Aktuality

Metodický pokyn MZe

| Diskuzní fórum
Metodický pokyn MZe
Metodický pokyn MZe ke snížení stavů spárkaté zvěře
Metodický pokyn ke snížení početních stavů spárkaté zvěře
 
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy myslivosti vydává tento metodický pokyn ke snížení početních stavů spárkaté zvěře, který je určen orgánům státní správy myslivosti. Pokyn směřuje ke snížení počtu kusů jednotlivých druhů spárkaté zvěře z důvodu omezení dopadu zvěře na obnovu lesních porostů.
 
Vydání metodického  pokynu  je  nezbytné  s ohledem  na  mimořádně  nepriznivou  situaci  v lesích české republiky. Z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, zejména srážkového deficitu, došlo k výraznému přemnožení hmyzích škůdců (podkorního hmyzu), které na velké části území dosáhlo mimořádně závažného kalamitního stavu. Lesy byly rovněž negativně zasaženy abiotickými činiteli, zejména větrem a námrazou.
 
Důsledkem těchto kalamit vznikají mimořádně rozsáhlé holiny, jejichž zalesnění a následné zajištění porostu bude objektivně náročné nejen z hlediska přírodního, ale též z hlediska ekonomického a časového. Vedle toho se zejména kvůli suchu jako problematická ukazuje    i přirozená obnova lesa. Vysoké stavy býložravé spárkaté zvěře výrazně ztěžují obnovu lesa. Z těchto důvodů je třeba přijmout nová opatření ke snížení početních stavů druhů spárkaté zvěře.
 
Opomenout nelze ani návrat velkých šelem na území České republiky, v jehož důsledku se mění podmínky pro výkon práva myslivosti v dotčených honitbách. Tím lze mít na mysli zejména ztížení možnosti regulace početních stavů druhů spárkaté zvěře lovem v důsledku reakce zvěře na výskyt predátorů.
 
K naplnění výše uvedeného cíle Ministerstvo zemědělství doporučuje všem orgánům státní správy myslivosti postupovat v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, takto:
  1. Bez zbytečných průtahů vydávat kladná vyjádření k lovu samičí a samčí zvěře do dvou let věku dle § 36 odst. 5 zákona o myslivosti, pokud jde o nenormovanou zvěř v honitbě. Platnost vyjádření stanovit nejméně na dobu tří po sobě jdoucích hospodářských let. Každý rok vyhodnocovat lov a tedy účinnost vydaného vyjádření. Tříleté období je doporučováno z důvodu snížení administrativy spojené s regulací početních stavů spárkaté zvěře.
 
  1. Vyhovovat žádostem uživatelů honiteb dle § 40 zákona o myslivosti o povolení lovu zajíce polního pro účely výcviku a zkoušek loveckých psů a loveckých dravců mimo stanovenou dobu lovu. Za přiměřený počet kusů zaječí zvěře pro výcvik loveckého psa lze považovat cca 5 ks na jednoho psa, jehož výcvik v honitbě probíhá. Obdobně u loveckých dravců. Opatření se týká rovněž honiteb, ve kterých nejsou pro zajíce polního stanoveny minimální a normované stavy. Lov lze povolit i na více let. Účelem tohoto opatření je zvýšení počtu lovecky upotřebitelných psů v honitbách s ohledem na jejich aktuální nedostatek a dále snížení škod na lesních porostech způsobených zajícem polním, včetně zalesňovaných holin vzniklých v důsledku kalamit.
 
Žadatel a uživatel si mohou sjednat podmínky provedení lovu, pokud se nedohodnou, může je stanovit orgán státní správy myslivosti.
 
Doporučujeme v případě škod na obnově lesa zajícem polním využít možnosti snížení jeho početního stavu odchytem (§ 40 zákona o myslivosti) s následným vypuštěním ve vhodných lokalitách v zájmu zachování druhu. Vypouštění zajíce polního za účelem zazvěření je předmětem finančního příspěvku podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
 
  1. V rámci vedení řízení o spáchání přestupku dle§ 64 odst. 3 písm. c) zákona o myslivosti, porušení povinnosti uživatele honitby zajišťovat v honitbě chov zvěře v rozmezí mezi minimálním a normovaným stavem zvěře, řádně posoudit a prokázat odpovědnost uživatele honitby za přestupek.
 
