vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Ukončení činnosti MS, kdo a jak daní.

Dotaz č.: 137

Otázka:

Vzhledem k tomu, že jsme jako MS přišli o honitbu, hodláme ukončit činnost dle našich stávajících stanov, aniž bychom se transformovali na z. s. Máme nějaký majetek, který jsme prodali a peníze na účtu, dohromady cca 700 tisíc. Částku hodláme rozdělit mezi členy dle délky členství v MS. Můj dotaz. Jak je to s odvodem daní. Můžeme si jako MS od základu daně něco odečíst. Bude danit MS nebo jen členové, kteří budou vyplaceni.

Tazatel:

Odpověď:

Od 1. ledna 2014 nastala s občanským zákoníkem změna.  Občanská sdružení  se měla transformovat na spolky a tak pro spolky neplatí zákon o sdružování občanů, ale nový  občanský zákoník. O zrušení spolku s likvidací rozhodne nejvyšší orgán spolku (členská schůze). Může rozhodnout i soud jako u právnické osoby, Likvidace se tedy  provádí stejně jako likvidace právnických osob. Postupuje se dle občanského zákoníku.  Nově vede rejstřík spolků pověřený krajský soud podle sídla spolku. Spolek na členské schůzi povolá likvidátora a rozhodne o datu zrušení spolku s likvidací a vstupu do likvidace k témuž datu.  Zápis z členské schůze s datem zrušení spolku s likvidací bude zaslán soudu společně s návrhem, aby soud rozhodl o zrušení spolku s likvidací (formulář z – www.justice.cz). Likvidátor postupuje stejně jako doposud u právnické osoby, tedy  sestaví soupis jmění, zpeněží likvidační podstatu a zpracuje zprávu likvidátora o provedené likvidaci, projedná zprávu na členské schůzi, která schválí postup likvidace. Při likvidaci právnické osoby se také požaduje doložit souhlas správce daně s výmazem právnické osoby z veřejného  rejstříku.
Z vašeho dotazu nevyplývá, jestli se vaše MS po svém vzniku registrovalo u svého místně příslušného finančního úřadu. Pokud občanské sdružení nebylo na finančním úřadu registrováno, je nutno se s příslušným správcem daně domluvit nebo kontaktovat soud.V každém případě nemůže likvidátor zahájit likvidaci MS, nebude-li mít k dispozici účetnictví MS. MS je tedy musí zrekonstruovat před vstupem do likvidace. V případě likvidace MS trvá daňová povinnost i povinnost podávat každoročně přiznání, má-li MS příjmy, jež jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozeny, a to až do skončení likvidace. Ke dni ukončení činnosti provede MS účetní uzávěrku a nejpozději do konce následujícího měsíce podá daňové přiznání, i když nebude mít žádné zdanitelné příjmy. Účetní závěrku je nutno k daňovému přiznání připojit. Po skončení likvidace je likvidátor povinen podat do konce následujícího měsíce daňové přiznání za uplynulou část zdaňovacího období. Je tedy nutno podat žádost i na finanční úřad o vydání takového souhlasu.
Podíl na likvidačním zůstatku MS po zdanění stanovený podle stanov, nebo schváleného nejvyšším orgánem (valnou hromadou), vyplatíte každému ze členů ve výši, která je podílem likvidačního zůstatku a počtu členů. Nic členům nebudete zdaňovat a žádnou daň z podílu na likvidačním zůstatku nebudete odvádět finančnímu úřadu. Každý z členů mysliveckého sdružení bude povinen za rok 2015 podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob a svůj podíl na likvidačním zůstatku, který mu byl vyplacen, uvést v ostatních příjmech podle § 10 zákona o daních z příjmů - tyto příjmy nejsou osvobozeny podle § 10 odst. 3 písm. a) zákona o daních z příjmů. Je-li částka podílu na likvidačním zůstatku na člena do 30 000 Kč, pak výjimkou budou ti členové, kteří spolu s podílem na likvidačním zůstatku nedosáhli ve sledovaném roce zdanitelné příjmy vyšší 15 000 Kč - např. důchodci, kteří pouze pobírají starobní či jiný důchod a kromě něj nemají jiné příjmy - ti nejsou povinni podat daňové přiznání a podíl zdanit (§ 38g zákona o daních z příjmů).
 
Vypracoval: ing. Vladimír Zelina
Zpracování dat...