ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:49 a zapadá v 20:09
vychází v 21:05 a zapadá v 5:45
 
Daňová poradna

Jak se daní zástřelné za divočáka?

Dotaz č.: 143

Otázka:

Jak se daní zástřelné zástřelné 1000 Kč za divočáka Jak je to se zdaněním zástřelného za čer-nou. Na stránkách ČMMJ je danění nad 30 tisíc.

Tazatel:

Odpověď:

Řešení:
Váže na legislativu k 1. 1. 2017
 
Jak danit příjmy za „zástřelné“ a odevzdávání vzorků na SVS?
Předpokládám, že tazatel, člen ČMMJ vykonává právo myslivosti nikoliv podnikatelským způsobem (§ 7) ani jako zaměstnanec (§ 6) a odměna je příjmem lovce. (Zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.)
Takový příjem z této činnosti je příjmem podle § 10 odst.
Znění zákona: „ (1) Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy podle §6 §9 , jsou zejména a) příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem,“.
„3) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v §4 , osvobozeny
a)      příjmy podle odstavce 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 30 000 Kč.
„4) Základem daně (dílčím základem daně) je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Jsou-li výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu uvedeným v odstavci 1 vyšší než příjem, k rozdílu se nepřihlíží. Plynou-li příjmy podle odstavce 1 písm. ch) ze zdrojů v zahraničí, je základem daně (dílčím základem daně) příjem nesnížený o výdaje. Jde-li o příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, lze výdaje uplatnit podle §7 odst. 7 písm. A). Poplatník, který uplatňuje výdaje podle §7 odst. 7 písm. A), je povinen vždy vést záznamy o příjmech.
 
Příjmy osvobozené od daně se neuvádějí do přiznání k dani z příjmů.
Pokud celkový příjem dle uvedeného zákona, překročí 30.000 Kč, uvádí se do přiznání k dani z příjmů fyzických osob (do přílohy č. 2 tabulka 2 a z ní se základ daně přenáší do řádku č. 40 přiznání). Z příjmů podle § 10 se neodvádí sociální a zdravotní pojištění.
V příloze č. 2 se uvádějí příjmy a související výdaje na DOSAŽENÍ příjmů. Nepatří tam výdaje na zajištění a udržení příjmů.
Výdaje na dosažení příjmů – to jsou pouze přímé výdaje -  cena patrony,  cestovné do lesa, odvoz na SVS a podobně. Zcela jistě sem nepatří cena pušky, odpisy z auta, cena loveckého lístku, pojištění atd.
Pokud je lovec v zaměstnaneckém poměru požádá zaměstnavatele do 15. 2. následujícího  roku  o vydání potvrzení o příjmech a sražených zálohách a podává přiznání na předepsaném tiskopisu na FÚ do 31.3. následujícího roku kdy měl uvedený příjem.
 
Vypracoval: ing. Vladimír Zelina
Zpracování dat...