vychází v 7:37 a zapadá v 16:01
vychází v 3:26 a zapadá v 14:31
 

"Odcizení peněžní hotovosti mysliveckého sdružení neznámým pachatelem"

Dotaz č.: 41

Otázka:

Rodinný dům našeho finančního hospodáře vykradli zloději. Ukradli celý trezor s velkým množstvím zbraní, s finanční hotovostí majitele a bohužel i s velkou finanční hotovostí mysliveckého sdružení. Krádež šetřila Policie ČR, bohužel bezvýsledně. Peníze z rozhodnutí členské schůze byli připraveny k uhrazení určitých finančních potřeb mysliveckého sdružení. Názory na řešení situace se v celém mysliveckém sdružení různí. Prosil bych o právní názor na řešení daného problému (hmotná odpovědnost finančního hospodáře, splátkový kalendář) a případného názoru nezaujatého subjektu z hlediska lidského na jeho řešení."

Tazatel:

Odpověď:

Člen mysliveckého sdružení MS, který vykonává funkci pokladníka (ve většině MS je spoejna s funkcí finančního hospodáře) by měl mít s MS uzavřenu smlouvu o hmotné odpovědnosti za pokladní hotovost včetně cenin. Pokladník je obecně odpovědný za peněžní prostředky MS a případnou ztrátu by měl být povinen nahradit. Pokladní hotovost by neměla překročit částku, kterou není pokladník schopen zabezpečit či nahradit. České banky přinutily neustále rostoucími - dnes už lichvářskými - poplatky za vedení běžných účtů a peněžní operace prováděné jejich prostřednictvím většinu MS, aby zrušila bankovní účty a své peněžní prostředky uchovávala v hotovosti. Pokud by MS disponovalo běžně vyššími částkami, lze zřídit termínovaný účet s krátkým revolvingem (od jednoho týdne). Jedinou výhodou termínovaného účtu je, že za jeho vedení včetně vyhotovování výpisů a jejich zasílání některé z českých bank nevybírají žádné poplatky. Ve vašem případě se však jednalo zřejmě o jednorázovou akci a nebyl důvod termínovaný účet zřizovat. Pro příště by bylo možným řešením větší peněžní částku rozdělit na několik dílů podle její velikosti a svěřit ji tak více členům MS. Řada pojišťoven jistě nabízí jako jeden ze svých produktů pojištění pokladní hotovosti, záleží však na výši částky a způsobu jejího zabezpečení a samozřejmě na výši pojistného. Z hlediska MS je nutno posoudit, k jakému účelu měla ona vyšší peněžní hotovost sloužit. Pokud by měla být výdajem (nákladem) daňově uznatelným - např. k úhradě nájemného za pronájem honitby - pak podle ustanovení § 24 odst. 2 písmene l) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, by byla škoda způsobená jejím odcizením - za předpokladu, že MS disponuje potvrzením (usnesením) Policie ČR, že bylo podáno oznámení na neznámého pachatele a Policie ČR případ odložila - výdajem (nákladem) daňově uznatelným. Vzhledem k tomu, že MS není založeno či zřízeno za účelem podnikání, je příslušný výdaj (náklad) daňově uznatelným jen tehdy, je-li vynaložen na činnost, která je předmětem daně z příjmů a není od této daně osvobozena a zároveň výdaje (náklady) na tuto činnost musí být nižší než příjmy (výnosy) z této činnosti. To tedy z hlediska případného daňového dopadu na MS. Pokud se jedná o náhradu způsobené škody. Lze postupovat striktně a po pokladníkovi vyžadovat, aby odcizenou částku uhradil, a to buď jednorázově, anebo s ním sjednat podle jeho finančních možností splátkový kalendář. Zloději však zřejmě neodcizili jen trezor, ale i řadu dalších věcí. Už jen to, že mu odcizili flinty, k nimž měl letitý vztah, mohlo se jednat jak o cenné zbraně, tak o zbraně, které se v rodině dědily atd. V trezoru mohl mít uschovány i zbraně jiných myslivců. Jen z této skutečnosti se bude dlouho vzpamatovávat, jestli se mu to vůbec podaří. Především záleží na vztazích mezi členy vašeho MS. Jsou-li dobré či přímo ty nejlepší, pak by měly být i solidární, a škodu by pak mohli členové MS nahradit rukou společnou a nerozdílnou už jen z toho důvodu, že nikdo z nich neví, kdy jej může postihnout stejná pohroma. Kromě toho, budou-li členové MS vyžadovat, aby finanční hospodář škodu plně nahradil, příjde vaše MS o nejen o současného finančního hospodáře, ale zřejmě žádného dalšího mít nebude, neboť nikdo nebude ochoten podstoupit riziko, že se mu může přihodit totéž, co současnému finančnímu hospodáři. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...