ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Klub vábičů zvěře
 
IMG_2341
Klub vábičů zvěře
Adresa: U Splavu 1660/8 , Praha 10 , 106 00
Telefon: 605 261 035
Email:klubvabicu@myslivost.cz
Web:www.klubvabicu.cz
Organizační řád

Organizační řád Klubu vábičů zvěře při ČMMJ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KLUBU VÁBIČŮ
 
 
I. Název a sídlo
 
1. Název klubu: Klub vábičů (dále jen Klub).
 
2. Sídlo: 141 00 Praha 4, Lešanská 1176/2a
 
3. Klub je zřízen podle Stanov ČMMJ, z.s. (dále jen „Stanovy“) a těmito Stanovami se Klub při své činnosti řídí
 
4. Klub je organizační složkou ČMMJ, z.s. (dále jen „ČMMJ“) bez právní subjektivity
 
II. Poslání klubu
 
1. Sdružovat myslivce, kteří ve své myslivecké činnosti využívají vábení zvěře jakožto lovecké metody nebo metody k pozorování a obeznání zvěře, sdružovat sběratele a výrobce vábniček a pomůcek pro vábení, popularizátory vábení zvěře a všechny ty, kteří mají zájem o osvětu a propagaci lovu a obeznávání zvěře vábením.
 
2. Propagovat a popularizovat myslivecké tradice a dovednosti, propagovat humánní a především etickou stránku myslivosti a činnosti myslivců mezi mysliveckou i nemysliveckou veřejností zejména prostřednictvím vlastní činnosti, ukázkami a školeními
 
3. Propagovat přírodu, její ochranu, myslivost a kulturní tradice myslivosti mezi dětmi, mládeží, mysliveckou i nemysliveckou veřejností.
 
4. Vytvářet podmínky pro růst odborné úrovně členů Klubu, zajišťovat odbornou a vzdělávací činnost členů a pořádat odborné semináře, školení, workshopy, soutěže a další akce ve prospěch členů klubu i členů ČMMJ.
 
5. Pořádat soutěže, semináře a ukázky vábení zejména při akcích ČMMJ a akcích pod záštitou ČMMJ
 
6. Spolupracovat s hlavním spolkem a jeho organizačními složkami a kluby ČMMJ,
s pobočnými spolky ČMMJ a s ostatními mysliveckými a kulturními spolky a organizacemi, jejichž činnost není v rozporu se zájmy ČMMJ.
 
7. Rozvíjet mezinárodní činnost v oblasti vábení zvěře, zajišťovat reprezentaci ČR a ČMMJ na mezinárodních soutěžích ve vábení zvěře.
 
III. Hospodaření klubu
 
1. Klub hospodaří podle schváleného rozpočtu, který v rámci rozpočtu ČMMJ schvaluje Sbor zástupců ČMMJ.
 
2. Finanční zdroje Klubu tvoří zejména finanční prostředky od ČMMJ, příspěvky členů Klubu.
 
IV. Členství v klubu
 
1. Členem Klubu se mohou stát:
            - občané České republiky
            - občané členských států Evropské unie
            - občané jiných států s povolením k trvalému pobytu na území České republiky
 
2. Členství v Klubu může být řádné nebo klubové. Všichni členové, řádní i kluboví, jsou členy ČMMJ podle Stanov ČMMJ.
 
3. Členství vzniká na základě písemné nebo elektronické přihlášky, případně osobního představení a ústní žádosti na chůzi klubu, na základě předložení ukázky již realizovaného díla a zaplacení klubového příspěvku. O přijetí rozhodují vždy jednou ročně na výroční členské schůzi přítomní řádní i kluboví členové prostou většinou hlasů, případně lze o přijetí rozhodnout hlasováním per rollam.
Rada klubu následně určí osobu k zapsání člena do centrální, resp. klubové evidence členů.
 
4. Řádné členství je podmíněno zaplacením řádného členského příspěvku ČMMJ prostřednictvím Klubu vábičů.
 
