Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Pardubice
 
Pozadi
OMS Pardubice
Adresa: střelnice Hůrka 1789 , Pardubice , 530 21
Telefon:466 263 411,603 436 820
Email:oms-pce@volny.cz
Web:www.myslivost.cz/omspardubice
Pojištění Halali a.s.

Pojištění Halali a.s.
V kanceláři OMS lze uzavřít pojištění, které nabízí pojišťovna Halali a.s., všeobecná pojišťovna.


Halali a.s., všeobecná pojišťovna od 1.7.2010 rozšířila pojištění odpovědnosti pro členy ČMMJ do zahraniční států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.
Pro prokazování se člena ČMMJ na území EU a EHP Halali a.s., vytvořila potvrzení o pojištění do zahraničí. Je vytištěna v sedmi nejpoužívanějších cizích jazycích. Každý člen ČMMJ, který pojede do zahraničí za myslivostí si musí nechat vystavit v kanceláři OMS toto potvrzení.Smlouva SPSO 2010 se vztahuje na povinné pojištění členů ČMMJ o.s. při provádění myslivosti v souladu se zákonem č. 449/2010 Sb. o myslivosti a s obecně závaznými právními předpisy v jednotlivých zemích EU a EHP, v platném znění, proti následkům odpovědnosti při této činnosti.Tato smlouva se vztahuje i na škody způsobené loveckým psem a loveckým dravcem pojštěného.Pojištění kryje škodní události vzniklé na území států EU: Česká republika, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko,Francie,Irsko,Itálie,Kypr,Litva Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko,Slovinsko, Španělsko,Švédsko,Velká Británie a států EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko.
Halali a.s. všeobecná pojišťovna, upravila limity pojistné plnění u odpovědnostního pojištění pro myslivost s ohledem na výši limitů pojistného plnění v EU a EHP a přizpůsobila k tomu Skupinovou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti SPSO 2010.
Článek III VPPO 2010, pojistné částky zní nově takto:
1. Plnění pojišťovny za škody způsobené ublížením na zdraví nebo usmrcením je omezeno limitem pojistného plnění podle zákona o myslivosti v ejdnotlivých státech, článek I., odst. 2 této SPSO 2010. PPokud výše limitu pojistného plnění v některém státě není stanovena, nebo omezena platí pro území tohoto sátu limit pojistného plnění ve výši Kč 75 000 000,- na jednu pojistnou událost.
2. Plnění pojišťovny za škody na věcech, věcnou škodu a finanční škodu zahrnující léčebné výlohy je omezeno limitem pojistného plnění ve výši podle zákona o myslivosti v jednotlivých státech, článek I, ost.2 této SPSO 2010. POkud výše limitu pojistného plnění v některých státech není stanovena, nebo omezena platí limit pojistného plnění jako v ČR za škody ve věcech a věcnou škodu ve výši 500 000,- Kč a finanční škodu zahrnující léčebné výlohy ve výši Kč 1 000 000,-.


Pojištění domácnosti- standard

pojištění domácnosti zahrnuje pojistná rizika:
-pojištění pro případ poškození nebo zničení věcí živelní událostí
-pojištění pro případ poškození nebo zničení věcí vodou unikající z vodovodních zařízení
-pojištění pro případ odcizení věcí krádeží nebo loupeží
Výše pojistného je např. u počtu 3místností Kč 650,-/rok a je pojištěna hodnota zařízení ve výši Kč 400 000,-.pojištěnou domácností jsou rozuměny všechny obytné místnosti včetně kuchyně, pokud tato přesahuje rozměrem podlahové plochy 12m2.Ve smlouvě lze sjednat pojištění odpovědnosti za škodu občana-vlastníka, držitele nebo nájemce domácnosti ve výši Kč 320,-/rok.

Úrazové připojištění při výkonu práva myslivosti

Pro členy ČMMJ jako členskou výhodu připravila pojišťovna Halali a.s. možnost připojištění úrazového pojištění při výkonu práva myslivosti až na pětinásobek.
Základní pojištění v členském příspěvku činí Kč 50,- a výše pojistné částky je:
bolestné.................. 30 000,- Kč
trvalé následky......... 70 000,- Kč
smrt úrazem............ 50 000,- Kč
Při připojištění na pětinásobek zaplatí člen ČMMJ částku Kč 200,- a výše krytí je:
bolestné................. 150 000,- Kč
trvalé následky........ 350 000,- Kč
smrt úrazem............250 000,- Kč

Pojištění zahraničních lovců

Cizí státní příslušník, který chce na území ČR provozovat myslivost musí být povinně pojištěn proti škodám způsobenými při provozu myslivosti.Pojištění lze získat podepsáním smlouvy, ke které jsou potřeba tyto údaje:příjmení a jméno lovce,datum narození,číslo pasu a státní příslušnost.Na základě vystaveného dokladu o pojištění zákonné odpovědnosti bude vydán lovecký lístek pro zahraniční lovce.
Pojistná sazba
1 den............ 300,- Kč
5 dní............. 450,- Kč
30 dnů.......... 600,- Kč
6 měsíců....... 900,- Kč
1 rok............1200,-Kč

Náležitosti loveckého lístku
zahraniční lovec musí vedle cestovního pasu předložit i kopii jeho loveckého lístku, která je nezbytná pro vydání loveckého lístku pro cizince.Pokud žádá cizinec o lovecký lístek na 30 dní a více, je nezbytné předložit Výpis z rejstříku trestů, vystavený ČR.
Lovecký lístek pro cizince vydávají pověřené obce, odbory životního prostředí.

