vychází v 7:37 a zapadá v 16:01
vychází v 3:26 a zapadá v 14:31
 

Náklady na opravu chaty

Dotaz č.: 136

Otázka:

Dobrý den, naše MS má honitbu pronajatou od Lesů ČR, součástí jsou i dvě "garáže", které jsou využity pro traktor a sklad krmení. Na pronajatém pozemku je též chata, kte-rou využíváme ke schůzím (chata bez soc. zařízení). Tato chata není nikde evidována (na katastru, nemá číslo popisné), není ve vlastnictví ani lesů a není tedy součástí nájmu. Chatu bychom potřebovali opravit - je to okál. Jakým způsobem můžeme náklady na její opravu daňově uplatnit?

Tazatel:

Odpověď:

Řešení:
 
Váže na legislativu k 1. 1. 2015
 
Doporučuji prověřit vlastnictví chaty kdo je vlastníkem, zda-li součástí nájmu jsou i nemovitosti uvedené v dotazu. Uzavřít dodatek nájemní smlouvy o využívání chaty a jmenovitě uvést náklady které lze používat na běžnou údržbu (úklid, malování apod.).  Písemně vypracovat dohodu kdo bude uplatňovat   Odpisy hmotného majetku §26  zákona 586 odstave  (2)
„Hmotným majetkem se pro účely tohoto zákona rozumí, 
   a)  samostatné hmotné movité věci, popřípadě soubory hmotných movitých věcí se  samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena ( §29 ) je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok,  
   b)  budovy, domy a jednotky,
   c)  stavby, s výjimkou
        1. provozních důlních děl,
        2. drobných staveb na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužících k za zjišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m 2 a výšku 5 m „.
Pokud oprava bude mít vyšší hodnotu, než bude uvedeno v dohodě, je to považováno za zhodnocení. Zařadí se do patřičné odpisové skupiny a provádí se odpis, tak jak je uvedeno v předchozím textu.   
Náklady, které nebudou splňovat literu zákona, můžete i tak zaúčtovat do svého účetnictví, ale jsou při podání daňového přiznání připočitatelné k základu daně (daňově neúčinné). 
Vypracoval: ing. Vladimír Zelina
 
 
 
Zpracování dat...