út:pouze na základě telefonické domluvy
St:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Čt:pouze na základě telefonické domluvy
Pá:pouze na základě telefonické domluvy
   
IČO:67777228
Účet:672406003/0300
Banka:ČSOB, a.s. Jihlava
Blok informací levého panelu
Informace krajské veterinární správy > Informace KVS Kraje Vysočina na rok 2019

Informace KVS Kraje Vysočina pro rok 2019


Kolegové myslivci a přátelé myslivosti,

blíží se nový rok, a tak se na vás jako každoročně obracím s krátkou informací o aktuální nákazové situaci a plánovaném monitoringu nákaz v roce 2019.

1.  NÁKAZOVÁ SITUACE

V tomto roce se podařilo zvládnout ohnisko afrického moru prasat v okrese Zlín, poslední případ byl u uhynulého kusu v únoru 2018. Přestože se toto ojedinělé ohnisko podařilo zvládnout, stále aktuálnější je zanesení AMP přirozeným posunem nákazy z okolních států. Velmi nepříznivé zprávy o výskytu AMP přichází hlavně z Polska a Rumunska.

S nástupem zimního počasí počátkem roku lze očekávat, že se do ČR může vrátit ptačí chřipka, která je hlášena hlavně ze západní Evropy.

Všechny úhyny divokých prasat (i individuální) a hromadné úhyny ptáků (= 3 a více ptáků, zvláště vodních nalezených na jednom místě) hlaste na pracoviště krajské veterinární správy (KVS) a naši inspektoři se s vámi domluví na dalším postupu. Za uhynulou černou zvěř dodanou k vyšetření se nálezci i nadále vyplácí nálezné ve výši 2.000 Kč.

2. METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ

Metodika kontroly zdraví a vakcinací pro rok 2019 (MKZ) u lovné zvěře oproti roku letošnímu nedoznala velkých změn. Celé její znění přikládám v příloze, ale pro přehlednost ještě uvádím to zásadní.
- U lišek a psíků mývalovitých žádné změny, zahájení zimního odběru na monitoring vztekliny od 2. týdne v lednu, aktuálně si to ověřte na pracovištích KVS v okresech (platí se zástřelné 380 Kč).
- U černé zvěře pokračuje odběr krví na klasický mor prasat, posílat krev z každého desátého střeleného kusu. Platí povinnost nechat všechna divoká prasata laboratorně vyšetřit na trichiny. Při vyplňování žádanky vždy uvádějte číslo plomby a se vzorkem svaloviny se musí dodat i pírko.
- U zajíců se už nebude provádět plošný monitoring tularemie při honech, pokračuje však vyšetřování nalezených uhynulých zajíců na tularemii a brucelózu (platí se nálezné 150 Kč).

Zásadní změny pro rok 2019 nastaly v souvislosti s použitím antiparazitárních přípravků u spárkaté zvěře ve volných honitbách. K této problematice vydala SVS dvě mimořádná veterinární opatření (MVO). První z nich vydané dne 8.11.2018 pod č. j. SVS/2018/134060-G použití antiparazitních přípravků u volně žijící spárkaté zvěře úplně zakazovalo. Změnou toho MVO provedenou dne 12.12.2018 (č j. SVS/2018/151568-G) byl zákaz zmírněn a bylo umožněno spárkatou zvěř za přesně vymezených podmínek léčit. Při podání léčiva musí uživatel honitby zajistit, aby byla minimalizována možnost konzumace prasaty divokými (nikdy směs nepodávat přímo na zem nebo do korýtek na zemi!).
Kdo bude chtít léčit, ten k tomu musí mít dokladovatelný zdravotní důvod. Ten je popsaný v MKZ v kódu ExJ200 jako:
-       pozitivní výsledek parazitologického vyšetření ne starší než 12 měsíců nebo
-       pozitivní parazitologický nález motolic nebo střečků u ulovené zvěře provedené a
        zaznamenané soukromým veterinárním lékařem nebo proškolenou osobou.

