Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Olomouc
 
Pozadi
 
DSC_7764_scr
 
DSC_3049_scr
 
DSC_2719_vcr
 
DSC_2105m_cr
OMS Olomouc
Adresa: Wellnerova 20 , Olomouc , 779 00
Telefon:585 427 644, 731 031 818
Email:omsolomouc@email.cz
Web:www.myslivost.cz/oms/olomouc
Legislativa

LEGISLATIVA NA ÚSEKU MYSLIVOSTI

- veškeré právní  předpisy na úseku myslivosti  jsou v platném znění  uvedeny v přiložných souborech. - africký mor prasat a mimořádná veterinární opatření 


Novela vyhlášky 245/2002 Sb. o dobách lovu zvěř od 1.1.2014

Novela vyhlášky 244/2002 Sb. o početech psů od 1.1.2014

Nový občanský zákoník a myslivecké sdružení (spolky) od 1.1.2014Legislativní změny  v oblasti myslivosti 2014

 

{C}Ø      {C}Zákon o myslivosti

{C}        {C}dlouze diskutovaná novela zákona o myslivosti  a v ní navrhované změny (např. nižší výměra honiteb apod.) nestihla být vládou P. Nečase schválena.

{C}        {C}Tudíž zůstává v platnosti aktuální znění zákona 449/2002 Sb. o myslivosti

 

{C}Ø      {C}Vyhláška  245/2002 Sb. o dobách lovu

{C}-          {C}tato vyhláška je v současné době ve vnějším připomínkovém řízení a s největší pravděpodobnost v příštím roce prodělá jisté změny.

{C}-          {C}Především se bude jednat o prodloužení doby lovu  jelena siky japonského  (který na Plzeňsku působí obrovské škody) a samozřejmě černé zvěře. V současné době se právě u černé zvěře diskutuje, v jakém rozsahu bude změna doby lovu relizována.

 

{C}Ø      {C}Vyhláška 244/2002 Sb.

{C}-          {C}tato vyhláška s účinností od 1.1.2014 prodělává jen drobnou změnu týkající se loveckých psů. Slůvko „vyhledat“ se mění na nedokonavý vid tohoto  slovesa, tedy „vyhledávat“.

{C}-          {C}V praxi to znamená, že lovecky upotřebitelný pes nemusí zvěř vyhledat (tedy fyzicky ji najít), ale musí prokázat schopnost a ochotu ji „vyhledávat“.

 

{C}Ø      {C}Konec povinnosti používat ocelové broky k lovu vodního ptactva

 

Dne 1. července 2014 nabude platnosti  novela zákona o zbraních a střelivu, která také znamená změnu zákona o myslivosti se stejnou účinností.

 

Změna se týká dvou zakázaných způsobů lovu a to:

 

Zakazuje se:

g) lovit  zvěř s  pomocí elektrických  zařízení schopných  zabíjet nebo omráčit,     zdrojů umělého osvětlení,  zrcadel, zařízení pro osvětlení  terče,  hledí    pro  střelbu  v  noci s elektronickým zvětšením  obrazu  nebo   pro    převracení  obrazu   zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů,  reprodukční soustavy s hlasy zvěře, výbušnin,

 

w) používat olověné brokové náboje k lovu vodního ptactva na mokřadech *

O této změně podáváme informaci především proto, že od příští lovecké sezony, tedy od 1.9.2014 tato povinnost zaniká a opětovně můžeme používat k lovu vodního ptactva  (kachen a husí) broky s olověnou hromadnou střelou.

 

Pozn: Litovelské Pomoraví je oficiálně schválený mokřad. Takže v CHKO Litovelské Pomoraví stále platí povinnost používat náboje s ocelovými broky.

 

 

{C}Ø      {C}Novela zákona  zbraních a střelivu

 

Novela zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 21.6.2013 pod číslem 170/2013 Sb. a tím se stala platnou součástí našeho právního řádu.

