Klub autorů
 
hlavicka klub
Klub autorů
Adresa: Jungmannova 25 , 110 00
Telefon:222 780 010
Email:klubautoru@klubautoru.cz
Web:www.myslivost.cz/klubautoru
Organizační řád klubu

Organizační řád klubu autorů

Organizační řád Klubu autorů ČMMJ
I. Název a sídlo

1. Název klubu: Klub autorů myslivecké literatury (dále jen „Klub“).

2. Sídlo: Jungmannova 25, 115 25 Praha 1

3. Klub je zřízen ve smyslu § 9 Stanov ČMMJ

4. Klub registruje Sekretariát ČMMJ

5. Klub je organizační složkou ČMMJ

6. Klub má působnost na území ČR

II. Poslání Klubu

Hlavním posláním Klubu je zejména:

1. Sdružovat autory různých uměleckých a dalších zaměření (spisovatele, básníky, dramatiky, scénáristy, malíře, výtvarníky, tvůrce odborné myslivecké literatury, publicisty, novináře apod.).

2. Propagace a popularizace myslivosti a činnosti myslivců především mezi nemysliveckou veřejností zejména prostřednictvím vlastní činnosti a tvorby členů klubu a publikací jejich děl po souhlasu autorů..

3. Propagace přírody, její ochrany a myslivosti mezi mládeží.

4. Vytváření podmínek pro odbornou a vzdělávací činnost členů.

5. Vytváření podmínek pro realizaci soutěží. 

6. Pořádání přehlídek autorských děl zejména při akcích ČMMJ a akcích pod záštitou ČMMJ.

7. Spolupráce při propagaci s organizačními jednotkami, složkami a kluby ČMMJ, ostatními celostátními mysliveckými organizacemi, mysliveckými sdruženími při jejich popularizaci. .

III. Hospodaření klubu

1. Klub hospodaří podle schváleného rozpočtu ČMMJ.

IV. Členství v klubu

1. Členem Klubu se mohou stát v současnosti či minulé době aktivní autoři, kteří se zabývají některou z činností uvedenou v poslání klubu:
a) občané ČR starší 15 let,
b) cizí státní příslušníci mající trvalý pobyt v ČR

2. O přijetí rozhoduje Rada klubu na základě podání písemné přihlášky a předložení ukázky již realizovaného díla. 

3. Členství zaniká:
a) vystoupením na základě písemného doručení vystoupení Radě klubu,
b) vyloučením na základě rozhodnutí Rady klubu,
c) neuhrazením klubového příspěvku do 31.3. příslušného roku,
d) zánikem Klubu
e) úmrtím člena,

V. Práva a povinnosti členů

1. Členové mají právo:
a) zúčastnit se jednání členské schůze,
b) volit a být voleni do rady klubu,
c) účastnit se akcí Klubu a akcí ČMMJ

2. Členové jsou povinni:
a) dodržovat Organizační řád klubu,
b) uhradit roční klubový příspěvek nejpozději do 31.3. 
c) zdržet se jednání, které by poškozovalo zájmy a poslání Klubu a ČMMJ

3. Člen může být z Klubu vyloučen, jestliže opakovaně porušil Organizační řád klubu. O vyloučení rozhoduje Rada klubu nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady klubu.


VI. Orgány klubu

Orgány Klubu jsou:
a) Členská schůze klubu,
b) Rada klubu
c) jednatel klubu


VII. Členská schůze klubu

1. Členská schůze klubu je nejvyšším orgánem klubu a do její působnosti patří:
a) volit pětičlennou Radu klubu,
b) schvalovat Organizační řad klubu a jeho změny,
c) projednávat výsledek hospodaření a rozpočet klubu,
d) rozhodovat o minimální výši klubového příspěvku

2. Členská schůze se koná jedenkrát za kalendářní rok, zpravidla nejpozději do konce června příslušného roku. Svolává ji předseda nebo jednatel klubu písemnou formou pozvánkou s uvedeným programem. 

3. Na členské schůzi se rozhoduje hlasováním prostou většinou hlasů všech přítomných členů.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

4. Zastoupení na členské schůzi není možné.

VIII. Rada klubu

1. Rada klubu je výkonným orgánem klubu a řídí jeho činnost.

2. Na ustavující schůzi volí předsedu, místopředsedu a jednatele klubu. Tito funkcionáři jsou statutárními zástupci klubu. Jeden ze statutárních zástupců se účastní jednání Sboru zástupců ČMMJ.

3. Rada klubu zasedá zpravidla jedenkrát za čtvrt roku, nejméně dvakrát za příslušný kalendářní rok. 

4. Předseda klubu zodpovídá za řádné vedení písemností klubu, úzce při tom spolupracuje s jednatelem klubu.

5. Jednatel klubu je pověřen členskou evidencí a vedením ekonomické agendy klubu. 

6. Rada klubu rozhoduje hlasováním prostou většinou hlasů všech přítomných členů.

7. Do působnosti Rady klubu patří zejména:
a) realizace poslání Klubu,
b) příprava rozpočtu a dohled nad jeho plněním,
c) plnění usnesení Členské schůze klubu a usnesení Sboru zástupců ČMMJ,
d) přijímání nových členů a rozhodování o vyloučení členů
e) vedení evidence členů Klubu prostřednictvím jednatele klubu,
f) podávání informací o činnosti Klubu dvakrát ročně v časopisu Myslivost 


IX. Zánik klubu

1. O návrhu na zrušení Klubu rozhoduje členská schůze prostou většinou všech členů Klubu.

2. Členská schůze zvolí člena, který provede administrativní úkony směřující k výmazu Klubu z evidence sekretariátu ČMMJ.


X. Závěrečná ustanovení

1. Tento Organizační řád byl projednán a schválen Ustavující schůzí Klubu autorů ze dne 4. 3. 2006 a tímto dnem nabyl účinnosti