ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

Vyjádření ČMMJ k novele zákona o myslivosti

ČMMJ | Diskuzní fórum
Vyjádření ČMMJ k novele zákona o myslivosti
odesláno na Agrární komoru ČR, Ministerstvo zemědělství a předsedu vlády

Aktualizováno 28.2.2016 o odpověď MZe
Aktualizováno 7.3.2016 o odpověď Úřadu vlády ČR


 
Vážený pane náměstku,
v souvislosti s přípravou novely zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, si Vám dovoluji sdělit stanovisko Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.
Na svém posledním jednání dne 28. 1. 2016 se Myslivecká rada ČMMJ, z. s. podrobně zabývala situací kolem novely zákona o myslivosti. Na základě detailní analýzy plánovaných změn a toho, co by tyto změny měly vyřešit, se Myslivecká rada ČMMJ  usnesla, že v současné době by tato novela byla spíše na škodu celému odvětví myslivosti. Jsme si vědomi toho, že zákon č. 449/2001 Sb. není úplně dokonalý, neboť je výsledkem značného množství kompromisů všech dotčených subjektů, které se na tvorbě zákona podílely. Nicméně v současné době panuje značné obava, že nově připravované znění zákona může být v konečné podobě hůře uchopitelné pro potřeby státní správy myslivosti, ochranu přírodního bohatství, kam volně žijící zvěř patří, většinu řadových myslivců a vlastníky půdy nevyjímaje. Jsme přesvědčeni, že většina dnes uváděných problémů, které vedly k myšlence vytvoření nové legislativní normy, je plně řešitelná pomocí platného zákona o myslivosti pouze s  úpravou platných vyhlášek.
Doporučujeme proto zaměřit se na přípravu moderní krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé koncepce rozvoje myslivosti v České republice. Na základě koncepce myslivosti zpracované úzkým týmem renomovaných odborníků bude možné vytvořit dlouhodobě platnou a moudrou právní normu pro zachování myslivosti jako tradičního a kulturního bohatství našeho státu, o které pečovali naši předkové v dobách mnohem složitějších než je ta dnešní. Díky jejich obětavosti jsme zdědili bohatství, o které musíme pečovat a bránit jej před neuváženým rozhodnutím, které by dlouhodobě nevyřešilo ani ty problémy, které se uvádí za hlavní důvod novely zákona.
Pro vytvoření profesně erudovaného týmu, který bude tvořit novou koncepci, přistoupíme s plnou odpovědností a součinností našich předních specialistů. Následné zpracování moderní verze nové legislativní normy pro řízení a rozvoj myslivosti v podmínkách české kulturní krajiny bude eliminovat současný hierarchický nesoulad mezi myslivostí, zemědělstvím, lesnictvím, ochranou přírody a rekreačními zájmy obyvatel. Bez vytvoření funkčního modelu jak upravit současné velmi složité vztahy mezi výše jmenovanými subjekty, nelze očekávat, že několik nových odstavců v novele zákona vytvoří konec sporům a zajistí prosperitu všem zúčastněným stranám.
Nová koncepce a nový moderní zákon jsou jedinou cestou, která zajistí stabilizaci nejenom odvětví myslivosti, ale tolik potřebnou profesní kooperaci všech subjektů hospodařících v přírodě.
S ohledem na dosavadní průběh přípravy novely, způsob vypořádání připomínek i zbytečnost celé novely, doporučujeme celý tento proces zastavit. Z tohoto důvodu Vás žádáme o užší součinnost a spolupráci, neboť věříme ve společný cíl – zastavení procesu novelizace zákona o myslivosti. Společným postupem dáme jasně najevo, že nesouhlasíme s aktivitami Ministerstva zemědělství ČR, které zařadilo do legislativního plánu bez dokonalého zvážení novelizaci mysliveckého zákona, který v navrhované podobě může s velkou pravděpodobností nastolit mnoho nových rozporů a takovou destabilizaci, která může myslivost jako takovou existenčně ohrozit.
S pozdravem „ Myslivosti zdar!“


Ing. Jiří JANOTA
předseda ČMMJ, z.s.


Odpověď  Mgr. Patrika Mlynáře
náměstka MZe pro řízení sekce lesního hospodářství

 
Vážený pan
Ing. Jiří Janota
předseda
Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Jungmannova 32/25
Nové Město
110 00 Praha 1

 
Čj. 6127/2016-MZE-16233
Vážený pane předsedo,
děkuji Vám za zaslání stanoviska Českomoravské myslivecké jednoty, z. s., ze dne 29. ledna 2016 k novelizaci zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“).
Souhlasím s Vámi, že prostřednictvím současně účinné právní úpravy lze řešit řadu problémů myslivosti. K novelizaci zákona bylo přistoupeno zejména na podnět vlastníků honebních pozemků a hospodařících subjektů ve vztahu ke škodám působených zvěří.
Snahou je přispět i k narovnání vztahů mezi uživateli honiteb, hospodařícími subjekty a vlastníky honebních pozemků jako držitelů honiteb, kterým by bylo navíc umožněno lépe kontrolovat plnění plánu chovu a lovu, tj. dohlížet na snižování početních stavů vybraných druhů spárkaté zvěře, která působí největší škody na lesních kulturách spolu se škodami na zemědělských plodinách a pozemcích.
Vážený pane předsedo, plně souhlasím s Vaším doporučením zaměřit se na přípravu koncepčního dokumentu rozvoje myslivosti v České republice a v souvislosti s tím bych Vám rád sdělil, že přípravné práce na tomto materiálu byly kompetentními útvary Ministerstva zemědělství již zahájeny. Velmi si vážím Vaší nabídky spolupráce, která bude z naší strany rozhodně vítána.
Jistě se shodneme, že je žádoucí prioritně zachovat požadavek chránit zvěř jako součást přírodního bohatství, o které je nutné se náležitě starat. Zároveň i chránit českou myslivost jako unikátní soubor činností prováděných v přírodě, která je uvedena na Seznamu nehmotného kulturního dědictví České republiky. Též také pozvednout prestiž této zájmové činnosti na všeobecně uznávanou a pro svou odbornost ceněnou aktivitu v krajině u laické veřejnosti.
V návaznosti na Vámi uváděný návrh úprav prováděcích vyhlášek jako možného řešení situace v myslivosti při zachování současně účinného zákona o myslivosti Vás žádám o sdělení konkrétních modifikací, popř. adjustací v prováděcích vyhláškách, které byste doporučil.
Pevně věřím, že se podaří úspěšně naplnit i Vaše očekávání při revizi legislativy i koncepčních dokumentů dotýkajících se myslivosti.
 
Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem
 
Mgr. Patrik Mlynář
náměstek pro řízení sekce
Sekce lesního hospodářství
 
 

Diskuzní fórum

nové vlákno | přihlásit se do fóra
Vlákno Vytvořil Příspěvky Zobrazení Poslední příspěvek
informace k novele zákona č.449/2001 Sb. hospodar
1 845 Roman Kohoutek
(14.3.2016 15:58:27 )
Jedné věci nerozumím: Vít Pátek
14 1998 Drahoš Hickl
(7.3.2016 18:04:40 )

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Přiložené dokumenty

stanovisko-zakon stanovisko-zakon (113,31 KB)
Odpoved-MZE Odpověď MZe (196,61 KB)
Zpracování dat...