Aktuality

Českomoravská myslivecká jednota oceňovala myslivce, kteří zlepšují životní prostředí pro zvěř

| Diskuzní fórum
Českomoravská myslivecká jednota oceňovala myslivce, kteří zlepšují životní prostředí pro zvěř
V úterý 15. března 2016 se v prostorách Senátu Parlamentu ČR uskutečnilo vyhlášení výsledků 9. ročníku soutěže Společné zařízení roku, kterou pořádá Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy.
Akce, nad kterou převzal záštitu ministr zemědělství Marian Jurečka, se zúčastnil senátor a předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Miroslav Nenutil, senátor a místopředseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Petr Šilar a ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová.
Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách a ocenit kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, projektantů i dodavatelů.
 
Evropská úmluva o krajině požaduje zajištění udílení ocenění aktivit směřujících ke komplexnímu pojetí a udržitelnému rozvoji krajiny a šíření příkladů dobré praxe. Za tímto účelem po vzoru Ministerstva životního prostředí, které uděluje Cenu české krajiny“ a Státního pozemkového úřadu, který pořádá soutěž „Společné zařízení roku“ se přidala premiérově v tomto roce i ČMMJ s vlastní soutěží, která nese název „Honitba roku“. Očekává se, že soutěž se bude každoročně opakovat s tím, že nominovat úspěšné řešitele projektů budou okresní myslivecké spolky.
Podle připravovaných pravidel Ekologickou komisí ČMMJ budou od roku 2016 vyhlašovány tyto kategorie:
Lesní honitba roku
Smíšená honitba roku
Polní honitba roku
Nominováni mohou být myslivci (fyzické osoby), dále myslivecké spolky i honební společenstva.
 
V tomto roce byly oceněny dvě fyzické osoby a jeden spolek za zvláště významný přínos při zvyšování přírodní hodnoty honiteb, dlouhodobé ozeleňování a příkladné zlepšování životního prostředí nejenom pro zvěř.
 
Za aktivity v Oboře Obelisk, která se nachází v těsném sousedství Lednicko – Valtického areálu na jižní Moravě oceňujeme Ing. Františka Fabičovice, který ve spolupráci s fundovanými poradci a dodavateli v ekosystému rozkládajícím se mezi obcemi Podivín, Rakvice a Lednice v rámci projektů v dříve typické lužní krajině založil 23 ha luk, zalesnil 91 ha obtížně obhospodařovatelných zemědělských půd, obnovil 20 ha vodních ploch a 9 ha typických mokřadů, osel 13 ha zemědělské půdy biopásy, vysazoval tisíce soliterních stromů a především odbahnil původní meandry řeky Dyje v délce 4 km
Již dnes je v této lokalitě determinován návrat původních druhů rostlin a živočichů. Díky příznivému biotopu a správnému hospodaření jsou zde ideální podmínky pro život široké škály významných ptačích druhů a jiných zvířat.
Ing. Fabičovic si pochvaluje spolupráci s Výzkumným ústavem pro krajinu a okrasné zahradnictví, se Státním pozemkovým úřadem, s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství a též s Povodím Moravy.

Druhým oceněným je právnická osoba – myslivecký spolek Borovina Vidonín z kraje Vysočina. Myslivci tohoto spolku za účelem především návratu drobné zvěře v zemědělské krajině příkladně vytvářejí liniové remízky prostřednictvím keřů, stromů a hodnotných travních společenstev, zakládají biopásy, pruhová potravní políčka a úhory, revitalizují a obnovují polní cesty
 
Třetím oceněným je myslivecký hospodář Zdeněk Sečka z Moravského Písku na Hodonínsku. Zdeněk Sečka vysazuje v intenzivně obhospodařované agrární krajině od roku 2000 stovky solitérních, především ovocných stromů; na základě vytvořených a dotačně podpořených projektů založil a obnovil v dotčené honitbě 37 ha biokoridorů, 8 ha polních cest, 15 ha biocenter a desítky hektarů zemědělské půdy zatravnil a využívá též jeko kompenzační plochu s biopásy.
Pozornost zaslouží též činnost Zdeňka Sečky vykonávaná pro agenturu ochrany přírody a krajiny; jedná se o každoroční management významného krajinného prvku Kačeník a národní památky Vypálenky, které jsou též součástí již zmiňované honitby.
 
Smyslem ocenění „Honitba roku“ je atraktivní formou rozšiřovat informace o chvályhodných aktivitách myslivců a dále šířit obecné povědomí o ochraně krajiny a jejího kulturního a přírodního dědictví, hodnotách krajiny pro každodenní život zvěře a apelovat na další myslivecké hospodáře, aby přijali svůj díl odpovědnosti za krajinu a její udržitelné užívání.
Soutěž primárně slouží jako ocenění aktivit směřujících ke zlepšování životního prostředí pro volně žijící zvěř, udržitelnému rozvoji krajiny a šíření příkladů dobré praxe především mezi mysliveckou veřejností a také nemysliveckou veřejností
Oceněné aktivity byly hodnoceny členy Ekologické komise ČMMJ. Členy komise, kteří se podíleli na hodnocení jsou např. zástupci Mendelovy univerzity v Brně (Dr.Ing. Petr Marada a doc. Ing. Radomír Klvač, PhD.), České zemědělské univerzity v Praze (Ing. Vlastimil Hart, PhD.), Czech Globe (doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc.) a Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně (MVDr. Miloš Vávra).
Vedení Českomoravské myslivecké jednoty si velmi cení možnosti být přítomno na takto významné společenské události a možnosti upozornit na významnou pozici myslivců při zakládání, následné péči a údržbě krajinné infrastruktury. Poděkování patří také Státnímu pozemkovému úřadu.
Dr.Ing. Petr MARADA
Předseda Ekologické komise ČMMJ

Diskuzní fórum

nové vlákno | přihlásit se do fóra
Vlákno Vytvořil Příspěvky Zobrazení Poslední příspěvek
medaile a řády, pavelpavel
18 1412 smarty
(4.4.2016 11:31:18 )

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...