Klub vábičů zvěře
 
IMG_2341
Klub vábičů zvěře
Adresa: Jungmannova 25 , Praha 1 , 115 25
Telefon:
Email:klubvabicu@myslivost.cz
Web:www.klubvabicu.cz
Organizační řád

Organizační řád Klubu vábičů zvěře při ČMMJ

Organizační řád Klubu vábičů zvěře ČMMJ

I. Název a sídlo

1. Název klubu: Klub vábičů zvěře při ČMMJ (dále jen „Klub“).

2. Sídlo: Jungmannova 25, 115 25 Praha 1

3. Klub je zřízen ve smyslu § 9 Stanov ČMMJ

4. Klub registruje Sekretariát ČMMJ

5. Klub je organizační složkou ČMMJ

6. Klub má působnost na území ČR

II. Poslání Klubu

Hlavním posláním Klubu je zejména:

1. Sdružovat myslivce, kteří při své myslivecké činnosti využívají vábení zvěře jakožto lovecké metody nebo metody k pozorování a obeznání zvěře, sdružovat sběratele a výrobce různých druhů vábniček a pomůcek pro vábení, popularizátory vábení zvěře a všechny ty, kteří mají zájem o osvětu a propagaci lovu a obeznávání zvěře vábením.
2. Propagace a popularizace myslivosti a činnosti myslivců především mezi nemysliveckou veřejností
3. Propagace přírody, její ochrany a myslivosti mezi mládeží.
4. Propagace myslivecké etiky a dobrých mysliveckých mravů, tradic a zvyků při provádění myslivosti a při praktickém používání metod vábení zvěře.

5. Vytváření podmínek pro odbornou a vzdělávací činnost členů.

6. Pořádání Mistrovství republiky ve vábení jelenů a dalších soutěží ve vábení a vytváření podmínek pro realizaci dalších soutěží a kurzů ve vábení zvěře.

7. Pořádání kurzů a přednášek o vábení zvěře při akcích ČMMJ a akcích pod záštitou ČMMJ.

8. Spolupráce při propagaci s organizačními jednotkami, složkami a kluby ČMMJ, ostatními celostátními i zahraničními mysliveckými organizacemi, mysliveckými sdruženími při jejich popularizaci.

III. Hospodaření klubu

1. Klub hospodaří podle schváleného rozpočtu ČMMJ.

IV. Členství v klubu

1. Členem Klubu se mohou stát v současnosti či minulé době aktivní vábiči, výrobci a sběratelé vábniček, popularizátoři vábení a všichni ti, kteří se zabývají některou z činností uvedenou v poslání klubu:
a) občané ČR starší 15 let,
b) cizí státní příslušníci mající trvalý pobyt v ČR

2. O přijetí rozhoduje Rada klubu na základě podání písemné přihlášky a předložení seznamu či přehledu činnosti s vábením souvisejícím.

3. Členství zaniká:
a) vystoupením na základě písemného doručení vystoupení Radě klubu,
b) vyloučením na základě rozhodnutí Rady klubu,
c) neuhrazením klubového příspěvku do 31.3. příslušného roku,
d) zánikem Klubu
e) úmrtím člena,

V. Práva a povinnosti členů

1. Členové mají právo:
a) zúčastnit se jednání členské schůze,
b) volit a být voleni do Rady klubu,
c) účastnit se akcí Klubu a akcí ČMMJ

2. Členové jsou povinni:
a) dodržovat Organizační řád klubu,
b) uhradit roční klubový příspěvek na další kalendářní rok nejpozději do 31.12. předchozího roku
c) zdržet se jednání, které by poškozovalo zájmy a poslání Klubu a ČMMJ

3. Člen může být z Klubu vyloučen, jestliže porušil Organizační řád klubu. O vyloučení rozhoduje Rada klubu nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady klubu.


VI. Orgány klubu

Orgány Klubu jsou:
a) Členská schůze klubu,
b) Rada klubu
c) jednatel klubu


VII. Členská schůze klubu

1. Členská schůze klubu je nejvyšším orgánem klubu a do její působnosti patří:
a) volit pětičlennou Radu klubu,
b) schvalovat Organizační řad klubu a jeho změny,
c) projednávat výsledek hospodaření a rozpočet klubu,
d) rozhodovat o výši klubového příspěvku

2. Členská schůze se koná nejméně jedenkrát za kalendářní rok. Svolává ji předseda nebo jednatel klubu písemnou nebo elektronickou formou pozvánkou s uvedeným programem nejpozději 15 dnů před datem konání schůze.

3. Na členské schůzi se rozhoduje hlasováním prostou většinou hlasů všech přítomných členů.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

4. Zastoupení na členské schůzi není možné.

VIII. Rada klubu

1. Rada klubu je výkonným orgánem klubu a řídí jeho činnost.

2. Na ustavující schůzi volí předsedu, místopředsedu a jednatele klubu. Statutárním zástupcem klubu je předseda, Rada může pověřit zastupováním Klubu kteréhokoliv člena Rady klubu.
3. Rada klubu zasedá zpravidla nejméně dvakrát za příslušný kalendářní rok.

4. Předseda klubu zodpovídá za řádné vedení písemností klubu, úzce při tom spolupracuje s jednatelem klubu.

5. Jednatel klubu je pověřen členskou evidencí a vedením ekonomické agendy klubu.

6. Rada klubu rozhoduje hlasováním prostou většinou hlasů všech přítomných členů, přítomni musejí být nejméně tři členové Rady Klubu.

7. Do působnosti Rady klubu patří zejména:
a) realizace poslání Klubu,
b) příprava rozpočtu a dohled nad jeho plněním,
c) plnění usnesení Členské schůze klubu a usnesení Sboru zástupců ČMMJ,
d) přijímání nových členů a rozhodování o vyloučení členů
e) vedení evidence členů Klubu prostřednictvím jednatele klubu,
f) podávání informací o činnosti Klubu jedenkrát ročně v časopisu Myslivost
8. Funkční období Rady Klubu vábičů zvěře je 5 let


IX. Zánik klubu

1. O návrhu na zrušení Klubu rozhoduje členská schůze prostou většinou všech členů Klubu.

2. Členská schůze zvolí člena, který provede administrativní úkony směřující k výmazu Klubu z evidence sekretariátu ČMMJ.


X. Závěrečná ustanovení

1. Tento Organizační řád byl projednán a schválen Ustavující schůzí Klubu vábičů zvěře ze dne 16.4.2010 a tímto dnem nabyl účinnosti
 
Blok informací levého panelu