ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:07 a zapadá v 21:04
vychází v 14:15 a zapadá v 0:03
 

Právní poradna

Právní poradna je určena pro zodpovídání právních dotazů týkajících se myslivců a výkonu práva myslivosti a je poskytována jako bezplatná služba pouze pro předplatitele časopisu Myslivost.
Dotazy, které zodpovídal v minulosti JUDr. Ing. Vladimír Čechura najdete k náhledu v archívu poradny.
 
Od roku 2017 nově zodpovídá na dotazy JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dotazy prosím zadávejte stručně a výstižně. Po obdržení dotazu redakce váš dotaz přeposílává JUDr. Ondrýskovi, po zpracování odpovědi bude text zaslán jak na adresu tazatele, tak případně uveřejněn veřejně v rubrice a nebo i na stránkách časopisu Myslivost.
 
Prosím respektujte, že nelze předem určovat jak rychle a do jakého datumu bude váš dotaz zpracován a kdy vám bude zaslána odpověď.
 
Odpovědi jsou pouze názorem zpracovatele, nelze je tedy považovat za adekvátní rozhodnutí soudu a ani za oficiální právní rozbor soudního znalce.
 
Předem odmítáme dotazy netýkající se myslivců a myslivosti, dotazy štvavé, útočné, neslušné či jinak nesplňující zásady slušného chování a myslivecké cti, etiky a morálky.
 
Pro přispívání do poradny se prosím přihlašte jako předplatitel.
vše
vše

Nová smlouva o pronájmu po úmrtí starosty a nebo místostarosty HS?

Dotaz č.2017031 [ zadáno ]

HS má uzavřenou smlouvu o pronájmu honitby s mysliveckým sdružením. Smlouvu podepsal honební starosta a místostarosta HS a předseda mysliveckého sdružení. Místopředseda HS zemřel, jiný nebyl zvolen a předseda mysliveckého sdružení se vzdal funkce a byl zvolen jiný předseda. Mělo by HS zpracovat novou smlouvu o pronájmu honitby s mysliveckým sdružením, když místopředseda HS zemřel a u mysliveckého sdružení je jiný předseda.

Nárok členů HS na informace o změnách majitelů honebních pozemků

Dotaz č.2017030 [ zadáno ]

Během několika let se měnili a mění majitelé pozemků a členové z mysliveckého sdružení, kteří se podíleli na založení HS nemají přehled o majitelích pozemků a o hospodaření HS. Když se tito členi ptali honebního starosty na přehled o majitelích pozemků a o hospodaření HS, tak honební starosta odpověděl, že na tyto informace nemají nárok a že je to věc HS. Mají tito členové HS nárok na informace?

Platba škod zvěří starostou HS bez vědomí VH

Dotaz č.2017029 [ zadáno ]

V prostoru honitby se nachází letecký klub, kde vzletová a přistávací dráha je travnatá. V letošním roce (2017) tuto dráhu divoká prasata rozryla. Letecký klub požádal náhradu škody na mysliveckém sdružení. Myslivecké sdružení se s leteckým klubem dohodl na výši škody a její úhradě a následně tuto výši škody uhradilo. Přesto honební starosta leteckému klubu dal na škody ještě dalších 10.000,- Kč, aniž svolal valnou hromadu a tam projednal, zda poskytnout leteckému klubu další finanční úhradu na vzniklou škodu. Dopustil se honební starosta HS protiprávního jednání, když sám od sebe dal 10.000,- Kč leteckému klubu, aniž by to projednal na valné hromadě HS.

Zrušení možnosti užívání honebních pozemků

Dotaz č.2017028 [ zadáno 3.7.2017 ]

Vlastník honebních pozemků vystoupil v roce 2000 z HS a vypověděl nájem těchto pozemků. Dodnes jsou používány myslivci ke komerčním účelům (poplatkové lovy trofejových daňků), přičemž vlastník od myslivců nedostává nic. Dle jeho slov má jen škody způsobené zvěří. Odbor život. prostředí v místně příslušné obci s rozšíř. působností ani krajský úřad nestanovil výši nájemného, které by myslivci museli platit, a to s odůvodněním, že neexistují tabulky z čeho by nájem vypočetli. Uvedené instituce nechtěly ani vystavit potvrzení, že je vlastník tzv. přičleněný vlastník. Jaký má být postup, aby myslivcům zrušil oficiální cestou další nájem (užívání) honebních pozemků.

