ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

Vyjádření k návrhu novely zákona o lesích

LDVI | Diskuzní fórum
Vyjádření k návrhu novely zákona o lesích

Vyjádření k návrhu novely zákona o lesích, který díky „přílepkům“ a doplňujícím návrhům poslanců, velmi výrazně zasahuje i do zákona o myslivosti.
Aktualizace - tisková zpráva ČMMJ - viz příloha
Celý tento návrh, který jde do třetího čtení a bude o něm hlasovat poslanecká sněmovna ve středu 11.9.2019 s jeho „přílepky“ zákonů, můžeme klidně nazvat:

Genocida zvěře, kolektivizace a odnětí práv vlastníků pozemků, pod taktovkou duhových ekologistických aktivistů!

 

Samotné projednávání Lesního zákona bylo delší dobu projednáváno na odborné úrovni a byl jako každý důležitý zákon připomínkován, prošel legislativním procesem a mohli se k němu vyjádřit všechny zainteresované strany.

To však platilo do doby, než se hrstka ekologických aktivistů z Hnutí Duha, rozhodla ve spolupráci s poslanci Markétou Pekarovou Adamovou (TOP09), Vlastimilem Válkem (TOP09), Danou Balcarovou (Piráti) a Radkem Holomčíkem (Piráti), formou tzv. „přílepku“ zákona, doplnit nedemokratickou kličkou doplňkové návrhy, které budou mít fatální dopady na volně žijící zvěř na celém území ČR a vlastnická práva, která opět od revoluce budou přecházet z majitelů pozemků do rukou státních úředníků.
 

Jak se taková vážná a výrazná změna zákona mohla dostat na jednání sněmovny, když se k ní v podstatě nikdo mimo aktivistů z Hnutí Duha nemohl vyjádřit?


Jak se vlastně podařilo hrstce aktivistů, kteří by dohromady nedali ani volejbalový tým, dosáhnout změnu zákona, který bude mít dopad na 95.000 myslivců a dále na více jak 420.000 majitelů lesních pozemků na celém území ČR?
 

Především lživou a populistickou kampaní o záchraně lesů, která byla opravdovým IQ testem široké laické veřejnosti.
Pod vzletnými hesly a konstatováním stavu, současné kůrovcové kalamity a potřeby obnovy postižených porostů se rozhodli, že na základě marketingové kampaně, podobné a známé i ze zahraničí, se postaví do role jediných a skutečných samozvaných „expertů“ na les, ekosystém a krajinu a budou prosazovat takovou změnu zákonů, aby nadále všechno probíhalo pod jejich přímou kontrolou a schvalováním.
Šlo jim jen o to, aby tato hrstka „expertů“ nadále určovala chod v lesích, mohli určovat a schvalovat lesní hospodářské plány a plány lovu, co a jakým způsobem se bude v lesích pěstovat, jak mají vypadat zásahy v lesních porostech, jaká má být druhová a věková skladba porostu a konečná podoba lesa, jaký druh dřevin bude dřevozpracující průmysl zpracovávat a jaký počet zvěře a druhu povolí naši experti v dané lokalitě. I to, kdo a jakým způsobem bude provádět odlov, kým a jak bude prováděna těžba dřeva i obchod s kulatinou.

 

Je více jak jasné, že tato hrstka expertů, nemá sílu, ani možnost, jakkoliv ovlivnit seriózní přípravu zákona v legislativním procesu. Proto se museli, jak už ostatně napovídá jejich lidský charakter uchýlit k tomuto řešení a podpásovce v podobě „přílepku“ k již připravenému zákonu. Dokonce celou kampaň provázeli vyfabulované informace, jako například že škody na lesních porostech jsou ročně způsobeny spárkatou zvěří v rozsahu 5 až 7 miliardami korun.

