Aktuality

VZOROVÉ STANOVY PRO MYSLIVECKÉ SPOLKY

Mgr. Petr Tomášek | Diskuzní fórum
VZOROVÉ STANOVY PRO MYSLIVECKÉ SPOLKY

Cílem vzorových stanov je předestřít mysliveckým spolkům (myslivecká sdružení podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti) tři z mnoha možných způsobů, jak mohou stanovy vypadat. Verze se mezi sebou liší pouze tím, jaké orgány myslivecký spolek vytváří.


Autor se nesnažil o maximální stručnost, neboť stanovy mysliveckého spolku, aby splňovaly náležitosti stanovené zákonem, by bylo možné vyhotovit i na jednu stránku formátu A4. Snahou autora naopak bylo upravit ve stanovách otázky, s nimiž se myslivecké spolky při své činnosti nejčastěji setkávají. K tomu autor využil poznatků, které nabyl z mnoha seminářů s mysliveckou veřejností.
Po odborné stránce bylo cílem autora vypracovat kvalitní vzorový návrh, jenž splňuje všechny náležitosti vyžadované zákonem a důsledně ctí terminologii a funkci nového soukromého práva. Zda se tento záměr podařilo splnit, nechť každý posoudí sám.
Vzorové stanovy byly vypracovány ke dni 1. října 2015 a mají pouze informativní charakter. Znění dokumentu musí být průběžně aktualizováno podle platných a účinných právních předpisů a v souladu s rozhodovací praxí soudů. Autor se vynasnaží, aby byl dokument průběžně aktualizován. Za tímto účelem zřídí webovou stránku, na níž budou budoucí aktualizace vzorových stanov k dispozici. Své podněty a připomínky můžete zasílat na autorovu adresu: petantomasek@seznam.cz .
Autor vypracoval vzorové stanovy nezištně a jejich zpřístupněním nemá v úmyslu poskytovat právní rady ve smyslu českých právních předpisů. Autor naopak všem doporučuje vyhledat odbornou právní pomoc. Před schvalováním stanov vždy pečlivě zvažte, zda jednotlivá ustanovení jsou pro váš myslivecký spolek použitelná. Myslivecké spolky jsou různé a stejně tak jsou různé jejich potřeby.

Třetí osoby mohou vzorové stanovy volně užívat, měnit a šířit, avšak s těmito výhradami:
* vzorové stanovy budou šířeny jako celek, tj. se zachováním této předmluvy, jakož i všech ostatních příloh včetně dalších vzorů; to neplatí pro uložení stanov do sbírky listin spolkového rejstříku,
 1. * nikdo nevyužije vzorové stanovy k získání jakéhokoli majetkového prospěchu,
 2. * nikdo si nebude osvojovat autorství vzorových stanov,
 3. * bude zachována zmínka o autorovi vzorových stanov; to neplatí pro uložení stanov do sbírky listin spolkového rejstříku.
 
 • POVINNOSTI MYSLIVECKÝCH SPOLKŮ

 • 1) Povinnosti spolků
  Druh Lhůta Právní podklad
  změna názvu spolku do 1. ledna 2016 § 3042 obč. zák.
  uvedení stanov do souladu se zákonem do 1. ledna 2017 § 3041 odst. 2 obč. zák.
  zapsání skutečností do spolkového rejstříku do 1. ledna 2017 § 122 odst. 2 z.v.r.
  změna právní formy z občanského sdružení na spolek X
  ke změně právní formy již došlo na základě zákona
  § 3045 odst. 1 obč. zák.
 •  
 • 2) Způsob splnění povinností
  Spolek splní své povinnosti ad 1) tím, že:
  a) schválí nové stanovy a uloží je do sbírky listin spolkového rejstříku,
  b) podá návrh na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku spolu se všemi přílohami.
  Oba tyto kroky je možné splnit najednou v rámci jedné návštěvy soudu. Příslušným je krajský soud, v jehož obvodu sídlí okresní soud, v jehož obvodu má spolek své sídlo. Upozornění - zařazení okresních soudů do obvodů krajských soudů ne vždy koresponduje se územním členěním státu.
  Mimo návštěvy soudu je možné požadované dokumenty zaslat na adresu soudu také poštou.
  Změna názvu bude provedena tím, že spolek schválí nové stanovy, v nichž je nový název uveden. Přestože to není povinné, lze doporučit i uvedení usnesení o změně názvu v zápisu ze zasedání členské schůze. Spolek má v zásadě dva možné způsoby, jak svůj název změnit:
  Starý název Nový název
  Myslivecké sdružení Pardubice, o.s. Myslivecký spolek Pardubice
  /
  Myslivecké sdružení Pardubice, z.s.
 •  
 • 3) Soudní poplatky
  V současné době nejsou ve věcech zápisu změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku po spolcích vyžadovány žádné soudní poplatky. Je tomu tak díky novele zákona o soudních poplatcích, která byla dne 29. prosince 2014 vyhlášena ve Sbírce zákonů v částce 131 pod číslem 335/2014 Sb.
  Tato novela však pozbývá platnosti posledním dnem 18. měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení. Spolky tak jsou osvobozeny od soudních poplatků do 30. června 2016. Od 1. července 2016 již budou zápisy do spolkového rejstříku opět zpoplatněny.
   