Součástí   novelizace   je   i  změna  některých   dalších   zákonů.   Novelou  se   mění    Zákon

o zpravodajských službách, Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, Exekuční řád, Zákon o myslivosti a Zákon o správních poplatcích .

Účinnost novely zákona o zbraních a střelivu byla stanovena na 1.7.2014.

 

Některé změny v zákoně o zbraních a střelivu účinné od 1.7.2014:

a)      možnost požádat o udělení výjimky k držení „zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů“,

b)      snížení počtu skupin zbrojních průkazů ,

c)      prodloužení doby platnosti zbrojního průkazu,

d)      snížení počtu fotografií při žádosti o vydání zbrojního průkazu,

e)      nepotřebnost loveckého lístku pro vydání zbrojního průkazu skupiny C,

f)       oprávnění Policie ČR vyzvat držitele zbrojního průkazu, aby se dostavil ke svému posuzujícímu lékaři a podrobil se lékařské prohlídce,

g)      doplnění  ustanovení o spolehlivosti žadatele o vydání zbrojního průkazu,

h)      zavedení možnosti vzdaní se zbrojního průkazu nebo skupiny zbrojních průkazů,

i)        informativně další změny.

 

Stručný komentář k jednotlivým změnám:

 

Ad a) V ustanovení § 9 , kde je pojednáváno o možnosti udělení výjimky ze zakázaných doplňků zbraní  pro držitele ZP skupiny A (zakázané zbraně) byla možnost udělení výjimky pro držení zakázaných doplňků zbraně rozšířena i pro držitele zbrojního průkazu skupiny C. To v praxi znamená, že myslivcům  provádějícím výkon práva myslivosti je umožněno požádat o udělení výjimky na zakázaný doplněk zbraně – a to na „zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů“.

 

Postup pro udělení výjimky bude následující. Žadatel požádá o udělení výjimky příslušný orgán státní správy myslivosti úřadu s rozšířenou pravomocí. Pokud mu bude vyhověno, obrátí se na Krajské ředitelství PČR se žádostí a udělení výjimky na zakázaný doplněk zbraně /ten je uveden v ust. §  4 písm. c) bod 2) zákona o zbraních a střelivu/. Po zakoupení zařízení pro noční vidění (noktovizoru) je jeho držitel povinen jej přihlásit na příslušném oddělení PČR. 

Zde je třeba upozornit na riziko dočasnosti platnosti takovéto výjimky. Policie ČR  může, s odkazem na zachovávání a dodržování veřejného pořádku,  platnost výjimky časově omezit. Pokud by platnost výjimky, vydané s časovým omezením, nebyla prodloužena,  znamená to, že držitel noktovizoru je povinen toto zařízení do 10-ti dnů od skončení platnosti výjimky odevzdat na PČR.  Držitel výjimky je dále povinen strpět vstup orgánů Policie ČR do obydlí za účelem kontroly uložení tohoto zakázaného doplňku zbraně. 

 

Podání žádosti o udělení uvedené výjimky je umožněno i změnou zákona o myslivosti,

konkrétně ust. § 45 odst. 1 písm. g) kdy se slova „hledí pro střelbu v noci s elektronickým zvětšením obrazu nebo pro převracení obrazu“ nahrazují slovy „zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů“.  V novele jsou uvedeny i náležitosti podávané žádosti.

Pro úplnost uvádím, že došlo k další změně v ust. § 45 odst. 1 písm. w) zákona             o myslivosti, kde se hovoří o používání ocelových broků při lovu vodního ptactva, kdy tato povinnost je vztažena pouze na lov na mokřadech. V praxi to znamená, že od 1.7.2014 lze na všech jiných vodních plochách používat k lovu vodního ptactva broky olověné.

 

Ad b) Nepříliš významnou zněnou je snížení skupin zbrojních průkazů ze 7-mi na 6,  kdy došlo ke sloučení stávajících skupin D (k výkonu zaměstnání v místech, kam nemá veřejnost volný přístup)  a E  (k výkonu zaměstnání v místech, kam má veřejnost volný přístup) pod skupinu D  (k výkonu zaměstnání nebo povolání). Skupina zbrojních průkazů H je nyní skupinou F.

