Českomoravská myslivecká jednota, z.s.,  Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín
 
jelen%20pasouci%20se%20v%20lese
Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín
Adresa: Kunín 291 , Kunín , 742 53
Telefon:731 482 607
Email:oms.nj@centrum.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnovyjicin
Okresní sněm > Okresní sněm 2019

Myslivecká rada Českomoravské myslivecké jednoty z.s., okresního mysliveckého spolku v Novém Jičíně, dle §125, Stanov, svolává
 
SNĚM – SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ
 DNE 6. června 2019 V 16.30 HODIN
v aule VFU - Školní zemědělský podnik v Kuníně
 
svolání platí pro
 
členy Českomoravské myslivecké jednoty,  z.s., ( dále jen ČMMJ) organizovanými při Okresním mysliveckém spolku Nový Jičín a jednotlivé členy ČMMJ
 
Myslivecká rada (dále jen MR) tak rozhodla na svém zasedání dne 24. dubna 2019.
 
Člen ČMMJ se sněmu může zúčastnit osobně, může také zmocnit jiného člena k zatupování na základě plné moci.
Člen má jeden hlas a po jednom hlase za každého člena, kterého zastupuje na základě plné moci (podpis nemusí být ověřen). V případě, že se objeví za jednoho člena ČMMJ více plných mocí, nepřihlíží se k žádné z nich.
 
PROGRAM:
 
1.     Zahájení. Volba zapisovatele a pracovního předsednictva
2.     Schválení programu sněmu.
3.     Schválení jednacího řádu.
4.     Volba návrhové komise.
5.     Zpráva zástupce ČMMJ z.s., Praha
6.     Předání vyznamenání členům ČMMJ
7.     Zpráva předsedy a zpráva o plnění usnesení sněmu z 7. 6. 2018.
8.     Zprávy předsedů odborných komisí
9.     Zpráva předsedy dozorčí rady.
10.   Schválení výsledku hospodaření za rok 2018 a rozpočtu na rok 2019
11.   Diskuze.
12.   Zpráva návrhové komise a usnesení sněmu.
13.   Závěr.
 
 
 
                                                                                        Ladislav Raffai
V Kuníně dne 6.5.2019                                              předseda myslivecké rady v.r.


JEDNACÍ ŘÁD SNĚMU
 
 DNE 6. 6. 2019 V 16.30 HODIN  V AULE VFU - ŠKOLNÍ ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK V KUNÍNĚ
 
 _________________________________________________________________________
 
 1. Sněm je shromážděním členů evidovaných pobočným spolkem. popřípadě jejich zmocněnců. Zmocněnec zastupuje členy Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., organizované při Okresním mysliveckém spolku Nový Jičín a má tolik hlasů, kolik odpovídá součtu svého hlasu a hlasů jemu udělených na základě písemného zmocnění (§121 odst. 2 stanov). Podpis na zmocnění nemusí být ověřen.
     2.  Účastníci se při prezenci prokazují průkazem člena Českomoravské myslivecké jednoty,    
           z.s. , hosté pozvánkou. Plné moci je potřeba předložit v originále; plnou moc je možno míti i jako tzv. hromadnou pro více zmocnitelů
     3.  Sněm jedná podle bodů schváleného programu a na řádný průběh jednání dohlíží pracovní
           předsednictvo. Sněm řídí předsedající - pověřený člen MR, který dbá na nerušený průběh   
           jednání v souladu s platnými předpisy Českomoravské myslivecké jednoty z.s.  
     4.  Jednání sněmu je neveřejné, mohou na něm být přítomni pouze pozvaní účastníci, hosté a jednatel s hlasem poradním. Nelze z něho pořizovat zvukové ani obrazové záznamy – mimo osob určených MR. Účastníci sněmu se zdrží jakýchkoliv jednání a výstupů, které by narušily průběh sněmu.
 
