Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Příbram
 
Pozadi
OMS Příbram
Adresa: Žižkova 489 , Příbram , 261 01
Telefon:318 624 445
Email:myslivci@pb.cz
Web:www.myslivost.cz/omspribram
Jednatel:Ing. Barbora Dámková
Předseda:Ing. Zdeněk Dubský
  
Úřední hodiny
Po:07.30 - 15.00
Út:07.30 - 14.30
St:07.30 - 17.00
Čt:07.30 - 14.30
Pá:07.30 - 13.00
   
IČO:67777635
Účet:520440309 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Příbram
Sestavuji aktuální kalendář ...
 
Halali všeobecná pojišťovna a.s.


 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2018 (2019, 2020)
Koncem roku končí řadě členů členské příspěvky Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. (dále jen ČMMJ) a tím i pojištění u Halali, všeobecné pojišťovny, a.s. (dále jen Halali).
 
Řádný členský příspěvek na rok 2018                                 800,- Kč
Pro členy od 65 let, invalidy (plný invalidní důchod)
                                   a
studující denního studia do věku 26 let a žáky do 18 let      500,- Kč
Lesníci a myslivci z povolání                                                550,- Kč
           
            Členský příspěvek může každý člen zaplatit v hotovosti přímo v kanceláři OMS ČMMJ Příbram nebo složenkou na účet OMS Příbram, bezhotovostním převodem z účtu člena na účet OMS - číslo účtu je 520440309/0800.
           
            V případě, že platbu členského příspěvku uskutečníte složenkou nebo bezhotovostním převodem, je nutné, abyste složenku vyplnili čitelně, nejlépe hůlkovým písmem.
            Podmínkou je, že jako variabilní symbol bude uvedeno rodné číslo plátce. Bez tohoto údaje nemůžeme zajistit, že platba členského příspěvku bude připsána skutečnému plátci.  Výpis z banky totiž neobsahuje jméno plátce, ale pouze variabilní, konstantní a specifický symbol.
 Halali – rozšíření pojištění odpovědnosti pro členy ČMMJ

    Halali, všeobecná pojišťovna a.s. od 1. 7. 2010 rozšířila pojištění odpovědnosti pro členy Českomoravské myslivecké jednoty do zahradničí států Evropské unie a Evropského hospodářské prostoru. Jedná se o SPSO 2010 - Skupinová pojistná smlouva o pojištění odpovědnost a rozšiřuje pojistné události na území EU - ČR, Belgie, Bulharsko, Dánko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko,Španělsko Švédsko Velká Británie a států EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.
Pokud člen ČMMJ pojede do zahraničí za účelem provozování myslivosti, musí si nechat vystavit na Okresním mysliveckém spojuj ČMMJ Pojistku – potvrzení o pojištění podle § 9, zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě.
Smlouva se vztahuje na povinné pojištění členů ČMMJ o.s. při provádění myslivosti v soukadlu se zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti a i na škody způsobené loveckým psem a loveckým dravcem pojištěného.
Pojistná ochrana se vztahuje i na případy, kdy ke vzniku škody dojde v důsledku neopatrného chování pojištěného. Oznámení škodní události se podává pojistiteli Halali, všeobecná pojišťovna a.s., Jungmanova 32/25, Praha – 1 nebo na adrese http:// www.halali-pojistovna.cz/pu.php.Pojištění loveckých psů

Halali a.s. všeobecná pojišťovna upravila pojišťovací produkt na pojištění loveckých psů, s průkazem původu nebo trvale označeného tetováním nebo čipem.
  • pojištění na úraz, úhyn, nemoc
  • pojištění odpovědnosti za škodu

Základní pojištění pro psy s průkazem i bez průkazu původu
   Pojištění se vztahuje na léčebné výlohy vynaložené v důsledu úrazu nebo nemoci psa, operace, porodu, potratu atd.