Už jen ten závěr, s přesností několika miliard, budí u mnoha lidí a především u odborníků zdvižené obočí.
Je s podivem, že samotná zpráva se nejprve objevovala u argumentů Hnutí Duha bez zdroje. Toto číslo následně přejímali jako senzaci média, která ji dále šířila.
Následně se ukázalo, že za celou touto fabulací stojí sdružení několika jedinců z řad lesníků Pro Silva Bohemika, což je v podstatě jen pobočný a silně provázaný spolek s Hnutím Duha. Tvůrce této analýzy škod, je dlouholetým aktivistou a podporovatelem Duhy. Tento dokument, který se s přesností škod na miliardy, z ekonomického pohledu projevil jako soubor všemožných nákladů a položek, které však s relevancí nákladů škod nemá vůbec nic společného a nemá vůbec žádnou vypovídající ekonomickou hodnotu. Jednoduše neodpovídá ekonomickým zásadám.
Šlo zde jen o to, namíchat všechny možné položky dohromady, aby se konečný výsledek vydávaný za škody zvěří, vyšplhal co nejvýše a stejně je nakonec výsledek v obrovském rozptylu.

 

Sdružení Pro Silva Bohemika tady dlouhodobě vystupuje a prosazuje snížení počtu škod spárkaté zvěře v lesích a bylo by rádo, pokud by v lese nebyla zvěř vůbec žádná. Pak by nemuseli lesníci vytvářet nákladné opatření proti okusu a škodám. Chápu, že si někdo takto jednoduše naplánuje svoje hospodaření. Tohle ale pro nás není cesta. Tento další spolek odborníků, je naštěstí ve svých názorech a přístupech mezi lesnickou odbornou veřejností v naprosté zanedbatelné menšině.
 

Český statistický úřad jasně udává, že škody na lesních porostech jsou za rok 2018 jen 25,5 milionu korun. Mluvčí LČR dokonce udává číslo jen 19,5 milionu korun. Víme, že škody způsobené spárkatou zvěří dle závěrečné zprávy Inventarizace lesů v ČR v roce 2017, zpracovaná ÚHÚL, jasně ukazuje, že dlouhodobě škody zvěří na lesních porostech klesají v průměru o -4,6 % za posledních 10 let.

V zájmu svých ekolesnických aktivit, se tato skupinka lesníků snaží vynalézt „kolo“ v oblasti pěstování přírodě blízkého lesa pod heslem je jedno jak bude hranaté, hlavně, že bude jiné, jako tu bylo doposud. Vzhledem k jejich experimentům prostě potřebují mít na svou činnost klid a čas, tak považují jakoukoliv zvěř volně žijící v přírodě za největší nepřátele jejich lesnických experimentů.

 

Daleko zajímavější je však postoj a deklarace samotných aktivistů z Duhy, jejichž nevraživost a nenávist k myslivecké veřejnosti je tak velká a neskrývavá, že dovedla jejich postoje k absolutnímu obratu a postoji.
 

Zatímco tihle aktivisti dlouhodobě myslivce kritizují, že jsou vrazi a bouchalové, že se snaží všechnu zvěř jen vystřílet a podobné výpady. V tomto případě, aby se mohli dále mstít dopadem zákona na myslivecké veřejnosti, jsou schopni obětovat nejenom svoje dlouhodobé postoje a názory, které nemají evidentně žádnou váhu, ale především se rozhodli obětovat veškerou volně žijící spárkatou zvěř!
Najednou jim nevadí, že se zvěř díky jejich návrhu bude muset odlovit na absolutní minimum.
Lidé, kteří se ohánějí ochranou přírody, se rozhodli vystřílet veškerou zvěř, pod heslem potřebujeme vyřešit katastrofu na lesních porostech, tak způsobíme jinou, ještě větší na žijící spárkaté zvěři.
Ti samí lidí, kteří se přivazovali ke stromům, aby bránili stromy napadené kůrovcem proti jejich kácení. Krokem, který povede na mnoha místech k absolutnímu vyhubení zvěře a na mnoha místech bude mít jejich návrh dopad i na genetickou základnu jednotlivých druhů zvěře. Pod toto se prosím podepisuje Hnutí Duha!

 

Tady je na místě se důrazně ohradit a říci, že ani myslivci a už vůbec ne žijící spárkatá zvěř, současnou krizi v lesích a na porostech nezpůsobili.
 

Zvěř se bohužel nemůže nijak bránit a považujeme za absurdní, aby doplácela takovým způsobem na současný stav lesa a přírody. Zvěř jako národní bohatství sem do přírody patří a je na nás, abychom nalezli kompromis, jak opět zalesnit a obnovit naše lesy, ale zároveň zde zachovali zdravou početnou populaci volně žijící zvěře.