Odvolání předsedy MS na valné hromadě HS

Dotaz č.2017027 [ zadáno 3.7.2017 ]

MS má 3 členy: předsedu, jednatele a pokladníka. V roce 2013 jednatel upytlačil v sousední honitbě divoké prase při sečení kukuřice. Předseda byl u pytláctví fyzicky přítomen. Po čase to vyšlo najevo. Dá se svolat valná hromada honebního společenstva a tyto odvolat z funkce?

Pytláctví jednatele spolku - lze jej odvolat?

Dotaz č.2017026 [ zadáno 14.6.2017 ]

MS má 3 členy: předsedu, jednatele a pokladníka. V roce 2013 jednatel upytlačil v sousední honitbě divoké prase při sečení kukuřice. Předseda byl u pytláctví fyzicky přítomen. Po čase to vyšlo najevo. Dá se svolat valná hromada honebního společenstva a tyto odvolat z funkce?

Podpis předsedy bez souhlasu členské schůze

Dotaz č.2017025 [ zadáno 14.6.2017 ]

Rád bych se zeptal, jestli může předseda MS podepsat dodatek ke smlouvě s honebním společenstvem bez souhlasu členské schůze MS?

Vydání povolenky

Dotaz č.2017024 [ zadáno 7.6.2017 ]

MS umožňujeme výkon i některým myslivcům, kteří nevlastní honební pozemky a nejsou tak členy HS. V provozním řádu je zaveden institut „osoba vykonávající právo myslivosti“ (OVPM). Přednost výkonu práva mají (i podle PŘ) majitelé honebního pozemku, tedy členové HS. Osobám vykonávajícím právo myslivosti se vydává každoročně povolenku k lovu oproti zaplacení příspěvku na provoz myslivecké činnosti. Pokud OVPM neplní povinnosti z PŘ, pošpiní dobré jméno HS, atd. (vše je zmíněno v PŘ) můžeme nevydat, popř. odejmout povolenku k lovu. Můžeme nevydat povolenku k lovu nebo ji odejmout i členovi HS? Neodporuje to zákonu?

Promlčení rozhodnutí

Dotaz č.2017023 [ zadáno 7.6.2017 ]

V roce 2013 bylo městským úřadem, jako správním orgánem 1. stupně, zrušeno honební společenství a honitba, a to z důvodu, že nesplňuje podmínky celistvosti, když ji dělí částečné zástavby a také cesta, přestože z jedné části honitby do druhé se lze dostat bez jakýchkoli problémů. Honitba byla složena ze dvou částí – první měla 509 ha a druhá 111 ha. Členové HS se obrátili na krajský úřad, jako správní orgán 2. stupně. Dle tazatele druhostupňový správní orgán nic nezkoumal a uvedl, že správní orgán 1. stupně může honitbu v souladu se zákonem kdykoli zrušit. Členové HS požádali o vyjádření Nejvyšší správní soud. Ten v roce 2009 vydal rozhodnutí, že krajský úřad rozhodoval správně a ve svém rozhodnutí se nezaobíral rozlohou honitby, ani celistvostí. Tazatel uvádí, že NSS řešil pouze fakt, zda správní orgány mohou zrušit honitbu. Lze v takovém případě ještě něco dělat, nebo je to již promlčené?

Vydržení pozemku pod loveckou chatou

Dotaz č.2017022 [ zadáno 4.6.2017 ]

Myslivecký spolek od roku 1990 provozuje svou činnost v rámci budovy, která spolu s pozemkem patřila LČR. Následně byl pozemek vydán v rámci restituce třetí osobě. Samotnou budovu, stále ve vlastnictví LČR, myslivecký spolek od něho odkoupil. Nastala tak situace, že samotná budova je ve vlastnictví mysliveckého spolku, ale pozemek, na němž stavba stojí, je ve vlastnictví jiné osoby. Myslivecký spolek zahájil jednání o odkoupení pozemku s restituentem. Jednání však nejsou dosud úspěšná a restituent nechce pozemek prodat. Vzhledem k tomu, že spolek užívá stavbu a pozemek pod ní téměř 20 let a vzhledem k tomu, že vlastník pozemku od r. 2006 nevznesl požadavek, abychom pozemek vyklidili nebo odkoupili, lze v takovém případě užít ustanovení o vydržení pozemku?

Zpracování dat...