Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Příbram
 
Pozadi
OMS Příbram
Adresa: Žižkova 489 , Příbram , 261 01
Telefon:318 624 445
Email:myslivci@pb.cz
Web:www.myslivost.cz/omspribram
Jednatel:Ing. Barbora Dámková
Předseda:Ing. Zdeněk Dubský
  
Úřední hodiny
Po:07.30 - 15.00
Út:07.30 - 14.30
St:07.30 - 17.00
Čt:07.30 - 14.30
Pá:07.30 - 13.00
   
IČO:67777635
Účet:520440309 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Příbram
Sestavuji aktuální kalendář ...
 
Informace pro MS a členy ČMMJ

DOVOLENÁ

Ve dnech 17. a 18. září 2020 bude kancelář OMS Příbram uzavřena.
Z důvodu čerpání dovolené jednatelky.


 
Děkujeme za pochopení


 
Volby do MR a DR ČMMJ, z.s.
 
 
MR ČMMJ z.s. vyhlašuje, dle Stanov ČMMJ, z.s. ve znění novely Stanov ČMMJ, z.s. ze dne 11. 7. 2020 https://www.cmmj.cz/interni-predpisy/  a v souladu se schváleným harmonogramem přípravy voleb, volby do Předsednictva MR ČMMJ, z.s. (předseda, místopředseda pro spolkovou činnost, místopředseda pro ekonomiku a legislativu) a volby do DR ČMMJ, z.s. pro funkční období od 18. 11. 2020 do 18. 11. 2025 (uveřejněno na webu ČMMJ). Kandidáti zasílají vyplněné kandidátky e-mailem na adresu iva.dvorakova@cmmj.cz  nebo poštou na Českomoravská myslivecká jednota, z.s., k rukám Ing. Ivy Dvořákové, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 v termínu do 15. 9. 2020 (rozhoduje den doručení).
 
Kandidátky do  Předsednictva  Myslivecké rady a do Dozorčí rady ČMMJ, z.s. zde v příloze
 
 
NOVELA VYHLÁŠKY 289/2007 Sb.
           
            Dne 21. dubna 2020 vyšla ve Sbírce zákonů (částka 67) vyhláška Ministerstva zemědělství č. 181/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, jež nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů. Nový předpis, který nabývá účinnosti dnem 1. května 2020, umožní uživatelům honiteb prodat nebo dodat mnohem více ulovené zvěře, než mohli dosud.
            V § 12 vyhlášky č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb., vyhlášky č. 11/2015 Sb. a vyhlášky č. 65/2019 Sb., odstavec 5 nově zní:
„(5) Za malé množství zvěře, určené k prodeji nebo dodání podle odstavce 1 uživatelem honitby, se považuje nejvýše 4000 kusů velké volně žijící zvěře a 100 000 kusů drobné volně žijící zvěře odlovených v jedné honitbě za rok.“
            Naprostá většina uživatelů honiteb tak bude moci prodávat nebo dodávat libovolné množství úlovků. Nutno dodat, že jde o celá těla v kůži nebo peří, nikoliv o dělenou zvěřinu. Ministerstvo zemědělství si od změny vyhlášky slibuje zlepšení odbytu zvěřiny.MZE PŘEDLOŽILO VLÁDĚ K PROJEDNÁNÍ NÁVRH ZÁKONA O MYSLIVOSTI
 
            Ministerstvo zemědělství předložilo Vládě k projednání návrh novely zákona o myslivosti.
Vláda byla ministrem zemědělství Ing. Tomanem oficiálně zažádána o projednání zákona, kterým by se měnil stávající zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb.

            V příloze si můžete stáhnout a prostudovat předkládací a důvodovou zprávu, verzi současného zákona s vyznačením změn a také navrhované konečné znění nového zákona. Jistě zajímavé jsou také teze k uvažovaným prováděcím předpisům.
 
S celým materiálem se můžete seznámit v Elektronické knihovně legislativního procesu ZDE
 
 
 
SPÁRKATÁ ZVĚŘ DO DVOU LET
www.svetmyslivosti.cz
 
            Vyhláška č. 323/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, konkrétně zavedení celoroční doby lovu zvěře do dvou let věku (u daňka evropského, jelena evropského, muflona, siky japonského a srnce obecného).
 
Jak zní v souvislosti s uvedenou vyhláškou definice jedince do dvou let věku?
            Jedinec do dvou let věku není podle této vyhlášky (č. 323/2019 Sb.) definován. Jedincem do dvou let věku je myšlen takový jedinec, který v době ulovení nedosáhl fyzického věku dvou let – 24 měsíců.
 