Sazby za lovecký lístek
1 den..............30,- Kč
5 dnů..............50,- Kč
30 dnů............70,- Kč
6 měsíců........100,- Kč
1 rok.............150,- Kč

Celkovou nabídku všech druhů pojištění, poskytujících pojišťovnou Halali a.s. naleznete na web stránkách pojišťovny- www.halali-pojistovna.cz

Halali a.s. všeobecná pojišťovna uzavřela od 1.1.2007 Skupinovou pojistnou smlouvu s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. na pojištění odpovědnosti pro výkon práva myslivosti a úrazové pojištění pro výkon práva myslivosti pro zaměstnance VLS ČR.s.p.Skupinová pojistná smlouva obsahuje možnost sjednání připojištění úrazu až na pětinásobek a je možno je nadále sjednávat na OMS ČMMJ.Každý zaměstnanec VLS ČR s.o. prokazuje pojištění "Pojistkou"Halali, všeobecná pojišťovna a.s. ve formátu loveckého lístku, či zbrojního průkazu. Pojistka ke skupinové pojistné smlouvě VLS ČR s.p. má náležitosti stanovené § 9 zákona č. 37/2004 o pojistné smlouvě.

Pojištění-psi

Halali a.s.,všeobecná pojišťovna vytvořila nový pojišťovací produkt na pojištění loveckých psů s průkazem původu.Nové pojištění se vztahuje na riziko:
-běžného úrazu a úrazu při pracovní činnosti plemene a s tím spojené léčebné výlohy
- uhynutí nebo utracení psa v důsledku získané nemoci, operace, potratu, porodu, akutní otravy nebo v důsledku živelné události.
Pojistné je stanoveno na základě pojistné hodnoty loveckého psa. Hodnota psa se určuje na základě údajů v průkazu původu psa a vyplněného "dotazníku" o psu navrhovaném do pojištění. Na hodnotu psa mají vliv zejména kupní cena psa, dosažené zkoušky z výkonu, u fen chovnost a výstavy.Hodnotu psa stanovuje znalec v oboru kynologie určený pojišťovnou. Znalec vystavuje Certifikát hodnoty psa.Sazba ročního pojistného je 12% ze sjednané pojistné částky psa nejméně však Kč 1 200,- za rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.V případě, že MS/HS pojistí všechny psy držené povinně na honitbu jako právnická osoba, dostává 10% slevy na pojistném. Pojistné plnění v případě úrazu a s ním spojených léčebných výloh je hrazeno do výše hodnoty psa.V případě neúspěného léčení dostává pojištěný 50% ceny na nákup štěněte.Pojistné plnění v případě úhynu nebo utracení je hrazeno ve výši 80% hodnoty psa v době pojistné události.

Tisk

Přiložené dokumenty

 Pojištění-úraz (pdf - 107,07 KB)
 Pojištění-odpovědnost (pdf - 107,30 KB)
 Pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti na dobu určitou (pdf - 203,89 KB)
 Pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti na dobu neurčitou (pdf - 191,50 KB)
 Pojištění odpovědnosti poplatkových lovců-cizinců (pdf - 130,68 KB)
 Pojištění odpovědnosti provozu střelnice (pdf - 61,10 KB)
 Pojištění-majetek (pdf - 115,39 KB)
 Pojištění domácnosti nadstandard (pdf - 351,02 KB)
 Pojištění rekreační domácnosti (pdf - 211,43 KB)
 Pojištění věcí proti odcizení (pdf - 220,48 KB)
 Pojištění proti škodám způsobených vodou z vodovodních zařízení (pdf - 269,75 KB)
 Pojištění nemovitosti proti škodám živelným (pdf - 269,75 KB)
 Pojištění-psi (pdf - 1,12 MB)
 Pojištění psů na úraz, nemoc a život (pdf - 844,28 KB)
 Připojištění úrazu při výkonu práva myslivosti (pdf - 553,22 KB)
 Porovnání odpovědnostního pojištění s konkurenčními pojišťovnami (xls - 29,18 KB)
 Skupinová pojistná smlouva pojištění odpovědnosti SPSO 2010 VPPO 2010 (pdf - 575,68 KB)
 Skupinová pojistná smlouva- pojištění majetku SPSM2010 VPPM 2010 (pdf - 507,11 KB)
 Skupinová pojistná smlouva-pojištění úrazu SPSU 2010 VPPU 2010 (pdf - 475,64 KB)
 Sazebnik pojistného platný od 1.1.2014 (pdf - 201,77 KB)
 Všeobecné pojistné podmínky pojištění odpovědnosti VPPO 2014 (pdf - 208,47 KB)
 Pojistná smlouva o pojištění uživatele honitby (pdf - 296,61 KB)