ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:49 a zapadá v 20:09
vychází v 21:05 a zapadá v 5:45
 
Daňová poradna

Zdanění prodeje mysliveckého zařízení (chaty

Dotaz č.: 2020001

Otázka:

Zdanění prodeje mysliveckého zařízení (chaty). MS neuplatňuje odpisy. (v roce 2019) Je možno příjem uplatnit na snížení dle §20 ZDP ?

Tazatel:

Odpověď:

Řešení:
Váže na legislativu k 31. 12. 2019
 
Pokud byla chata evidována na katastru, kde vlastník je  veden  MS. Prodejní cena se uvede v účetnictví jako příjem. Do nákladů se uvede zůstatková cena majetku při uplatnění odpisů.
Pokut jste odpisy neuplatňovali, uvede se cena prokazatelně pořízení, (kupní smlouva). Nebo prokazatelné náklady při výstavbě.
 
Odpisování:
Zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. v platné znění. 
Odpisováním se pro účely tohoto zákona rozumí zahrnování odpisů z hmotného majetku evidovaného u poplatníka, který se vztahuje k zajištění zdanitelného příjmu, do výdajů (nákladů) k zajištění tohoto příjmu. Odpisování lze zahájit po uvedení pořizované věci do stavu způsobilého obvyklého užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání.
a)  Odpisový plán účetních odpisů hmotného investičního majetku sestavil účetní jednotka v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání. 
b)  Vstupní cenou hmotného majetku se rozumí pořizovací cena, je-li pořízen úplatně. Součástí vstupní ceny je i technické zhodnocení provedené po uvedení věci do stavu způsobilého obvyklého užívání.
c) Spolek provádí rovnoměrné odpisování ( §31 ), nebo zrychlené odpisování ( §32 ). Způsob odpisování pro každý nově pořízený hmotný majetek stanoví odpisovatel a nelze jej změnit po celou dobu jeho odpisování. (Doporučuji rovnoměrné).
d) Hmotný majetek se odpisuje nejvýše do vstupní ceny nebo do zvýšené vstupní ceny.

Snížení dle §20 ZDP, musíte prokázat, že nemovitost (chata) nebyla využívána    pro podnikatelskou činností a sloužila pouze pro myslivecké účely.   V dotazu jde zřejmě o uplatnění snížení celkového základu daně z příjmu.                                                                                                                                                                
  
              Zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. v platné znění.  §20 Základ daně a položky snižující základ daně odstavec 7:
(7) Veřejně prospěšný poplatník,  veřejně prospěšný poplatník s výjimkou obce, kraje, poskytovatele zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby, a profesní komory a poplatníka založeného za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, kteří nejsou organizací zaměstnavatelů, může základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle §34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, použije- li prostředky získané touto úsporou na dani v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) prováděných nepodnikatelských činností. V případě, že 30 % snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.
Veřejná vysoká škola, obecně prospěšná společnost nebo ústav, které jsou soukromou vysokou školou podle zákona upravujícího vysoké školy, a veřejná výzkumná instituce mohou základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle §34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 3 000 000 Kč, použijí-li prostředky získané touto úsporou na dani v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů  (výdajů) na vzdělávání, vědecké, výzkumné, vývojové nebo umělecké činnosti a v případě, že 30% snížení činí méně než 1 000 000 Kč, mohou odečíst částku ve výši 1 000 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.
 
Vypracoval: Ing. Vladimír Zelina
 
 
Zpracování dat...