vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Podání daňového přiznání za MS

Dotaz č.: 134

Otázka:

MS mne požádalo, abych letos udělal za sdružení přiznání na FÚ. Údajně je to letos poprvé, co se musí odevzdávat. Příjmy má MS, pokud vím, pouze z poplatkových odlovů, výsadby stromků, případných dotací OMS a vložného soutěžících při kynologických akcích. Na opravu chaty se většinou členové skládají. Dnes již zemřelý hospodář vedl k tomuto účelu peněžní deník. Je skutečně nutné letos podávat DPPO?

Tazatel:

Odpověď:

Řešení:
Váže na legislativu k 31. 12. 2014
Dle §38mb písm. a) zákona o daních z příjmů nemá povinnost podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob veřejně prospěšný poplatník, kterému nevznikla daňová povinnost.
Veřejnou prospěšnost upravuje §146 a následující nového občanského zákoníku. Veřejně prospěšná je právnická osoba, jejímž posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu.
 
Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti byl v roce 2013 zamítnut.
V §17a zákona o daních z příjmů je definován veřejně prospěšný poplatník. Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním.
Předmět daně veřejně prospěšných poplatníků upravuje §18a zákona o daních z příjmů obdobně jako dříve u neziskových poplatníků. Nově jsou předmětem daně úroky z vkladů na běžném účtu.
Dle §36 odst. 9 zákona o daních z příjmů se použije zvláštní sazba daně 19% pro úrokové příjmy u veřejně prospěšných poplatníků s výjimkou obcí, krajů, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných institucí, poskytovatelů zdravotních služeb, obecně prospěšných společností, ústavů.
Ke zdaňování úroků z účtů vydala Finanční správa 30. ledna 2014 " Upozornění na novou úpravu zdaňování úroků z účtu u vybraných veřejně prospěšných poplatníků a společenství vlastníků jednotek od 1. 1. 2014." Srážková daň z úrokových příjmů z účtu se uplatňuje u těchto veřejně prospěšných poplatníků:
-  spolky,
-  registrované církve a náboženské společnosti,
- zájmová sdružení právnických osob, která nejsou založena za účelem podnikání a mají členské příspěvky osvobozené od daně.
Vypracoval: ing. Vladimír Zelina
Zpracování dat...