ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

Podmínky uvolňování zvěře uživatelem honitby

MVDr. Tamara Latini - SVS ČR | Diskuzní fórum
Podmínky uvolňování zvěře uživatelem honitby
Podrobný popis podmínek a požadavků při uvolňování ulovené zvěře uživatelem honitby pro dodání do zvěřinových závodů, pro vlastní spotřebu lovce a pro prodej/dodávání těl ulovené volně žijící zvěře v kůži nebo peří v malých množstvích.
Využívá-li uživatel honitby služeb proškolené osoby k vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře, je nezbytné, v případě kdy byly u kusu nalezeny neobvyklé znaky nebo patologické změny, nebo bylo zjištěno neobvyklé chování před usmrcením, předložit kus k veterinární prohlídce, a to i s hlavou a vnitřnostmi a popisem pozorovaných změn chování.
 
A. Dodání do zvěřinových závodů
1. Zvěř je dodána bez prohlídky proškolenou osobou (dále jen „PO“) do zařízení zpracovávajícího zvěřinu s hlavou a vnitřnostmi. Je doprovázena vyplněným lístkem o původu zvěře a plombou (u spárkaté).
2. Zvěř je dodána do zařízení zpracovávajícího zvěřinu po vyhovující prohlídce PO bez hlavy a vnitřností, kromě kusů vnímavých k trichinele, které musí být dodány s hlavou a bránicí. Kus doprovází kromě vyplněného lístku o původu zvěře a plomby (u spárkaté) i prohlášení PO.
 
B. Kus v kůži nebo peří je určen pro vlastní spotřebu lovce
Zvěřina určená výhradně pro spotřebu lovce v jeho domácnosti nemusí být prohlédnuta ani veterinářem, ani proškolenou osobou. Kus si lovec stahuje a zpracovává doma sám. Zvěřinu konzumuje na své riziko.
Pozor, pokud se jedná o divočáka, musí být vždy nejprve vyšetřen na svalovce - trichinelu (vyšetření je povinnost uživatele honitby). Toto je jediný případ, kdy vyšetření může být provedeno kompresní metodou nebo trávicí metodou bez akreditace (ale osobou, které krajská veterinární správa vydala povolení k provádění laboratorní, popřípadě jiné veterinární diagnostické činnosti za účelem vyšetření zvěřiny na přítomnost svalovce). Ve všech ostatních případech musí být vyšetření provedeno trávicí metodou v akreditované laboratoři.
Bez vyšetření by se neměl divočák vůbec zpracovávat, protože i kůže a ořezy se musí v případě nevyhovujícího výsledku likvidovat podle nařízení veterinárního dozoru, aby nedošlo k rozvlékání parazita.
Tato zvěřina, pro přímé účastníky lovu, se nezapočítává do malého množství*.
 
C. Prodej/dodávání těl ulovené volně žijící zvěře v kůži nebo peří v malých množstvích*
 
a) konečnému spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti
Takováto zvěřina musí být vyšetřena minimálně proškolenou osobou. Divočák musí být vždy vyšetřen na přítomnost svalovce s vyhovujícím výsledkem. Zvěřinu si stahuje a zpracovává spotřebitel sám. Zodpovědnost za provedení vyšetření na svalovce má vždy uživatel honitby.
Kus doprovází kromě vyplněného lístku o původu zvěře a plomby (u spárkaté) i prohlášení PO.
Tato zvěřina, pro přímý prodej spotřebiteli, se započítává do malého množství*.
 
b) do maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele a je na území kraje, v němž byla zvěř ulovena
Zvěřina musí být vyšetřena minimálně proškolenou osobou. Divočák musí být vždy vyšetřen na přítomnost svalovce s vyhovujícím výsledkem.
Prodejna musí být na území kraje, kde byl kus uloven, nelze ji tedy vozit kamkoliv.
Kus doprovází kromě vyplněného lístku o původu zvěře a plomby (u spárkaté) i prohlášení PO. Prodejce (prodavač) pak musí ke kusu připojit dobře viditelné upozornění „Zvěř byla vyšetřena proškolenou osobou – určena po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele“ (vzor tohoto upozornění je v příloze 4 vyhlášky č. 289/2007 Sb.).
Kus si stahuje spotřebitel doma sám.
Tato zvěřina pro prodej/dodání do maloobchodní prodejny, se započítává do malého množství*.
 
Zvěřina prodaná přímo konečnému spotřebiteli podle výše uvedeného písmene a) a b) (přímo, nebo přes maloobchodní prodejnu) již nemůže být dále uváděna do oběhu, tedy lze ji konzumovat jen doma. Nelze ji kupovat ani pro výrobu, ani pro veřejné stravování, např. do hospody.
 
c) do maloobchodního zařízení, které bylo krajskou veterinární správou registrováno jako zařízení určené pro zacházení se zvěřinou a které je na území kraje, v němž byla zvěř ulovena, nebo krajů sousedních
Zvěřina musí být vyšetřena minimálně proškolenou osobou. Divočák musí být vždy vyšetřen na přítomnost svalovce s vyhovujícím výsledkem.
Jedná se o potravinářské podniky dodávající maso volně žijící zvěře a výrobky z masa volně žijící zvěře v rámci své maloobchodní činnosti.
Kus doprovází kromě vyplněného lístku o původu zvěře a plomby (u spárkaté) i prohlášení PO.
Tato zvěřina, pro prodej/dodání do maloobchodního zařízení, se započítává do malého množství*.
 
