ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:07 a zapadá v 21:04
vychází v 14:15 a zapadá v 0:03
 
Právní poradna

Výběrové řízení VH HS na pronájem honitby

Dotaz č.: 2023007

Otázka:

Po nahlédnutí do podkladů pro jednání nadcházející Valné hromady (dále jen VH) našeho honebního společenstva (dále jen HS), chce tato VH vahou hlasů svého člena s majoritním počtem hlasů zrušit na tomto jednání článek stanov z roku 2002, který zajišťuje mysliveckému sdružení, jehož členové jsou členové HS a držitelé loveckých lístků, pronájem společenstevní honitby. Přeneseně tento článek stanov naplňoval ustanovení § 32 odst.2 zák.449/2001 Sb. o přednosti člena HS při rozhodování o pronájmu honitby a neumožňoval využívat honitbu HS na vlastní účet pro nevýhodnost tohoto řešení. Zároveň hodlá VH vyhlásit výběrové řízení (dále jen VŘ) na pronájem společenstevní honitby. Podle pravidel tohoto VŘ uplyne nejméně 17 dnů než bude znám výsledek a nový nájemce honitby. Pokud by dosavadní myslivecké sdružení z členů HS nebylo v daném VŘ úspěšné a členové HS se rozhodnou podat návrh na vyslovení neplatnosti VH k soudu, mohou tak ještě učinit vzhledem k tomu, že od jednání VH už uplyne více jak 15 dnů. Pro členy HS je to jediný prostředek k obraně proti tomuto rozhodnutí o výsledku VŘ? Mohl by se proti výsledku VŘ odvolat i někdo jiný než člen HS?

Tazatel:

Odpověď:

Zákon o myslivosti stanovuje lhůtu k napadnutí rozhodnutí orgánu honebního společenstva u soudu 15 dní ode dne, kdy se o rozhodnutí žalobce dozvěděl; z tohoto pravidla nejsou žádné výjimky. Po uplynutí 17 dní od konání VH, které se člen účastnil nebo se o rozhodnutí jinak dozvěděl, nelze podat žalobu na vyslovení neplatnosti VH k soudu.
Pokud by na VH došlo ke zrušení jednoho z článků stanov (přijetím ¾ hlasů přítomných členů, protože se jedná o změnu stanov), pak zákon o myslivosti plátí stále. To znamená, že k přednosti podle ust. § 32 odst. 2 MysZ je třeba přihlédnout i v případě pronájmu honitby, přestože stanovy takovou povinnost neupravují.
Další otázkou je, kdo bude oprávněn konat samotné výběrové řízení, zda VH nebo tuto pravomoc přenese na honební výbor (k tomu je opět potřeba vyslovení ¾ hlasů přítomných členů podle § 22 odst. 5 MyslZ). Pokud by pravomoc nebyla přenesena, pak by se měla VH konat opětovně, aby mohla rozhodnout o výsledku výběrového řízení. Proti tomuto rozhodnutí (proti rohodnutí orgánu v rámci výběrového řízení) je možné podat návrh na vyslovení neplatnosti, pokud by rozhodnutí bylo nezákonné nebo odporující stanovám HS. Návrh k soudu by bylo možné podat i v případě, že by o nájemci rozhodl honební výbor.
Bez bližší znalosti vašich pravidel výběrového řízení však nelze jednoznačně na dotaz odpovědět. Pravidla výběrového řízení mohou obsahovat možnost obrany proti výsledku VŘ např. i v podobě námitek neúspěšných kandidátů a další podmínky výběrového řízení. Smlouva o nájmu honitby v takovém případě nesmí být uzavřena před řádným projednáním vznesených námitek.

Zpracování dat...