 

Ad c) Doba platnosti zbrojních průkazů byla prodloužena na 10 let z dosavadních 5-ti let. Došlo i k prodloužení doby  pro předložení zprávy o zdravotní způsobilosti u držitelů skupin  zbrojních průkazů D a F z 2,5 roku na 5 let.

 

Ad d) K žádosti o vydání zbrojního průkazu nebo nového zbrojního průkazu nyní stačí jedna  fotografie rozměru 35 x 45 mm.

 

Ad e)  Žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny C (pro lovecké účely) již nemusí k žádosti předkládat platný  lovecký lístek.

Toto ustanovení by mohlo vyvolávat u myslivců emoce směrem k usnadnění přístupu k loveckým zbraním např. pro pytláky. K tomu jen poznámka, že i podle platné úpravy lze k ochraně života, zdraví nebo majetku (skupina zbrojních průkazů E) získat i zbraň loveckou.

 

Ad f) Novelizace  zákona o zbraních a střelivu nově umožňuje Policii ČR v případě důvodného podezření, že u držitele zbrojního průkazu došlo ke změně zdravotního stavu, která by mohla mít za následek ztrátu jeho zdravotní způsobilosti, vyzvat držitele zbrojního průkazu, aby se dostavil ke svému posuzujícímu lékaři a podrobil se lékařské prohlídce. Držitel zbrojního průkazu je povinen nejpozději do 1 měsíce ode dne oznámení této výzvy doručit příslušnému útvaru policie nový posudek o zdravotní způsobilosti, který vydá posuzující lékař na základě výsledku lékařské prohlídky, popřípadě psychologického vyšetření a dalších potřebných vyšetření.

 

Ad g) Při posuzování spolehlivost fyzické osoby zákon uvádí, kdo je považován za nespolehlivého  a nikoli kdo je spolehlivý

Záměrně uvádím citaci plného znění ustanovení § 23 odst. 1, písm. c) i s nově zařazeným doplněním odst. 3), protože se jedná o poměrně široký okruh možných problémů, které by ve svém důsledku mohly vést až k nevydání zbrojního průkazu.

 

„Kdo pro vnitřní pořádek a bezpečnost představuje vážné nebezpečí svým jednáním, za které byl v posledních třech letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku

1. na úseku zbraní a střeliva,

2. na úseku používání výbušnin,

3. na  úseku ochrany  před  alkoholismem  a  jinými toxikomaniemi nebo obdobného

    přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,

4. na úseku obrany České republiky,

5. proti veřejnému pořádku,

6. proti občanskému soužití,

7. proti majetku, nebo

8. na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do   

    výkonu  práva  myslivosti  nebo  do výkonu rybářského práva  anebo  úmyslně lovil

   zvěř nebo chytal ryby v době hájení.“

 

Připomínám, že přestupkem podle odst. 3  může být i jízda na jízdním kole pod vlivem uvedených látek.

 

Ad h) Novela zákona nově zavádí i možnost vzdaní se zbrojního průkazu nebo některé skupiny zbrojního průkazu s uvedením postupu pro podání žádosti na příslušný útvar Policie ČR.

 

Ad i) Zcela nově je v novelizaci koncipována problematika přepravy zbraní a střeliva, jejímž smyslem je posílení bezpečnosti při přepravě zbraní a střeliva.

 

Řada změn v zákoně se týká ustanovení o střelnicích.

 

Další změny se týkají držitelů zbrojních licencí včetně rozšíření jejich povinností        (§ 39a).

 

Zcela nově je upravena problematika veřejného vystavování zbraní a střeliva.