5. Řádný a klubový člen může být členem více klubů v rámci ČMMJ.
 
6. Členství v Klubu zaniká za podmínek uvedených ve Stanovách ČMMJ (§18 Stanov).
 
V. Práva a povinnosti členů
 
1. Řádní členové mají právo:
A) zúčastnit se jednání členské schůze klubu a rozhodovat (hlasovat) o činnosti klubu,
B) volit a být voleni do Rady klubu,
C) účastnit se akcí klubu a ČMMJ,
D) získávat informace o akcích a činnosti klubu,
 
2. Členové jsou povinni:
A) dodržovat předpisy klubu a ČMMJ a rozhodnutí orgánů klubu a ČMMJ,
B) dodržovat myslivecké zvyky a tradice,
C) dodržovat právní předpisy na úseku myslivosti a ochrany přírody,
D) podílet se na plnění úkolů plynoucích z členství v Klubu a v ČMMJ,
E) uhradit roční řádný příspěvek nejpozději do konce prosince předcházejícího kalendářního roku a nejpozději do konce června daného roku uhradit klubový příspěvek,
F) zdržet se jednání, které by poškozovalo zájmy a poslání klubu a ČMMJ.
 
3. Při ukládání opatření řádným nebo klubovým členům při porušení povinností vyplývajících z členství v Klubu je postupováno v souladu se Stanovami ČMMJ.
 
4. Kluboví členové mají stejná práva a povinnosti jako řádní členové s výjimkou práva volit a být volen do orgánů ČMMJ.
 
VI. Orgány klubu
 
Orgány Klubu jsou:
a) členská schůze Klubu,
b) Rada klubu.
 
 
VII. Členská schůze Klubu
 
1. Členská schůze Klubu je nejvyšším orgánem Klubu a do její působnosti patří:
a) volit a odvolávat předsedu Klubu a další členy Rady klubu
b) přijímat a hodnotit programové zaměření činnosti a roční plány Klubu
c) vznášet připomínky a návrhy k hospodaření a rozpočtu Klubu v rámci rozpočtu ČMMJ,
d) ukládat úkoly a povinnosti Radě Klubu
e) rozhodovat o výši klubového příspěvku.
 
2. Členská schůze se koná nejméně jedenkrát za kalendářní rok. Svolává ji předseda Klubu pozvánkou s uvedením programu, místa a času konání. Oznámení o konání členské schůze nejpozději 10 dnů před konáním schůze může být provedeno zveřejněním na internetových stránkách Klubu, písemnou formou, prostřednictvím SMS nebo jiným způsobem schváleným členskou schůzí
 
3. Členskou schůzi musí předseda Klubu svolat do 1 měsíc po obdržení písemné žádosti alespoň 20 % členů Klubu; v žádosti musí být uveden důvod svolání členské schůze a její program.
 
4. Členská schůze je usnášeníschopná při účasti nejméně poloviny členů Klubu. Pokud ve stanovenou dobu zahájení schůze není přítomna nadpoloviční většina členů, opakuje se zahájení schůze po uplynutí 30 minut od původního času zahájení. Členská schůze je poté usnášeníschopná při účasti alespoň 5 % členů Klubu.
 
5. Na členské schůzi se rozhoduje hlasováním prostou většinou hlasů všech přítomných řádných a klubových členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 
6. Zastoupení na členské schůzi Klubu není možné.
 
7. Členská schůze může rozhodovat také elektronicky hlasováním per rollam.
 
8. Členská schůze rozhoduje hlasováním o osobě, která bude pověřena vedením evidence členů klubu
 
9. Členská schůze rozhoduje hlasováním o osobě, která bude pověřena výběrem klubových členských příspěvků a předáním či převedením vybraných členských příspěvků účetnímu oddělení sekretariátu ČMMJ
 
10. Členská schůze rozhoduje o výši soutěžních poplatků, plateb na akcích a o dalších ekonomických výhodách či povinnostech členů Klubu spojených s pořádanými akcemi klubu
 
11. Členská schůze navrhuje a schvaluje podobu znaku a odznaku klubu a podobu klubového průkazu či jinou formu dokladu, kterým lze prokázat členství v klubu.
 