 Uživatel honitby, který splní podmínky kódu ExJ200 a bude mít zájem léčit je povinen si podat žádost na Krajskou veterinární správu (každý uživatel honitby si musí požádat o výjimku sám!), která může výjimku ze zákazu povolit.  

 Součástí žádosti o povolení výjimky musí být:

1. výsledek parazitologického vyšetření provedeného v souladu s Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2018 (kód ExJ200) případně v souladu s Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2019 (kód ExJ200) nebo výsledek patoanatomického vyšetření střeleného nebo uhynulého kusu(ů) deklarující nezbytnost tohoto ošetření,

2. název léčivého přípravku, který bude pro antiparazitární ošetření použit,

3. množství léčivého přípravku, který bude pro antiparazitární ošetření použit,

4. druh, kategorie a hmotnost zvěře, u které bude léčivý přípravek použit; výpočet potřebné dávky léčivého přípravku, který bude pro antiparazitární ošetření použit,

5. doba, ve které bude léčivý přípravek použit. Antiparazitární přípravky lze použít v termínu od 4. 2. 2019 do 24. 2. 2019 a v žádosti je třeba upřesnit přesný den (dny) podání.

6. území, na němž bude léčivý přípravek použit včetně uvedení názvu a čísla honitby a GPS souřadnic místa předkládání léčivého přípravku,
7. seznam všech sousedních honiteb; v případě, že honitba sousedí se státní hranicí, je nutné uvést tuto skutečnost včetně uvedení konkrétního sousedícího státu,
8. jméno a příjmení, místo podnikání, IČO a registrační číslo soukromého veterinárního lékaře přidělené mu Komorou veterinárních lékařů ČR, pod jehož odpovědností bude léčivý přípravek použit,
9. způsob předkládání léčebného přípravku.
Každý uživatel honitby, který se rozhodne že je s ohledem na zdravotní stav spárkaté zvěře nezbytné antiparazitární přípravky podat by s ohledem na dodržení termínů měl:
- před podáním žádosti si nejprve ověřit dostupnost granulí s léčivem u výrobce, včetně data jejich dodání

-        podat si žádost o povolení výjimky s přílohami na KVS nejpozději do 10. ledna 2019. Veškerou požadovanou dokumentaci zasílejte písemně v obálce na adresu Krajské veterinární správy pro Kraj Vysočina, Rantířovká 22, 586 01 Jihlava nebo elektronicky na podatelnu KVS na e-mailovou adresu posta.kvsj@svscr.cz   Žádost lze předat i osobně na pracovištích KVS v okresech.

-          po obdržení rozhodnutí s výjimkou ze zákazu použití od KVS ihned informovat všechny uživatele sousedních honiteb a místně příslušný orgán státní správy myslivosti o použití léčivého přípravku, minimálně však 21 dní před jeho použitím. Aby bylo možné stihnout léčivo zvěři podat nejpozději do 24 února 2019 tak oznámení o použití léčiva rozeslat do 31. ledna 2019

Pro urychlení vyřízení žádosti o výjimku nám při podání žádosti také sdělte, kam a komu máme rozhodnutí odeslat (případně kontakt na datovou schránku). Pro doručení si uživatel honitby může zvolit zaslání dopisem na udanou adresu, zaslání do datová schránky a případně i osobní převzetí na okresním pracovišti KVS.

V případě nejasností nebo potřeby další konzultace kontaktuje MVDr. Brávka na KVS v Jihlavě, mobil 724342321 nebo e-mail p.bravek.kvsj@svscr.cz

Děkuji za spolupráci v končícím roce a do roku 2019 přeji životní pohodu a příjemné chvíle strávené při výkonu práva myslivosti.

Myslivosti zdar.

MVDr. Pavel Brávek

vedoucí oddělení ochrany zdraví zvířat

Krajská veterinární správa SVS pro Kraj Vysočina

Rantířovská 22, 586 01 Jihlava

 

p.bravek.kvsj@svscr.cz

T:   +420 567 570 244

M: +420 724 342 321

SVS_znacka_100%