Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Příbram
 
Pozadi
OMS Příbram
Adresa: Žižkova 489 , Příbram , 261 01
Telefon:318 624 445
Email:myslivci@pb.cz
Web:www.myslivost.cz/omspribram
Jednatel:Ing. Barbora Dámková
Předseda:Ing. Zdeněk Dubský
  
Úřední hodiny
Po:07.30 - 15.00
Út:07.30 - 14.30
St:07.30 - 17.00
Čt:07.30 - 14.30
Pá:07.30 - 13.00
   
IČO:67777635
Účet:520440309 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Příbram
Sestavuji aktuální kalendář ...
 
Domů


Úvodní strana okresního mysliveckého spolku


Kancelář Okresního mysliveckého spolku Příbram se nachází v budově Krajské veterinární správy v Příbrami.

Adresa:                                           
OMS ČMMJ Příbram z.s. 
Žižkova 489
261 01 Příbram    


Poslání Českomoravské myslivecké jednoty

a/ podporuje rozvoj myslivosti a spolupracuje se státními orgány na úkolech, které tyto orgány plní v myslivosti, s výzkumnými ústavy a s jinými institucemi na řešení výzkumných úkolů a zavádění výsledků vědy a výzkumu do myslivecké praxe
b/ podporuje chov a ochranu zvěře, zazvěřování honiteb, výrobu, nákup a prodej krmiv a léčiv vhodných pro zvěř
c/ provozuje voliérové chovy zvěře, odchyt, nákup, zpracování a prodej zvěřiny
d/ pečuje o rozvoj myslivecké kynologie a sokolnictví, organizuje a provádí zkoušky lovecké upotřebitelnosti psů a sokolnické zkoušky podle pověření MZe a vnitřních prováděcích předpisů k nim vydaných, provozuje výcviková kynologická zařízení
e/ pečuje o rozvoj loveckého střelectví, organizuje střelecké soutěže podle vnitřního prováděcího předpisu, organizuje a provádí výuku a výcvik ve střelbě ze zbraní, provozuje střelnice, poskytuje svým členům bezplatné poradenství v souladu s posláním ČMMJ 
f/ podporuje zájmové činnosti členů týkající se myslivosti
g/ působí na soustavný růst odborné a společenské úrovně svých členů, dbá o zachování mysliveckých zvyků a tradic, vede členy k ochraně přírody a k účasti na akcích s ní spojených
h/ propaguje myslivost
i/ vydává odborné monografie a časopisy, názorné pomůcky a propagační materiál
j/ sjednává pojištění vztahující se k činnosti ČMMJ a jejích členů a účastní se likvidace pojistných událostí
k/ organizuje a provádí odborné kurzy, zkoušky z myslivosti a zkoušky pro myslivecké hospodáře podle pověření MZe a vnitřních prováděcích předpisů k nim vydaných
l/ získává a organizuje mládež pro činnost v ČMMJ
m/ spolupracuje se zahraničními mysliveckými organizacemi nebo fyzickými osobami
n/ plní další úkoly na základě pověření nebo na podkladě právních předpisů
o/ vystavuje potvrzení pro členy ČMMJ, kteří chtějí provozovat myslivost v zemích EU a zemích EHP o pojištění odpovědnosti
Netradiční činnosti Okresního mysliveckého spolku ČMMJ Příbram

a/  vydávání ročních Přehledů o stavu a vývoji chovu a lovu zvěře spárkaté i drobné na okrese Příbram, včetně zdokumentování škod způsobených zvěří v honitbách
b/  poradenskou činnost při čerpání dotací na podporu mysliveckého hospodaření v honitbách podle nařízení vlády 30/2014 Sb. 
c/  vydává pravidelně Oběžníky Okresního myslievckého spolku ČMMJ Příbram za účelem informování členů ČMMJ, na základě Dohody o spolupráci s uživateli honiteb
d/  prostřednictvím uživatelů honiteb umožňuje hromadné vybírání členských příspěvků a pojištění v místě provozování myslivosti
e/  všem nezapojeným členů v MS zasílá v předstihu upozornění na končící platnost členství v ČMMJ a pojištění zákonné odpovědnosti při provozování myslivosti, včetně podávání aktuálních informací
f/  zajišťuje pro uživatele honiteb semináře prohlížitelů ulovené zvěře, za účelem získání odborné způsobilosti k osvědčování nezávadnosti ulovené zvěře a jejímu následnému prodeji konečnému spotřebiteli

g/ teoretická příprava členů ČMMJ na výkon funkce myslivecké stráže (předpisy, pravomoci, pokuty apod.)
h/ pomoc držitelům honiteb při uvádění honiteb do souladu se zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti
i/ kompletní dokladové zpracování návrhu na stanovení jakostních tříd honiteb, minimální a normované stavy zvěře pro honitbu, věkovou skladbu populace, KOP, souhrnné počty jedinců v honitbě, podle vyhl. 491/2002 Sb.

 

 
Počasí radar