 

Dalším dramatickým zásahem, který tato novela zákona přinese, je zásah do vlastnických a rozhodovacích pravomocí majitelů pozemků.
 

Současná legislativa je nastavena tak, že uživatel vykonávající právo myslivosti vypracuje plán lovu na základě normovaných a minimálních stavů vypočítaných dle vyhlášky zákona o myslivosti. Tato čísla vychází z bonity honitby a její úživnosti. Konečná plán lovu vypracovává myslivecký hospodář na základě sčítaných a skutečných stavů spárkaté zvěře v honitbě a následně se podle skutečných stavů a normovaných stavů vypracuje výše odlovu jednotlivých druhů zvěře.
 

Zpracovaný plán lovu jako i výše normovaných stavů, jsou následně konzultovány s majitelem pozemku – držitelem honitby. Majitel tedy rozhoduje, kolik zvěře chce mít v konečném stavu na svých pozemcích a na druhé straně mu zákon určuje, kolik jich tam ještě musí mít. Je tedy dle současné legislativy, na jakém počtu se shodne majitel pozemků - honitby a uživatel – myslivci.

Dále současný zákon umožňuje, aby se sčítání skutečného stavu zúčastnil zástupce státní správy, majitel pozemku a dokonce i zástupce sousedních honiteb. Tohle všechno chtějí aktivisté zrušit, sebrat práva majitelům, nerespektovat odbornost myslivců a místo toho vytvořit systém, kde bude vydáváno rozhodnutí o výši odlovených počtů zvěře v kanceláři od stolu a to tak dlouho, dokud bude v daném prostoru jakákoliv známka poškození porostu. Tedy se dá přeneseně říci, dokud budou patrné známky života zvěře. Navíc škody nebudou hlásit odborní hospodáři, jako lesníci a myslivci či majitelé, ale i samotní aktivisté potulující se s mobilem po lese a hlásící každý vytlučený stromek. Následně budou upozornění s fotkou zasílat na úřad státní správy, aby nařídil další střílení.

 

Představa aktivistů je, že pokud se v lese vystřílí veškerá spárkatá zvěř, tak myslivost u nás zanikne. O to jim ve skutečnosti jde, ale jejich představa je bohužel lichá. Myslivci jsou skuteční odborní hospodáři, kteří mají pro výkon potřebné několikastupňové vzdělání a podléhají zkouškám. Každý hospodář musí mít navíc složeny speciální odborné zkoušky. To nejsou lidé, kteří by nevěděli co se má v přírodě dělat a jak o zvěř a prostředí pečovat. Své oblasti rozumí, naše česká myslivost je součástí našeho kulturního dědictví. Na rozdíl od erudice aktivisty, kterým se může stát kdokoliv a sám sebe obratem nazývat expertem. Zde v tuto chvíli nás aktiviskické organizace utvrdili, že je jim nějaká ochrana přírody zcela ukradená a že o zvěř, a přírodu jim vůbec nejde. Na rozdíl od myslivců, kteří jsou skutečnými ochranáři a ochránci přírody. Se zvěří hospodaří podle předem jasné a přísné legislativy, plní si své povinnosti. Splňují náročné zákonné povinnosti a veškerou svoji činnost provádí nezištně a na svoje vlastní náklady. Na rozdíl od aktivistů iniciující změnu tohoto zákona.
 

Myslivci si uvědomují svoji nezastupitelnou úlohu ve vztahu k volně žijící zvěři, kterou lze obhospodařovat lovem. A nebrání se spolupráci při řešení na současném stavu lesů a jejich nutnou obnovou. Naše současné zákony dostatečně upravují vazbu na množství zvěře, vymahatelnost škod působených zvěří a jejich konečný počet.

 

Víme, že situace v lesích a zejména kůrovcové kalamity jsou aktuálně na mnoha místech katastrofické. Ano čelíme jedné z největších lesnických pohrom za poslední staletí. Je znám fakt, že bude obnova lesa velmi složitá, nákladná a bude vyžadovat spolupráci všech odborných hospodářů v krajině a všech zainteresovaných stran. To ale přeci neznamená, že jenom proto, že potřebujeme aktuálně obnovit obrovské množství porostu a lesa, tak kvůli tomu vystřílíme na absolutní minimum veškerou spárkatou zvěř!!
 

