vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Co musí vést občan jako nájemce honitby z hlediska účetního a daňového.

Dotaz č.: 55

Otázka:

Co musí vést občan jako nájemce honitby, které daňové a účetní tiskopisy musí mít?

Tazatel:

Odpověď:

Záleží na tom, jakým způsobem právo myslivosti v honitbě vykonáváte. Pokud se jedná výhradně o Vaše hobby, tj. neprovádíte poplatkové odstřely zvěře s doprovodem (§ 32 odst. 5 zákona o myslivosti) a zvěřinu z ulovené zvěře neprodáváte, ale spotřebujete ji ve své domácnosti, resp. ji darujete, pak nejste povinen z hlediska účetního a daňového vést žádnou evidenci či účetnictví a ani tuto činnost zahrnout do svého přiznání k dani z příjmů fyzických osob. V opačném případě si necháte vystavit u místně příslušného živnostenského úřadu živnostenský list na volnou živnost, např. myslivost v obhospodařované honitbě. Pak jste povinen vést daňovou evidenci podle § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), tj. s výjimkami v podstatě bývalé jednoduché účetnictví. Zdanitelné příjmy a výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení musíte doložit příslušnýni doklady (příjmovými a výdajovými pokladními doklady, paragony při nákupu za hotové, fakturami a výpisy z podnikatelského bankovního účtu - pokud jej u některé z bank založíte). Své příjmy z honitby pak budete zdaňovat podle § 7 odst. 1 písm. b) ZDP (příjmy ze živností). Můžete však využít ustanovení § 7 odst. 9 písm. c) ZDP, tj. uplatňovat výdaje 50% ze zdanitelných příjmů (tzv. paušálem). Pak nejste povinen vést daňovou evidenci, musíte však vést záznamy o zdanitelných příjmech (doložené doklady, případně výpisy z bankovního účtu) a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s danou činností. V každém případě jste povinen se registrovat jako osoba samostně výdělečně činná jak na místně příslušné Okresní (Pražské) správě sociálního zabezpečení, tak i u svě zdravotní pojišťovny, Zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění, uhrazené v daném kalendářním roce, jsou pak u Vás výdajem daňově uznatelným. Pokud byste švé příjmy zdaňoval tzv. paušálem, pak tyto výdaje uplatníte navíc k tzv. paušálu. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...