 • 4) Co vše je potřeba soudu doložit
  Spolek soudu v písemné podobě doloží:
  1. návrh na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku;
  2. stanovy;
  3. zápis ze zasedání členské schůze, která schválila stanovy a zvolila členy orgánů spolku + prezenční listinu;
  4. souhlas všech osob, které byly zvoleny členy orgánů spolku, se zápisem do spolkového rejstříku;
  5. právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo spolku;
  6. oprávnění k výdělečné činnosti (dobrovolné);
  7. průvodní dopis (dobrovolné)
  Uvedené listiny postačí doložit pouze v 1 výtisku.
  Vzhledem k četným dotazům upozorňuji, že k zápisu do spolkového rejstříku není zapotřebí přiložit výpis z rejstříku trestů.
   
 • 5) Konkrétněji
  Údaje uváděné ve vzorově zpracovaných dokumentech jsou smyšlené. Spolek je nahradí skutečnými údaji.
   
 • 1. návrh na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku
  * Návrh lze podat pouze prostřednictvím on-line formuláře, který je k dispozici na internetové adrese http://portal.justice.cz/ . Vzor vyplněného formuláře je k dispozici v příloze (formulář je vyplněn pro myslivecký spolek, kde má výbor 7 členů a kontrolní komise 3 členy).
  * Návrh podají členové statutárního orgánu způsobem, jaký je ve stanovách uveden (např. předseda výboru, pokud může podle stanov jednat samostatně). Návrh může podat i ten, kdo k tomu byl členskou schůzí pověřen.
  * Mohou-li za spolek jednat pouze dva členové statutárního orgánu společně (např. předseda výboru + další člen výboru), podepíší na návrh oba dva.
  * Výsledný návrh je zapotřebí vytisknout a všechny podpisy na návrhu nechat úředně ověřit.
   
 • 2. stanovy
  * Spolek uvede svůj skutečný název, a to jak pod nápisem „Stanovy“ na první stránce, tak i v § 1 odst. 1.
  * Spolek uvede své skutečné sídlo v § 1 odst. 2 - postačí uvedení města nebo obce. Lze samozřejmě uvést i celou adresu.
  * Spolek v § 44 odst. 1 (resp. v § 42 odst. 1 ve verzi 2) uvede počet členů výboru. Doporučuje se uvést přesnou číslovku, neboť některé soudy ji mohou vyžadovat, ač tuto povinnost zákon neukládá. Odvážnější spolky mohou zvolit formulaci např. „Výbor je kolektivním orgánem a má mezi 5 a 7 členy. Počet členů určí členská schůze.“ V takovém případě je následně nutné do usnesení ze zasedání členské schůze doplnit např. „Členská schůze rozhodla, že výbor má 7 členů.“ Výhodou tohoto řešení je skutečnost, že při změně počtu členů výboru nebude nutná změna stanov.
  * Spolek v § 58 odst. 2 (resp. v § 53 odst. 2 ve verzi 2 nebo v § 46 odst. 2 ve verzi 3) uvede, kdy stanovy nabývají účinnosti. Doporučuji uvést den, kdy je členská schůze schvaluje. Uvést je možno i den pozdější, nikoli dřívější.
  * Na poslední straně spolek uvede skutečné jméno a označení osoby, která stanovy podepisuje. Zákon sice nevyžaduje, aby stanovy byly podepsány, přesto doporučuji, aby se tak stalo. Pokud za spolek může jednat pouze několik osob společně (pokud tedy spolek změnil příslušná ustanovení vzorových stanov), podepíše se každá z nich.
  * Ostatní změny jsou na uvážení každého spolku.
   
 • 3. zápis ze zasedání členské schůze, která schválila nové stanovy a zvolila členy orgánů spolku + prezenční listina
  * Ze vzoru je možno odstranit údaje o hlasování - nejsou povinnou náležitostí zápisu.
  * U zvolených osob postačí, pokud jsou uvedeny svým jménem a funkcí, do níž byly zvoleny. Není nutné uvádět data narození. Pokud jsou ale ve spolku dvě osoby stejného jména (např. otec a syn), doporučuji je v zápisu odlišit datem narození.
  * Ač není zákonnou povinností přiložit k zápisu ze zasedání členské schůze prezenční listinu, doporučuji, aby se tak stalo (některé soudy ji mohou chybně vyžadovat).
   