Tím lze mít na mysli řádné prokázání zavinění v případě fyzické osoby, která je uživatelem honitby. Je-li uživatelem honitby právnická osoba, je nutné řádně posoudit, zda v konkrétním případě nejsou dány důvody ke zproštění odpovědnosti za přestupek dle§ 21 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.  Za tím účelem  je třeba zejména  řádně  zjistit skutkový  stav věci  v souladu s § 3 správního řádu (např. přírodní podmínky v honitbě, změna okolností rozhodných pro lov zvěře, migrační trasy zvěře, plnění povinností uživatele honitby, výskyt predátorů nebo využití všech administrativních nástrojů pro snížení početního stavu zvěře uživatelem honitby atd.).
 
V souvislosti s výše uvedeným je třeba upozornit na to, že pokud uživatel honitby uvede v rámci sčítání zvěře, nebo ve statistickém výkazu či jiném hlášení vyšší stav zvěře než normovaný, není to samo o sobě důkazem toho, že došlo ke spáchání přestupku.
 
Výše uvedené se rovněž vztahuje na řízení o přestupku dle § 64 odst. 3 písm. d) zákona o myslivosti, překročení normovaného stavu v důsledku nesplnění plánu lovu pro daný druh zvěře.
  1. Plně využívat ke snížení početních stavů spárkaté zvěře možnosti dané ustanovením
§ 39 zákona o myslivosti, a to ve všech případech, kdy zájem vlastníka, pachtýře popř. nájemce honebních pozemků nebo zájem zemědělské nebo lesní výroby, ochrany přírody anebo zájem mysliveckého hospodaření vyžaduje, aby byl počet některého druhu spárkaté zvěře snížen. Pokud návrh podává uživatel honitby, úprava početního stavu zvěře se povoluje, v ostatních případech se ukládá. Při vydání rozhodnutí dle § 39 zákona o myslivosti je vhodné se držet těchto doporučení:
 
Upřednostnit odlov samičí zvěře a samčí zvěře do dvou let věku, jelikož lov dospělé samčí (trofejové) zvěře by nevedl ke snížení početního stavu zvěře v honitbě, a mohl by narušit již i tak nevhodný poměr pohlaví ve prospěch samic.
 
zvážit,  zda   by  nemělo  být   vydáno  rozhodnutí   dle  §   39  zákona  o  myslivosti   i v sousedních honitbách, pokud by zvýšený odlov v honitbě vedl k migraci zvěře do sousedních honiteb,
 
dle § 45 odst. 2 zákona o myslivosti povolit výjimku ze zakázaných způsobů lovu uvedených v § 45 odst. 1 písm. g), m), t) a u) zákona o myslivosti, je-li to s ohledem na konkrétní podmínky v honitbě účelné ve vztahu ke snížení početního stavu zvěře  v honitbě, a
 
stanovit platnost rozhodnutí dle § 39 zákona o myslivosti i na více po sobě jdoucích hospodářských let (doporučujeme nejméně na 3 roky), je-li to vzhledem  ke konkrétním podmínkám v honitbě účelné; v případě normované zvěře je v takovém případě nezbytné stanovit úpravu početních stavů zvěře pro každý jednotlivý hospodářský rok, aby ji bylo možné zahrnout do plánu mysliveckého hospodaření.
 
Účelem tohoto postupu je snížení administrace spojené s každoročním řízením o vydání rozhodnutí dle § 39 zákona o myslivosti, což má za cíl umožnění odlovu vyššího počtu jedinců spárkaté zvěře v důsledku možnosti využít celou stanovenou dobu lovu pro daný druh k redukci jeho početního stavu.

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...