ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:07 a zapadá v 21:04
vychází v 14:15 a zapadá v 0:03
 
Právní poradna

Kdy a jak svolat VH HS, když už honebnímu starostovi skončilo funkční období?

Dotaz č.: 2022006

Otázka:

je honební starosta či místostarosta oprávněnou osobou ke svolání VH HS, jestliže byl zvolen VH na 10 let a tato doba uplynula dne 22.11.2022 (zvolen byl na VH konané 22.11.2012)? VH by měla být svolána po uplynutí tohoto data?

Tazatel:

Odpověď:

pokud již uplynulo 10leté funkční období a starosta / místopředseda nestačil ještě za své funkce svolat valnou hromadu, pak se nacházíme v poměrně komplikované situace. Ta má několik řešení, a to v závislosti na tom, zda je funkční honební výbor.
Jestliže má honební společenstvo funkční honební výbor, pak je situace vcelku jednoduchá, a lze ji řešit za pomoci § 24 odst. 4 MyslZ. Ustanovení říká, že při obstarání záležitostí honebního společenstva má honební výbor postavení honebního starosty, s výjimkou práva zastupovat honební společenstvo navenek. V takovém případě by tedy mohl valnou hromadu svolat honební výbor.
Pokud je i honební výbor nefunkční (např. není usnášeníschopný, členové neplní svou funkci, nebyl jmenován), pak lze použít závěry, které uvedl Nejvyšší soud v odst. 35 ve svém usnesení sp. zn. 27 Cdo 3611/2020-490: „V případě, že funkce honebnímu starostovi zanikla, požádá kvalifikovaný člen honebního společenstva o svolání valné hromady honebního místostarostu. Zanikly-li funkce jak honebnímu starostovi, tak místostarostovi, nemá honební společenstvo orgán, který by kvalifikovaný člen honebního společenstva mohl požádat o svolání valné hromady. Za této situace odpovídá (výše vyloženému) smyslu a účelu § 22 odst. 1 zákona o myslivosti závěr, podle něhož při neexistenci orgánu honebního společenstva, který by mohl svolat valnou hromadu, může valnou hromadu honebního společenstva svolat sám kvalifikovaný člen honebního společenstva.“
Valnou hromadu tedy může svolat také tzv. kvalifikovaný člen společenstva podle § 22 odst. 1 MyslZ. Tím je myšlen člen (nebo více členů společně) s alespoň 10 % všech hlasů.
Mohla by i nastat málo pravděpodobná situace, že se nenajde člen (členové), kteří dají dohromady 10 % všech hlasů, a nemohou tudíž svolat sami valnou hromadu. V takovém případě se nabízí postup podle § 165 občanského zákoníku: „Nemá-li statutární orgán dostatečný počet členů potřebný k rozhodování, jmenuje na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, chybějící členy soud na dobu než budou noví členové povoláni postupem určeným v zakladatelském právním jednání; jinak soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, kdykoli se o tom při své činnosti dozví.“ V takovém případě by tedy kterýkoli člen honebního společenstva mohl dát podnět na příslušný soud, aby honebnímu společenstvu ustanovil opatrovníka z důvodu, že zde není žádný člen statutárního orgánu. Opatrovník by pak měl svolat valnou hromadu.

Zpracování dat...