4. souhlas všech osob, které byly zvoleny členy orgánů spolku, se zápisem do spolkového rejstříku

* Souhlas je nutno doložit u všech osob, které se zapisují do spolkového rejstříku.

* Ve vzoru je možno smazat kolonky „místo narození“ a „rodné číslo“, které nejsou povinnou náležitostí souhlasu. I přesto se ale tyto kolonky objevují v on-line formuláři, tudíž v něm bude nutné je vyplnit. Dříve postačilo do těchto kolonek v on-line formuláři vepsat „neuvedeno“, ale formulář byl v nedávné době změněn a tento způsob vyplnění již neumožňuje. Proto v něm uveďte správné údaje – ty ale ani tak nebudou ve spolkovém rejstříku zveřejněny. 
* V takovém případě do těchto kolonek v on-line formuláři vepište „neuvedeno“.

* Upozorňuji zejména na nutnost uvést správně funkci, do níž byla osoba zvolena - např. předseda výboru, jednatel, člen výboru, člen kontrolní komise atd.

* Bydliště se uvede pouze v případě, pokud má osoba skutečné bydliště na jiné adrese.

* Podpisy musí být úředně ověřeny. • 5. právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo spolku
  * Právním důvodem užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo spolku, bude typicky nájemní smlouva mezi vlastníkem a spolkem. Protože ale málokterý spolek nájemní smlouvu skutečně uzavřel, doporučuje se v souladu se zákonem místo nájemní smlouvy doložit souhlas vlastníka s umístěním sídla.
  * První vzor je určený pro případ, kdy je vlastníkem prostor, v nichž má být sídlo spolku umístěno, fyzická osoba (např. předseda výboru). Je-li vlastníkem právnická osoba, je třeba údaje změnit (kolonky budou: název, IČ, sídlo). Pokud je spoluvlastníků více, je třeba uvést všechny.
  * Druhý vzor je určen pro případ, kdy je vlastníkem prostor, v nichž má být sídlo spolku umístěno, obec.
  * V případě obou vzorů spolek z nabízených písmen a) vybere pouze jedno a ostatní vymaže (v závislosti na tom, zda má být sídlem spolku budova, bytová jednotka nebo nebytový prostor).
  * Prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpis na něm musí být úředně ověřen.
  * Pokud je sídlem spolku např. obecní úřad, tolerují některé soudy, aby podpis starosty nebyl úředně ověřen. Postačí jim podpis starosty a razítko obce. Pro jistotu ale doporučuji i podpis starosty nechat ověřit.
   
 • 6. oprávnění k výdělečné činnosti
  * Pokud chce spolek zapsat předmět své vedlejší hospodářské činnosti (výdělečná činnost), musí doložit též oprávnění k výdělečné činnosti. Tím bude typicky výpis z živnostenského rejstříku.
  * Vzhledem k tomu, že živnostenský rejstřík je k dispozici on-line (www.rzp.cz), soudy si údaje z něj zjišťují samy a většinou pro zápis vedlejší hospodářské činnosti ani doložení výpisu z živnostenského rejstříku nevyžadují.
  * Pokud spolek pro jistotu chce výpis z živnostenského rejstříku doložit, postačí prostá kopie.
  * V on-line formuláři se do kolonky „Předměty vedlejší hospodářské činnosti“ uvedou přesně ty předměty, které jsou uvedené v živnostenském rejstříku.
   
 • 7. průvodní dopis
  * Průvodní dopis není listinou, kterou by spolek musel doložit. Doporučuji připojení průvodního dopisu v případě, kdy jsou dokumenty zasílány na adresu soudu poštou.
   
  Mgr. Petr Tomášek
  autor vzorových stanov
   
   

Diskuzní fórum

VZOROVÉ STANOVY PRO MYSLIVECKÉ SPOLKY > ČMMJ se vyspala Zobrazit módy:  
User avatar
Member
Member
František Dušák - 11.9.2015 10:55:18
   
ČMMJ se vyspala
V době kdy již většina schopných sdružení má transformaci za sebou, a to i díky Ing. Kamilu Jakoubkovi, kterému tímto vzdávám hold, tak ČMMJ začala jednat. Ukázkový příklad práce vedení ČMMJ - vždy pozdě. Pozdě v zastavení tunelu ČMMJ, pozdě v zastavení odlivu členů, pozdě v lobingu k novelizaci zákona o myslivosti, pozdě v osvětlení směrování ČMMJ směrem k odborné veřejnosti, pozdě ve vysvětlování úlohy myslivosti směrem k laické veřejnosti. Jediné co bylo včasné, bylo zašantročení všeho co členové ČMMJ vybudovali a zaplatili v příspěvcích. Ale pánové z minulých dozorčích rad a ostatních orgánů opět radostně kandidují a slibují zářné zítřky. Ono i na ohlodané kosti se lze ještě přiživit.

