Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Jednatel:Marie Deržmíšková
Předseda:Ing. Josef Prokeš
  
Úřední hodiny
Po:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Út:pouze na základě telefonické domluvy
St:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Čt:pouze na základě telefonické domluvy
Pá:pouze na základě telefonické domluvy
   
IČO:67777228
Účet:672406003/0300
Banka:ČSOB, a.s. Jihlava
Blok informací levého panelu
Organizační informace pro MS a členy ČMMJ > Jednací řád Okresního sněmu OMS Jihlava

J e d n a c í   ř á d
 
O k r e s n í h o s n ě m u Č M M J   O M S  J i h l a v a konaného dne 16. 6. 2011
__________________________________________________________________________
 
1.       Okresní sněm ( dále jen „ sněm“ ) je shromážděním delegátů ( tj. zástupců uživatelů honiteb v obvodu působnosti OMS Jihlava a členů ČMMJ evidovaných u OMS Jihlava ), hostů a členů OMR a ODR.
2.       Delegáti se při prezenci prokazují průkazem člena ČMMJ, hosté pozvánkou.
3.       Delegáti při prezenci obdrží veškeré dokumenty pro jednání sněmu.
4.       Sněm jedná podle bodů schváleného programu a na řádný průběh jednání dohlíží pracovní předsednictvo. Sněm řídí předsedající - pověřený člen OMR, který dbá na nerušený průběh jednání v souladu s platnými předpisy ČMMJ.
5.       Jednání sněmu je neveřejné, mohou na něm být přítomni pouze pozvaní účastníci. Nelze z něho pořizovat zvukové ani obrazové záznamy – mimo osob určených OMR. Účastníci sněmu se zdrží jakýchkoliv jednání a výstupů, které by narušily poslání a cíle sněmu.
6.       Delegáti smějí sněm opustit pouze po předchozí omluvě u pracovního předsednictva.
                  
 
I. Veřejné hlasování
 
  1. O všech přednesených návrzích se rozhoduje veřejným hlasováním – delegát zvedne zelený hlasovací lístek.
  2. Každému delegát má jeden hlas.
  3. K hlasování se přistupuje tehdy, když byla všem dána možnost se k návrhům vyjádřit. Nejdříve se hlasuje o protinávrzích vznesených při projednávání a pak teprve o návrzích předložených navrhovatelem.
  4. Hlasování řídí a výsledky vyhlašuje předsedající po domluvě s předsedou mandátové komise.
  5. Sněm je schopen se usnášet a rozhodovat hlasováním, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů. Hodinu po zahájení sněmu určeném na pozvánce je sněm schopen se usnášet a rozhodovat i za přítomnosti menšího počtu delegátů.
  6. Usnesení nebo rozhodnutí sněmu je platné, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina delegátů. Pokud není jednomyslné, uvádí se v zápisu počet hlasů proti a počet hlasů, které se zdržely hlasování.
  7. Delegát má právo zaprotokolování svého odchylného stanoviska, jestliže o to požádá.
 
 
II.      Diskuse
 
  1. Diskuse se mohou účastnit všichni účastníci sněmu tak, že se přihlásí zvednutím ruky. Předsedající sněmu vyzve přihlášeného k přednesení jeho příspěvku za podmínek:
-          diskutující se představí a diskutuje buď z místa nebo od předsednického stolu
-          délka diskusního příspěvku je omezena na 5 minut, o prodloužení rozhodne pracovní předsednictvo
-          ke stejné problematice vystoupí diskutující pouze jednou
-          nesouhlas s diskusí a žádost o ukončení vystoupení diskutujícího vyjádří delegáti zvednutím ruky – o ukončení diskusního příspěvku rozhodne pracovní předsednictvo
-          technická připomínka se musí vztahovat k projednávanému tématu a nesmí být delší než 30 sekund.
  1. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemá právo jakkoliv zasahovat do průběhu jednání sněmu.
 
 
III.  Zápis
 
 O jednání sněmu pořizuje zápis pověřený člen OMR, zápis ověřuje předsedající sněmu svým podpisem. Nedílnou součástí zápisu jsou prezenční listiny, zprávy dle programu a zápisy komisí sněmu.