 

Zákonem je nově zřízen centrální registr zbraní (§ 73a), jehož správcem je PČR. Právě toto ustanovení zákona je zřejmě důvodem pro odklad účinnosti zákona a to vzhledem k množství subjektů, které budou mít do registru v nezbytném rozsahu přístup.

 

Rovněž nově je upraveno využívání údajů ze základního registru obyvatel, informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců (§ 73b).

 

Novelizováno bylo i ustanovení o provádění kontroly nad dodržováním ustanovení zákona o zbraních a střelivu a právních předpisů vydaných k jeho provedení. Kontrolu provádí buď Policejní prezidium nebo Policie ČR.

 

Částečně novelizována byla ustanovení týkající se přestupků na úseku zbraní               a střeliva, bohužel došlo v řadě případů ke zvýšení sankcí. Např. nemá-li držitel zbrojního průkazu skupiny A až E u sebe zbrojní průkaz nebo průkaz zbraně hrozí mu pokuta až 20 000,- Kč.

 

Došlo rovněž ke zvýšení správních poplatků např.

-  přijetí žádosti o vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění                                                                                               -                             Kč 700,- (dříve 500,-) 

- přijetí žádosti o vydání průkazu zbraně                    -                             Kč 300,- (dříve 200,-)

- přijetí žádosti o rozšíření skupin zbrojního

  průkazu za každou další skupinu rozsahu

  oprávnění                                                                   -                            Kč 700,- (dříve 500,-).

 

Podle informací od Policie ČR se od 1.1.2015 předpokládá vyhlášení zániku trestnosti nedovoleného ozbrojování (tzv. amnestie)  pro osoby, které bez povolení přechovávají zbraně kategorie A, B a C, pokud ve lhůtě  6 měsíců předají tyto zbraně (nebo jejich hlavní části) do úschovy Policii ČR. Do 2 měsíců od předání do úschovy pak mohou požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících je k držení této zbraně (nebo
Přiložené dokumenty

 Nový Občanský zákoník a sdružení (doc - 35,33 KB)
 novela 245 (403 - 2013)) (docx - 19,74 KB)
 novela vyhlášky 244-2002Sb. (doc - 57,86 KB)
 legislatviní změny 2014 (doc - 56,83 KB)
 vzorové stanovy HS (doc - 67,07 KB)
 zakon_c_449-2001 (zip - 80,70 KB)
 vyhláška 244 2002, kterou se provádí některá ustanovení zákona o myslivosti (doc - 175,62 KB)
 vyhláška 245-2002 Sb. doby lovu (doc - 43,52 KB)
 Vyhláška 553 2004 o plánování (doc - 48,64 KB)
 vyhláčška 491-02 o zařazování honiteb dojakostních tříd (doc - 282,11 KB)
 Zakon-484-2008-Sb.-o-zbranich-a-strelivu (doc - 285,18 KB)
 349-2009 o ochraně přírody a krajiny (doc - 196,10 KB)
 Stanovisko-MZe--trestni-zakonik-pytlactvi (doc - 32,77 KB)
 Veterinar-ni-zakon-182-2008-Sb.-platnost-1.7.2008 (doc - 307,71 KB)
 Co je potřeba pro vydání nového zbrojního průkazu (doc - 24,06 KB)
 Komplexni-soubor-zakonu-tykajici-se-myslivosti (doc - 89,60 KB)
 stanovy ČMMJ - nové (doc - 98,82 KB)
 Vzorové stanovy MS - 2008 (doc - 57,34 KB)
 Myslivecký řád (doc - 87,55 KB)
 Osvobození poplatků ze psů (doc - 35,84 KB)
 Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech (doc - 79,87 KB)
 vzor smlouvy - najem_honitby (doc - 51,71 KB)
 Testové otázky na zbrojní průkaz (doc - 534,53 KB)
 Podminky-vydani-loveckeho-listku (doc - 52,22 KB)
 vyjádření k zastupování na členské schůzi (doc - 24,58 KB)
 Co je potřeba pro vdání nového zbrojního průkazu (doc - 20,99 KB)