User avatar
Member
Member
Drahoš Hickl - 11.9.2015 21:52:23
   
RE:ČMMJ se vyspala
Též se přidávám s velkým poděkováním za dobrou práci Ing. Jakoubkovi a Mgr. Tomáškovi.Je fakt, kdyby tento ucelý servis byl o dva měsíce dříve, bylo by to mnohem lepší i když na stanovy je času dost.

User avatar
Host
Petr Tomášek - 14.9.2015 12:15:32
   
RE:ČMMJ se vyspala
Vážený pane,

pouze na upřesnění - vzorové stanovy jsem zpracoval jako Petr Tomášek a nikoli jako někdo, kdo k tomu byl pověřen vedením ČMMJ. Ač jsem sám členem ČMMJ a předsedou organizačně-právní komise OMS Pardubice, vzorové stanovy jsem zpracoval proto, že jsem chtěl pomoci mysliveckým spolkům.
S aktivitami vedení ČMMJ nemají moje vzorové stanovy nic společného - na rozdíl od stanov ČMMJ, k jejichž vytvoření jsem byl spolu s dalšími členy pracovní skupiny pověřen sborem zástupců ČMMJ a jež jsem pochopitelně s vedením ČMMJ konzultoval.

User avatar
Member
Member
František Dušák - 14.9.2015 13:48:39
   
RE:ČMMJ se vyspala
Petře Tomášku, tímto se Vám omlouvám a zároveń děkuji. Jelikož jsem věděl, že spracováváte stanovy pro ústředí, předpokládal jsem, že toto je oficiální stanovisko ČMMJ. Ovšem chyba lávky. Opět "jen" aktivní, chytrý a iniciativní člověk pomohl ostatním. Tudíž ČMMJ nezaspala. Ona spí pořád. Takže je to vlastně ještě horší, než jsem psal výše. Odpoví mi někdo z ústředí ČMMJ co vlastně kolem transformace sdružení na spolky pro myslivecké spolky udělala ČMMJ se svým vedením? Zatím to vypadá, že velké, teplé, hnědé, kouřící - NIC.

User avatar
Member
Member
Petr Tomášek - 14.9.2015 14:06:39
   
RE:ČMMJ se vyspala
Není zač se omlouvat, pouze jsem chtěl Vaše tvrzení uvést na pravou míru. Pouze na dovysvětlenou - co se ČMMJ týče, její součástí jsou i jednotlivé OMS. Ve spolupráci s nimi jsem již před rokem uspořádal mnoho seminářů, na nichž se zástupci mysliveckých spolků dozvěděli, co, kdy a jak je potřeba za účelem splnění zákonných povinností učinit. Každému OMS, který mne s touto žádostí oslovil, jsem vyhověl. Semináře probíhají i v tomto roce - jen do konce tohoto měsíce mám asi další 4. Není tedy úplně pravdou, že by nikdo nic nedělal. Navíc vím i o dalších OMS, které k této otázce přistoupily zodpovědně a snažily se mysliveckým spolkům pomoci (např. prostřednictvím právníků, kteří jsou členy příslušného OMS).

User avatar
Member
Member
František Dušák - 14.9.2015 17:08:11
   
RE:ČMMJ se vyspala
Ano, školení apod. toho proběhlo. Ale proč tak jednoduchou věc, jako jste udělali Ing. Jakoubek a Mgr. Tomášek nemohla udělat ČMMJ. Já jenom čekám, kdy ti chytráci z vedení ČMMJ budou kamenovat Ing. Kasinu za to, že Vám poskytl prostor na webstránkách Myslivosti. Hlupáků, kteří se považují za nenahraditelné je tam dost.

User avatar
Host
Brokl - 28.9.2015 18:38:57
   
RE:ČMMJ se vyspala
Vážený pane,
naprosto s Vámi souhlasím.
S pozdravem
Jiří Brokl

User avatar
Host
Miroslav Michalec - 6.10.2015 18:39:57
   
RE:ČMMJ se vyspala
Vážený pane Dušáku,
naprosto s Vámi souhlasím.
Lesu zdar,
Miroslav Michalec

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...