Jak přistupovat k posuzování věku uloveného kusu v průběhu roku? Jaké je rozhodné datum pro stanovení hranice dvou let?
            U každého druhu zvěře musí být tento věk posuzován individuálně. Rozhodné datum je datum ulovení daného kusu zvěře a přibližný měsíc jeho narození. Srnčata jsou kladena převážně v průběhu měsíce června, kolouši v průběhu května a června, daňčata v průběhu června a muflončata již začátkem února. Důležitá je znalost biologie zvěře, kterou by měl každý držitel loveckého lístku dobře ovládat. Přibližný odhad věku spárkaté zvěře je možné posoudit i podle chování, podle velikosti, stupně přebarvování, podle tvaru trupu, nesení hlavy a dalších fyziologických zákonitostí. U mufloní zvěře jsou dobrým ukazatelem věku vruby na toulcích.
 
Kdo je v honitbě arbitrem pro posuzování/určování věku lovené zvěře a podle jaké metodiky?
            V honitbě je za vydání povolenky odpovědný uživatel honitby. Ten musí posoudit, komu a na jaký druh, pohlaví a věk vystaví povolenku a zda provedený lov odpovídá vystavené povolence.
 
Kdo a podle jaké metodiky bude řešit sporné situace?
            Uživatel honitby podle vnitřních pravidel v rámci honitby. V případě porušení zákona o myslivosti orgán státní správy myslivosti.
 
Co hrozí lovci, který „se splete“ a uloví kus starší dvou let v době, kdy být uloven neměl, v domnění, že jde o kus do dvou let věku?
            Současný zákon uvádí v § 63 odst. 2 následující: „Fyzická osoba se jako držitel loveckého lístku dopustí přestupku tím, že poruší některé pravidlo lovu podle § 41 až 45 nebo § 49 odst. 1.“ Za přestupek lze uložit pokutu do výše 30 000 Kč (§ 63 odst. 3 písm. b)). Dále § 63 uvádí: „Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 lze uložit zákaz činnosti do 2 let; při uloženém zákazu činnosti za přestupek podle odstavce 2 se odebere lovecký lístek.“
 
 
 
 
Infomujeme Vás, že vzhledem k usnesení vlády ČR 

bude zrušena Chovatelská přehlídka trofejí v termínu 

11.5. - 16.5.2020
  

 
Orgány veřejné moci a správní orgány, počínaje dnem 20. dubna 2020, obnoví standartní úřední hodiny v rozsahu, jaký byl před vyhlášením nouzového stavu, avšak za současného přísného dodržování zvýšených hygienických požadavků. Nadále bude platit omezení osobního kontaktu zaměstnanců s veřejností na nezbytně nutnou úroveň s upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům v úředních hodinách ve stejném rozsahu, jako tomu bylo před vyhlášením nouzového stavu.
S ohledem na zvýšená hygienická opatření žádáme všechny, kteří mají v úmyslu možnosti osobního kontaktu využít, aby před návštěvou příslušného pracoviště služby pro zbraně a bezpečnostní materiál toto pracoviště nejprve kontaktovali (telefonicky, e-mailem) a domluvili si termín návštěvy.
 
Jak již shora uvedeno, i přes obnovení úředních hodin nadále platí omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy na nezbytně nutnou úroveň. Úkony podle zákona o zbraních nepatří mezi neodkladné úřední záležitosti, a proto bude převážná většina podání podle zákona o zbraních vyřizována až po ukončení nouzového stavu. Vzhledem k povaze přijatých opatření, bude možné u všech lhůt podle zákona o zbraních prominout jejich zmeškání podle § 41 odst. 1 správního řádu.
 
Bližší informace o omezení provozu příslušných pracovišť služby pro zbraně a bezpečnostní materiál a některá doporučení k postupu pro vyřizování neodkladných záležitostí naleznete na https://www.mvcr.cz/clanek/zbrane-strelivo-bezpecnostni-material-84336.aspx
Kontakty na jednotlivá pracoviště služby pro zbraně a bezpečnostní materiál lze nalézt na webových stránkách Policie ČR na adrese https://www.policie.cz/imapa.aspx .