Rozhodně se silně ohrazujeme, že by byla veškerá spárkatá zvěř na celém území ČR přemnožena.

Pokud se vyskytují zvýšené stavy, tak jsou to VŽDY lokální záležitosti a vždy se jedná o konkrétní druhy zvěře, které mohou působit problémy, nebo jsou ve zvýšeném počtu. Tyto věci se dají velmi dobře ve spolupráci se státní správou řešit individuálně a konkrétně. Takový návrh zákona, který je předkládán, se totiž dotkne celé populace spárkaté zvěře, a to na celém území i v místech, kde je zastoupení lesa minimální, nebo tam žádné problémy nejsou. Nerozumím, proč chce někdo, řešit tyto věci takto plošně, bez konkrétních cílů. Myslivci jsou podle zákona povinni hradit škody, které zvěř svým pobytem působí, byť zvěř jako taková právně patří státu, jako národní bohatství.

 

Právě v této době, je maximálně nutné a potřebné, aby všichni odborní hospodáři v krajině, tedy lesníci, myslivci a zemědělci skutečně spolupracovali, nalézali kompromisy a řešení. Začali společně na rekonstrukci naší krajiny s využitím odborných znalostí svých oborů. Na to nepotřebujeme aktivisty z Duhy, kteří by komukoliv z nich říkali, jak se to má dělat, aniž by s touto činností měli jakékoliv i bazální zkušenosti a znalosti.
 

Dnešní doba je taková, že jsou slyšet především akademici a profesoři, nebo samozvaní experti. Nějak se však zapomíná, že tu jsou skutečně vzdělaní odborní hospodáři, ale především praktici. Ti co tuhle naši krajinu skutečně svou prací a činností utváří. Nechme tedy tuto činnost rekonstrukce přírody na lidech, kteří tomu skutečně rozumí, mají praktické a odborné zkušenosti.

Kamil Zahradník

 
 

LDVI

Tisková zpráva ČMMJ ze dne 10.9.2019

 

Lesní zvěř má pykat za chyby ekoaktivistů a lesních hospodářů


V Praze, 10. září 2019 – Ekoaktivisté a lesní hospodáři po letech bojů našli společnou řeč a společného nepřítele. Je jím lesní zvěř. Přílepkem k lesnímu zákonu se snaží vyvlastnit majitelům pozemků a myslivcům právo rozhodovat ve svých honitbách o zvěři s cílem zvěř na celém území vybít.
Ironické rčení „zabij bobra, zachráníš strom“ získává v těchto dnech zcela nový rozměr. Poslanci TOP09 a Pirátů předložili do třetího čtení lesního zákona vyvlastňovací přílepek, kterým se mění zákon o myslivosti. Nově by o hospodaření se zvěří neměli rozhodovat vlastníci pozemků a uživatelé honiteb (myslivci), ale stát. Cílem je genocida lesní zvěře v celém Česku údajně v zájmu obnovy kůrovcem zdecimovaných lesů.

 

1) Navrhovaná změna je nepotřebná


Motivací pro návrh mají být obrovské škody, které údajně přemnožená zvěř působí. Ničím nepodložený, avšak do úmoru opakovaný odhad říká 7 miliard korun. To je však naprosto nesmyslné číslo. Státní podnik Lesy ČR, který pečuje o téměř polovinu tuzemských lesů, vyčíslil škody v mysliveckém roce 2016/2017 na 24 milionů korun, o rok později dokonce na pouhých 19 milionů korun. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů při Národní inventarizaci lesů zjistil v roce 2004 poškození zvěří u 11,4 % stromů, v roce 2015 poškození pouze u 10,5 % stromů. Tvrdá data tedy ukazují, že objem škod vyjádřený ve stromech i v penězích setrvale klesá. Návrh tedy není potřebný.
 

2) Cílem návrhu je genocida spárkaté zvěře v Česku


Předkladatelé považují za viníka neschopnosti obnovy lesů zvěř. Tvrdí, že zvěř je přemnožená a chtějí státu uložit povinnost řídit myslivecké hospodaření – pochopitelně s účelem stavy zvěře radikálně snížit, tj. tisíce kusů volně žijící zvěře jednoduše zabít.
 