Doplňkové pojištění pro psy s průkazem původu
   - Uhynutí nebo utracení psa v důsledku živelné události nebo v přímé                    souvislosti s ní.
   - Odpovědnost za škody:

                 na zdraví jiné osoby, včetně léčebných výloh, s limitem pojistného plnění 500.000 Kč
              na věci ve vlastnictví nebo užívání jiné osoby s limitem pojistného plnění 250.000 Kč
                 finanční jiné osbě s limitem pojistného plnění 100.000 Kč
 
  
Co musí pes splňovat?
Vstupní věk psa je minimálně 5 měsíců, poslední vstupní věk je 6 let
Pojištění lze sjednat nejdéle do 8 let věku psa

Pojistná sazba
       Základní pojištění činí 10 %/rok
       Pojištění úhynu, utracení 2 %/rok
       Odpovědnost za škody 2,4 %/rok
       Při pojištění 3 a více psů - sleva 15 %
Úrazové připojištění při výkonu práva myslivosti

Pro členy ČMMJ připravila pojišťovna Halali jako členskou výhodu možnost připjištění úrazového pojištění při výkonu práva myslivosti až na pětinásobek.
Základní pojištění v členském příspěvku činí 50.- Kč a výše pojistné částky je :
bolestné...............30.000,- Kč
trvalé následky......70.000,- Kč
smrt úrazem..........50.000,- Kč

Připojištěním na pětinsáobek zaplatí člen ČMMJ částku 1000,- Kč a výše krytí je :
bolestné...............150.000,- Kč
trvalé následky......350.000,- Kč
smrt úrazem..........250.000,- Kč

Připojištění úrazu se vztahuje na veškerá rizika z činnosti při provozování myslivosti, vyplývající ze zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti (např. úrazy při stavbě mysliveckých zařízení, při péči o zvěř, při provádění lovu apod).
Tento bonus pro členy ČMMJ a navíc za symbolický poplatek, by měli využít všichni, kteří věnují svému koníčku více času a jsou vystaveni mnoha rizikům.
Připojištění úrazu při výkonu práva myslivosti můžete uzavřít na OMS ČMMJ Příbram a to na 1 rok.
Připojištění úrazu platí od druhého dne po uzavření smlouvy a uhrazení poplatku. 
Lovecké lístky a povinné pojištění pro zahraniční lovce

Pojištění zahraničních lovců

Cizí státní příslušníci, kteří chtějí provozovat myslivost na území ČR musí být povinnněpojištěni proti škodám způsobenými při provozu myslivosti. 
Pojištění odpovědnosti lze uzavřít podepsáním smlouvy, ke které jsou potřebné pouze :
Příjmení, jméno lovce
Datum narození
Státní příslušnost
Číslo pasu
Doba pobytu

Pojistná sazba pro cizí státní příslušníky :
1 den.........................300,- Kč
5 dnů.........................450,- Kč
30 dnů.......................600,- Kč
6 měsíců....................900,- KčNa základě vystaveného dokladu o pojištění zákonné odpovědnosti bude vydán cizímu státnímu příslušníkovi lovecký lístek pro zahraniční lovce

Lovecký lístek pro cizí státní příslušníky: 
1 den...........................30,- Kč
5 dnů...........................50,- Kč
30 dnů.........................70,- Kč
6 měsíců....................100,- Kč
1 rok..........................150,- Kč


Náležitosti loveckého lístku pro zahraniční lovce
Zahraniční lovec musí vedle cestovního pasu předložit i kopii jeho loveckého lístku, která je nezbytná pro vydání loveckého lístku pro zahraniční lovce. (zák. o myslivosti 449/2001 Sb. , § 47, odst. 3, písm. c, že : Cit. Lovecký lístek lze vydat jen tomu, kdo prokáže že ………..složil zkoušku myslivosti ……..: u cizince se za průkaz složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině.
Pokud žádá cizinec o lovecký lístek na 30 dní a více, je nezbytné předložit Výpis z restříku trestů, vystavený v ČR.
 

 

Pojištění domácnosti standard

Pojištění domácnosti zahrnuje pojistná rizika :
- pojištění pro případ poškození nebo zničení věcí živelní událostí
- pojištění pro případ poškození nebo zničení věcí vdou unikající z vodovdních zařízení
- pojištění pro případ odcizení věcí krádeží nebo loupeží.
Výše pojistného je např. u počtu 3 místností pouze 700.- Kč/rok a je pojištěna hodnota zařízení ve výši 400 000.- Kč.Pojištěnou domácností jsou rozuměny všechny obytné místnosti včetně kuchyně, pokud tato přesahuje rozměrem podlahové plochy 12 m2.
Ve smlouvě lze rovněž sjednat pojištění odpovědnosti za škodu občana - vlastníka, držitele nebo nájemce domácnosti ve výši 320,- Kč/rok.

 

 

Přiložené dokumenty

 Čestné prohlášení - Zápis o škodě (pdf - 763,18 KB)
 Oznámení pojištění psů (pdf - 388,41 KB)
 
Počasí radar