ODBOR SLUŽBY PRO ZBRANĚ A BEZPEČNOSTNÍ MATERIÁL
Ministerstvo vnitra omezilo činnost odborů pro zbraně a střelivo Policie ČR. Agendu těchto odborů nepovažuje za neodkladné úřední záležitosti. U všech lhůt dle zákona o zbraních lze prominout nedodržení. Přepážky odborů Služeb pro zbraně a bezpečnostní materiál budou uzavřeny. S policisty lze komunikovat elektronicky. Neodkladné záležitosti lze řešit individuálně. V případě elektronické komunikace běžným emailem (bez podpisového certifikátu) vyzvou policisté žadatele k podepsání podání po skončení mimořádných opatření a prominou mu nedodržení lhůty. K úhradě správních poplatků budou policisté vyzývat. Správní poplatky nehraďte hotově s korespondenčními podáními, takové úhrady nelze
přijmout. Pokud platnost vašeho zbrojního průkazu končí za méně než 6, ale více než 3 měsíce, doporučuje ministerstvo posečkat s podáním žádosti. Pokud platnost vašeho ZP končí za méně než 3 měsíce, podejte žádost elektronickou či korespondenční cestou i bez nutných dokladů (potvrzení o zdravotní způsobilosti,
fotografie a podobně). Policie vás následně vyzve k doplnění. Pokud platnost vašeho ZP skončí, policie vám nový ZP vydá po doplnění žádosti po skončení mimořádného opatření se zpětnou platností. Registraci zbraní řešte s policisty telefonicky. K předložení zbraně budete vyzváni až po skončení mimořádných opatření. Ohlášení převodu zbraně a odevzdání průkazu zbraně lze provést korespondenčně.
U registrace a ohlášení převodu lze následně prominout nedodržení lhůt.
tel.: 974 879 300, 974 879 472, 974 879 473
e-mail: krps.oszbm.pb@pcr.cz

           


Výkon práva myslivosti
16.3.2020
    Informace Ministerstva zemědělství: výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství po přijetí krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215.                                                                                                                

    Výkon práva myslivosti, zejména individuální lov, péče o zvěř a nezbytné provozní povinnosti uživatelů honiteb jsou v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.
Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.
Společné lovy, stejně jako jakékoli shromažďování myslivců z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o zvěř a výkon práva myslivosti – lov zvěře, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

POZVÁNKA NA VOLEBNÍ SNĚM ČMMJ, z. s. OMS PŘÍBRAM
(dále jen „OMS“), konaného jako shromáždění delegátů (§ 121)
 
V sobotu 23. května 2020 od 9:00 hodin
Restaurace NA HRADBÁCH, Plzeňská 134, 261 01 Příbram
(budova bývalé České pojišťovny, dům NATURA)
GPS: N 49° 41' 20.519'' E 14° 0' 29.512''
 
Jednáno bude dle § 125 odst. Stanov ČMMJ, z. s. s tímto programem:
 
 1. Zahájení, volba předsedajícího sněmu
 2. Schválení programu volebního sněmu, jednacího a volebního řádu
 3. Volba komisí: volební, mandátové a návrhové
 4. Zpráva předsedy OMS Příbram o činnosti za období 2016 – 2020
 5. Zpráva o finančním hospodaření OMS za  rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
 6. Zpráva okresní dozorčí rady OMS Příbram za období 2016 – 2020
 7. Diskuse k předneseným zprávám
 8. Vystoupení předsedy volební komise – představení kandidátů do OMR a ODR, seznámení s volebním řádem a způsobem volby
 9. Zpráva předsedy mandátové komise
 10. Vyhlášení výsledků voleb
 11. Návrh na usnesení sněmu
 12. Závěr a ukončení volebního sněmu
        
 
                                    Myslivosti zdar!
 
                                                                                                                                                     Vratislav Cíza, v. r.
                                                                                                                                                                                                 Předseda OMS Příbram
 
 
 
 
Pozvánka pro členy ČMMJ, z.s, OMS Příbram nezařazené v MS nebo v ostatních honitbách
 
            Aby byla splněna ustanovení nového OZ, tj. aby ti členové ČMMJ, z.s., OMS Příbram, kteří nejsou zapojeni v žádné honitbě nebo v honitbě mimo okres Příbram, měli možnost se zúčastnit volebního Okresního sněmu jako řádní delegáti, svolává Okresní myslivecká rada OMS Příbram tyto nezapojené členy na schůzi, která se bude konat:
                                      8. dubna 2020 od 15:00 hodin
                                        v kanceláři OMS Příbram
            Na této schůzi si zvolí delegáta či delegáty na volební okresní sněm 23. května 2020 a to s klíčem
1 delegát na 20 i započatých hlasů
 
            Program schůze:
                        1. Zahájení
                        2. volba delegáta na sněm
                        3. usnesení, závěr schůze 

 

Přiložené dokumenty

 Kandidatka_DR_-upraveno (xls - 2,16 MB)
 Kandidatka_MR_-upraveno (xls - 2,16 MB)
 
Počasí radar