ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:49 a zapadá v 20:09
vychází v 21:05 a zapadá v 5:45
 
Daňová poradna

Využití finanční prostředků HS po odvedení daně

Dotaz č.: 140

Otázka:

HS vede jed. účetnictví. Jediný příjem je příjem z nájemného od MS. Z příjmu odvedeme daň 19% a zbytek peněz dáme obci a školce jako sponz. dar. Myslím si, že nemůžu využít §18 odst. 3 zákona o daních z příjmů, protože fin. Prostředky nejsou použity ke krytí výdajů sou-visejících s činnostmi. Stanovy spolku jsem ještě neviděla a nikdo neví, jak tyto peníze použít tak, aby se z nich nemusela platit daň. Prosím o odsouhlasení, že tento postup je správný.

Tazatel:

Odpověď:

Finanční prostředky po uhrazení daně z  příjmů můžete použít dle rozhodnutí valné hromady a nemusí mít souvislost s hlavní činností.
Základ pro výpočet daně můžete snížit částečně o sponzorské dary pro obec a školku. Nejnišší částku 2 000,- Kč, lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
ZÁKON 586//1992 Sb. o daních z příjmů §20 Základ daně a položky snižující základ daně.
 „(8) Od základu daně sníženého podle §34 lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona,  a to na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo které provozují školy a školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2 000 Kč. Obdobně se postupuje u bezúplatného plnění na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území členského státu Evropské unie, nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. U hmotného nebo nehmotného majetku je hodnotou bezúplatného plnění nejvýše zůstatková cena hmotného majetku  nebo hodnota zachycená v účetnictví podle zvláštního právního předpisu  u ostatního majetku. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle §34 . Do limitů pro tento odpočet se nezapočítávají bezúplatná plnění, která odpovídají uplatněným slevám na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her. Tento odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci“.
Vypracoval: ing. Vladimír Zelina
 
Zpracování dat...