VIII. Rada klubu
 
1. Rada klubu je výkonným orgánem Klubu, má nejméně 3 členy, předsedu a dva místopředsedy, případně další členy, kteří jsou voleni členskou schůzí na funkční období 5 let. Volby do Rady klubu je možné uspořádat i mimo výroční členskou schůzi formou elektronickou nebo korespondenční případně jejich kombinací. Členové Rady klubu vykonávají své funkce až do doby zvolení nových členů Rady klubu. Návrhy kandidátů na příslušné funkce předkládají řádní členové Klubu nejpozději 21 dnů před termínem konání voleb současně se sdělením, že navrhovaný řádný člen s nominací souhlasí. Zvoleni jsou kandidáti, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů.
 
2. V průběhu volebního období může Rada klubu navrhnout členské schůzi klubu kooptaci dalšího člena Rady klubu.
 
3. V čele Rady klubu stojí předseda Klubu, přímo volený členskou schůzí. Jménem Klubu jedná a podepisuje jeho předseda. Předseda Klubu zastupuje Klub na jednání Sboru zástupců, Myslivecké rady a dalších orgánů a komisí ČMMJ. Předsedu Klubu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda Klubu nebo předsedou Klubu pověřený jiný člen Rady klubu.
 
4. Rada klubu se schází zpravidla dvakrát za kalendářní rok, z jednání se pořizuje zápis, který je následně rozeslán elektronicky a nebo písemně všem členům klubu. Jednání Rady klubu jsou přístupná všem členům Klubu, kteří mohou požádat o vystoupení v programu jednání Rady klubu, nemohou však na zasedání Rady klubu hlasovat. O zařazení vystoupení v programu zasedání rozhoduje Rada klubu.
 
5. Rada klubu je schopna se usnášet, zúčastní-li se hlasování nadpoloviční většina členů rady. K platnosti usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasujících, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy klubu. Hlasovat lze i elektronicky.
 
6. Do působnosti Rady klubu patří zejména:
A) realizace poslání Klubu
B) navrhovat Organizační řád Klubu a jeho změny, předložit jej členské schůzi klubu a následně ke schválení Myslivecké radě ČMMJ
C) příprava ročních plánů činnosti Klubu
D) řízení akcí Klubu
E) pořádání vzdělávacích akcí, seminářů
F) rozhodovat o způsobu voleb do Rady klubu, včetně jejich přípravy a organizace
G) plnění usnesení Členské schůze Klubu, Sboru zástupců ČMMJ a Myslivecké rady ČMMJ
H) vedení evidence členů Klubu nebo určení pověřené osoby, která po schválení členskou schůzí členy zapisuje členy do seznamu členů
I) výběr klubových členských příspěvků nebo určení pověřené osoby, která po schválení členskou schůzí bude pověřena výběrem klubových členských příspěvků a předáním či převedením vybraných členských příspěvků účetnímu oddělení sekretariátu ČMMJ
J) zajišťování mezinárodní spolupráce
K) poskytování informačního a dalšího servisu členům Klubu
L) podávání zpráv o činnosti Klubu Myslivecké radě ČMMJ
M) zřizování poradních komisí jako poradních orgánů Rady klubu bez hlasovacího práva
N) vydávání interních předpisů Klubu
 
IX. Zánik klubu
 
1. Klub zaniká
a) Rozhodnutím Sboru zástupců ČMMJ
b) klesne-li počet členů Klubu pod tři.
 
2. ČMMJ jmenuje člena, který provede administrativní úkony směřující k zániku Klubu.
 
X. Přechodná a závěrečná ustanovení
 
Tento Organizační řád byl projednán a schválen Mysliveckou radou ČMMJ
 
Zrušuje se tímto dříve vydaný Organizační řád.
 
V Praze dne 27.4.2018