3) Návrh vyvlastňuje vlastníkům pozemků právo rozhodovat


Součástí návrhu je zásah do Ústavou chráněného práva na majetek. Ve prospěch státu zbavuje 420 000 občanů ČR – vlastníků pozemků (a to dokonce i těch, kde žádný les nebyl) práva rozhodovat o zvěři. Stát má nově rozhodovat, kolik a jaké zvěře budou vlastníci smět mít na svém pozemku.
 

4) Návrh poškodí myslivost i stát


Dojde-li ke genocidě spárkaté zvěře, ztratí všechny myslivecky hospodařící subjekty jediný zdroj příjmu kromě vlastních prostředků. Provoz myslivosti nebude z čeho zaplatit. Nebude péče o zvěř, ochrana silnic ani dětské kroužky pro 10 000 dětí. Všichni pronajímatelé honiteb včetně státu přijdou ročně o zhruba půl miliardy korun z nájmů honiteb.
 

5) Návrh vyvlastňuje právo rozhodovat, ale odpovědnost nechává na myslivcích


Stát má mít rozhodovací pravomoc při stanovování plánů hospodaření se zvěří. Pokud ale myslivci plán dodrží, nemohou nadále vlastníkům lesů a zemědělcům nahrazovat škody způsobené zvěří. Ať odpovědnost nese ten, kdo rozhoduje.
 

6) Návrh obchází demokratické principy


Vyvlastňovací přílepek byl k návrhu zákona připojen až těsně před třetím čtením tak, aby o něm byla vyloučena veřejná, odborná a do značné míry i poslanecká diskuze. Návrh s tak zásadními dopady však v demokratickém státě nemůže legislativním procesem procházet tímto způsobem. Co bude příště? Hrstka poslanců se rozhodne zakázat tučná jídla? Osobní auta? Zbraně? Svobodu slova?
 

Za poslaneckou iniciativou stojí především Hnutí Duha, které po letech vzájemných bojů našlo společné nepřátele s některými lesními hospodáři. Těmi nepřáteli jsou lesní zvěř, myslivci a soukromé vlastnictví. V zájmu ochrany lesů má být lesní zvěř vybita, myslivost ekonomicky zlikvidována a soukromé vlastnictví vyvlastněno státem. Je však Hnutí Duha tím, komu by měli poslanci naslouchat?

„Bylo to právě Hnutí Duha reprezentované svým dnešním mluvčím v této problematice Jaromírem Bláhou, které prosazovalo bezzásahová řešení (= neřešení) kůrovcové kalamity na Šumavě. Odtud se kůrovec rozšířil po většině ČR a zdecimoval významnou část smrkových porostů,“ nebere si servítky místopředseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Červenka a pokračuje: „Tak to dopadá, když přírodu chrání aktivisté. Je nutné se ptát, co celou touto velmi dobře marketingově připravenou kůrovcovou akcí sledují, když jsou ochotni obětovat zvěř,“ konstatuje smutně Červenka.

Zvěř, myslivci ani vlastníci pozemků nenesou za chybná rozhodnutí ekologických aktivistů odpovědnost, naopak. Jsou to myslivci, kdo je obvykle povolán do boje jako poslední záchrana před ekologickou katastrofou (například lov kormoránů). Jsou to myslivci, kdo se ze všech sil snaží udržet životaschopné populace zajíců, bažantů, koroptví. Jsou to myslivci, kdo investuje miliony dobrovolnických hodin a bez nadsázky miliardy korun ze svých vlastních prostředků do ochrany a obnovy české přírody, lesy nevyjímaje.

 

Českomoravská myslivecká jednota si je vědoma lokálně zvýšených stavů zvěře, které místně neprospívají obnově kůrovcem postižených lesů, i slabin stávajícího systému sčítání zvěře. Nebrání se ani diskuzi o souladu mezi stavem lesů a početními stavy spárkaté zvěře. Tyto subjektivní problémy však mají jiná než navrhovaná řešení a především je nelze řešit přílepkem bez jakékoli veřejné či odborné diskuze.

Diskuzní fórum

nové vlákno | přihlásit se do fóra
Vlákno Vytvořil Příspěvky Zobrazení Poslední příspěvek
dank vapes remi
1 391 remi
(17.11.2019 7:04:35 )
Assignment Help Australia smithdaisy443
1 464 smithdaisy443
(5.10.2019 13:48:45 )

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...