Maloobchodní zařízení, které bylo krajskou veterinární správou registrováno jako zařízení určené pro zacházení se zvěřinou
Zvěřina, která sem přichází, musí být ulovena v kraji, kde se toto maloobchodní zařízení nalézá, nebo v krajích sousedních.
Z toho plyne, že se zde může zpracovávat i zvěřina od jiných uživatelů honiteb, kteří sem mohou dodávat zvěřinu v rámci svého malého množství, pokud byla tato zvěřina ulovena v kraji, kde se zařízení nalézá nebo krajích sousedních. Pozor, do malého množství se počítají i kusy prodané přímo konečnému spotřebiteli a do maloobchodní prodejny.
Za maloobchodní zařízení je v tomto případě považován potravinářský podnik, jehož týdenní produkce je:
- bourá nejvýše 150 kg vykostěného masa velké volně žijící zvěře, nebo tomu odpovídající množství nevykostěného masa velké volně žijící zvěře,
- porcuje nejvýše 35 kg masa drobné volně žijící zvěře a
- vyrábí nejvýše 350 kg výrobků z masa této zvěře.
V tomto případě stačí jen registrace a zvěřina nemusí být prohlédnuta veterinárním dozorem, ale jen proškolenou osobou, divočák musí mít vyšetření na svalovce.
 
Registrované maloobchodní zařízení určené pro zacházení se zvěřinou, může prodávat vše přímo konečnému spotřebiteli. Dále může v rámci své maloobchodní činnosti dodávat maso volně žijící zvěře nebo výrobky z masa volně žijící zvěře jinému maloobchodnímu zařízení (například restauraci), ale jen, pokud se jedná o okrajovou a omezenou činnost, tím je míněno, že množství dodávaného masa a výrobků z volně žijící zvěře jinému maloobchodnímu zařízení nesmí za týden překročit:
1. 33 % vyrobeného vykostěného masa volně žijící zvěře, anebo tomuto odpovídající množství nevykostěného masa velké volně žijící zvěře,
2. 33 % vyrobeného masa volně žijící zvěře, jedná-li se o maso drobné volně žijící zvěře,
3. 33 % vyrobených výrobků z masa volně žijící zvěře.
Vše, co je nad uvedená procenta, musí být prodáno konečnému spotřebiteli přímo v místě.
 
Jiné maloobchodní zařízení toto maso a výrobky z masa volně žijící zvěře (od maloobchodního zařízení registrovaného KVS jako zařízení určené pro zacházení se zvěřinou) pak dodává přímo konečnému spotřebiteli, nebo opracovává na výslovné přání konečného spotřebitele. Pokud je to stejné maloobchodní zařízení (omezená a okrajová činnost), může dodávat dalšímu maloobchodnímu zařízení zase jen 33 % z toho, co zpracovává.
 
Restaurace – jako maloobchodní zařízení, které bylo krajskou veterinární správou registrováno jako zařízení určené pro zacházení se zvěřinou
Pokud by chtěla brát restaurace zvěřinu v kůži nebo peří, musí být maloobchodním zařízením, které je krajskou veterinární správou registrováno jako zařízení určené pro zacházení se zvěřinou a mít oddělené prostory pro skladování nestažené zvěře, pro stahování, apod.
Zvěřina musí být vyšetřena minimálně proškolenou osobou. Divočák musí být vždy vyšetřen na přítomnost svalovce s vyhovujícím výsledkem.
Pokud bude chtít brát maso a výrobky z volně žijící zvěře, je restaurace běžným maloobchodním zařízením.
 
* Od 1. 3. 2015 vstoupila v platnost vyhláška č. 11/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb.
Tato vyhláška mění zásadním způsobem pojem „malé množství zvěře“.
§ 12 odst. 7 - Za malé množství zvěře, určené k prodeji (dodání) podle odstavce 1, se považuje 1 kus velké volně žijící zvěře a 35 kusů drobné volně žijící zvěře za týden, nejvýše však 30 % uživatelem honitby odlovené zvěře za rok, přičemž těchto 30 % nesmí překročit 30 kusů velké volně žijící zvěře a 400 kusů drobné volně žijící zvěře.“.
 
Z toho plyne, že množství ulovených kusů nad rámec výše uvedeného malého množství zvěře musí, buď projít veterinární kontrolou ve schváleném a registrovaném zařízení pro nakládání se zvěřinou (zvěřinové závody), nebo být spotřebováno přímo lovcem.
 
Související legislativa: nařízení (ES) č. 853/2004 příloha III oddíl IV,
§ 27b veterinárního zákona č. 166/1999 Sb.
vyhláška č. 289/2007 Sb. ve znění vyhlášky č. 11/2015 Sb.
vyhláška 128/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 191/2013
 
Omezení v případě léčení
Cermix premix, Cermix pulvis
Ochranná lhůta: 28 dnů maso a orgány jelení, daňčí, srnčí, mufloní a kamzičí zvěře
 
Rafendazol premix, Rafendazol pulvis
Ochranná lhůta:
28 dnů maso a orgány u srnčí, daňčí a jelení zvěře
60 dnů maso a orgány u mufloní a kamzičí zvěře
 
Ivermix – účinná látka je ivermektin, který je účinnou látkou i v Cermixu. Použití Ivemixu je obdobné jako u Cermixu.
Ochranná lhůta: 28 dnů maso jelení, daňčí, srnčí a mufloní zvěře
 
 
 
 
 

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...