           
 
I. Průběh jednání 
 1. Po zahájení sněmu bude zvoleno pracovní předsednictvo a zapisovatel.
 2. O přednesených návrzích na ustanovení pracovního předsednictva, zapisovatele, schválení programu sněmu, schválení jednacího řádu a volby do návrhové komise se rozhoduje veřejným hlasováním (aklamací) – člen zvedne hlasovací lístek zelené barvy.
 3. O návrzích členů, rozpočtu, dalších návrzích a usnesení se rozhoduje veřejným hlasováním (aklamací) – člen zvedne hlasovací lístek zelené barvy.
 4. Hlasovací lístek bude mít nadepsáno číslo odpovídající počtu hlasů.
 5. Hlasování řídí a výsledky vyhlašuje předsedající. Hlasy počítá skrutátor (skrutátoři) jmenovaný předsedajícím. Sčítání hlasů bude probíhat vždy jednotlivě při hlasování PRO, PROTI, ZDRŽEL SE; sčítání může proběhnout i jinak, zvláště pak když převážná většina členů bude PRO, pak se budou sčítat jen hlasy PROTI a ZDRŽEL SE a hlasy PRO se vypočtou odečtením těchto čísel od celkového počtu hlasů.
 6. Sněm je schopen usnášet se, jsou-li přítomni členové pobočného spolku, kteří společně disponují nejméně jednou desetinou všech hlasů. Uběhla-li od začátku jednání sněmu alespoň jedna hodina, je sněm schopen usnášet se za účasti libovolného počtu členů pobočného spolku. Usnesení nebo rozhodnutí sněmu je platné, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů. Pokud není jednomyslné, uvádí se v zápisu počet hlasů proti a počet hlasů, které se zdržely hlasování.
 
II.      Diskuse
 1. Diskuse se mohou účastnit všichni účastníci sněmu tak, že se přihlásí zvednutím ruky. Předsedající sněmu vyzve přihlášeného k přednesení jeho příspěvku za podmínek:
 • diskutující se představí a diskutuje buď z místa, nebo od předsednického stolu
 • délka diskusního příspěvku je omezena na 5 minut, o prodloužení rozhodne pracovní předsednictvo
 • ke stejné problematice vystoupí diskutující pouze jednou
 • nesouhlas s diskusí a žádost o ukončení vystoupení diskutujícího vyjádří členové
      zvednutím ruky – o ukončení diskusního příspěvku rozhodne pracovní předsednictvo
 • technická připomínka se musí vztahovat k projednávanému tématu a nesmí být delší než 30 sekund.
 1. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemá právo jakkoliv zasahovat do průběhu jednání sněmu, vyjma členů OMR a ODR, kteří mají právo vyjádřit se k projednávané věci kdykoliv.
 2. Není-li k diskusnímu příspěvku podáno vysvětlení přímo na jednání vzhledem ke složitosti záležitosti či z důvodů obdobných, poskytne se diskutujícímu vysvětlení písemně (emailem) ve lhůtě patnácti dnů ode dne jednání sněmu. Tato skutečnost se uvede v zápisu o jednání. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti.
 
III.  Zápis
 
 O jednání sněmu pořizuje zápis zvolený zapisovatel, zápis ověřuje předseda spolku s jednatelem svým podpisem. Nedílnou součástí zápisu jsou prezenční listiny, zprávy dle programu a zápisy komisí sněmu. Zápis se doručí na elektronickou adresu členů pobočného spolku.
 
  Ladislav Raffai                                                   Ing. Richard Marek
předseda MR Nový Jičín v.r.                            místopředseda MR Nový Jičín v. r.
 

Sekretariát našeho OMS Nový Jičín sídlí v areálu Mlékárny Kunín, hned v budově naproti vstupní brány,v 1.patře.

Provozní doba:
Pondělí: 8:00 – 13:00
             14:00 – 17:00

Středa:  9:00 – 16:00

tel. 731 482 607

 

1
2