Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Příbram
 
Pozadi
OMS Příbram
Adresa: Žižkova 489 , Příbram , 261 01
Telefon:318 624 445
Email:myslivci@pb.cz
Web:www.myslivost.cz/omspribram
Jednatel:Ing. Barbora Dámková
Předseda:Ing. Zdeněk Dubský
  
Úřední hodiny
Po:07.30 - 15.00
Út:07.30 - 14.30
St:07.30 - 17.00
Čt:07.30 - 14.30
Pá:07.30 - 13.00
   
IČO:67777635
Účet:520440309 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Příbram
Sestavuji aktuální kalendář ...
 
Dotace do myslivosti

Nařízení vlády č. 297/2020 Sb.

Od 1. července 2020, kdy nabylo účinnosti nařízení vlády č. 297/2020 Sb., dochází k úpravě pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.

K 1. září 2020 jsou zavedeny dva nové příspěvky poskytované uživatelům honiteb (příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin a příspěvek na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř).

Z rozpočtu Ministerstva zemědělství jsou k 1. červenci 2020 podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků  na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů, poskytovány tyto finanční příspěvky:

  • finanční příspěvek poskytovaný uživatelům honiteb (k 1. září 2020 rozšířen o příspěvek na použití dravců pro ochranu rostlin a o příspěvek na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř),
  • finanční příspěvek poskytovaný vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců.

NAŘÍZENÍ VLÁDY 245/2018

Od 1. listopadu 2018, kdy nabylo účinnosti nařízení vlády č. 245/2018 Sb., dochází k úpravě pravidel pro poskytování finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti. Kromě aktualizace sazeb a podmínek nebo úpravy formulářů dochází ke zřízení několika nových finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti. Podacím místem pro finanční příspěvky poskytované Ministerstvem zemědělství (MZe) jsou i nadále krajské úřady.

Z hlediska myslivosti je podstatné, že MZe od 1. listopadu 2018 poskytuje tyto finanční příspěvky:

  • příspěvky určené uživatelům honiteb (dříve dotační titul G), rozšířené o nové příspěvky na zlepšování životního prostředí zvěře (krmelce pro drobnou zvěř, akusticko-světelné plašiče zvěře, provoz přezimovacích obůrek, snižování početních stavů kormorána velkého a prasete divokého) a nový příspěvek na ozeleňování krajiny (zakládání remízků, výsadba plodonosných dřevin),
  • příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců (dříve dotační titul K).
NAŘÍZENÍ VLÁDY 209/2016
           
Dnem 1. července 2016 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 209/2016 Sb., které v oblasti finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti poskytovaných Ministerstvem zemědělství podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů, upravuje některá dotační pravidla. V letošním roce bude příjem všech žádostí ukončen 31. srpna.
 
            Od 1. září 2016 ke zpřísnění požadavků, kterými se sleduje dosažení časově i prostorově pestřejší skladby plodin na políčcích pro zvěř; díky tomuto zvýšení úživnosti honitby se očekává snížení škod na okolních zemědělských kulturách i lesních porostech. Od 1. září 2016 proto bude políčko na zvěř, na jehož založení nebo údržbu je možné poskytnout finanční příspěvek, definováno: „jako pozemek zakládaný pro zvýšení úživnosti honitby osetý nebo osázený minimálně dvěma plodinami, které jsou potravní složkou zvěře a které se nenachází v bezprostředně navazujících zemědělských kulturách v honitbě, na kterém se hospodaří tak, aby plodiny nebyly sklízeny a složení porostu poskytovalo zvěři pastevní nebo krytové možnosti po většinu roku, především v zimním období“ (§ 37 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Dále bude od 1. září 2016 vyžadováno, aby vzdálenost mezi jednotlivými políčky pro zvěř nebyla v jakémkoliv místě menší než 6 m. Toto zpřísnění požadavků je kompenzováno zvýšením sazby finančního příspěvku z 5 tis. Kč/ha na 6 tis. Kč/ha políčka pro zvěř. Tato změna z procesně technických legislativních důvodů platí již od 1. července 2016, což znamená, že tato sazba bude použita již pro žádosti podané 1. července 2016 nebo později.
 
Finanční příspěvek na hnízdní budky pro vodní ptáky se nově s ohledem na životnost používaného materiálu poskytuje jednou za 5 let (dříve za 10 let).
 
K 1. září 2016 se ruší finanční příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin (hnízdní podložky nebo budky pro dravce, lovecká stanoviště pro dravce – berličky – na zemědělské půdě).
 
            Všem příjemcům podpory byl zaslán dotazník, který obsahoval dotazy spojené s lovem, odchytem a věkovou strukturou odchycených kusů. Dále zde bylo několik doplňující dotazů spojených s výrobou a užíváním dotovaných zařízení.

  1. nejčastější lovenou věkovou skupinou jsou selata - až 83 %
  2. z hlediska umístění dotovaných zařízení uživatelé honiteb nejčastěji situují zařízení do lesa (70 %). 30 % zařízení je pak umístěno mimo les, tedy zejména na loukách, v rákosí, v polích apod.
  3. žadatelé o dotaci si ve velké většině odchytová zařízení vyrábějí sami. Pouhých 15 %, tj. 56 zařízení, bylo do honiteb zakoupeno. Co se týká typu odchytových zařízení, nejpoužívanější jsou mobilní zařízení, která je možné v rámci honitby přemístit dle potřeby a migračních tahů černé zvěře.
 
Redukce divokých prasat pomocí dotovaných odchytových zařízení v současnosti tvoří až 10 % z celkového objemu odlovené černé zvěře. Odchytová zařízení jsou účinným nástrojem úpravy početních stavů černé zvěře v honitbách, kde se nedaří černou zvěř účinně regulovat lovem, který je v souladu s cíli myslivecké politiky, což úzce souvisí i s potřebami zemědělství, především při snižování škod na zemědělských plodinách.
 
Vzhledem k rozsahu změn je žadatelům k dispozici nová příručka, kterou žadatelé naleznou na internetových stránkách Ministerstva zemědělství (www.eagri.cz) v sekci Lesy, v části Myslivost, záložka Dotace a programy. Zde jsou k dispozici také aktuální formuláře žádostí a jejich příloh s doplněným poučením, jak postupovat při jejich vyplňování.
 

Přiložené dokumenty

 Narizeni-vlady-308-2014-Sb (docx - 25,70 KB)
 Dotace 2014 (docx - 35,69 KB)
 Dotace 2013 (pdf - 1,55 MB)
 NV_30_2014_priloha_c-_9 (doc - 150,53 KB)
 NV_30_2014_priloha_c-_10 (doc - 112,13 KB)
 Priloha1 (doc - 66,05 KB)
 
Počasí radar