vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Co se rozumí pod pojmem "originální účetní doklad".

Dotaz č.: 113

Otázka:

Člen sdružení dává pokladníkovi paragony typu: Oves x kg, za x Kč, ale dole je otisk razítka Potraviny, kde je zřejmé, že tyto potraviny, oves coby krmení pro zvěř jistě neprodávají Je takových případů více, kdy ,,prodávané,, zboží nesouhlasí s razítkem prodejce ani jeho činností . Co v tomto případě jako člen KRK mám dělat?

Tazatel:

Odpověď:

Řešení:

Váže na legislativu k 1.1.2012

Začátek formuláře

Co se rozumí pod pojmem "originální účetní doklad".

Prvotním dokladem, na kterém je zachycen obchodní vztah mezi odběratelem (vaší účetní jednotkou) a dodavatelem (prodejnou), je účtenka (paragon). Dokumentuje skutečnou nákupní cenu (cenu pořízení) daného majetku. Na základě tohoto prvotního dokladu bude teprve vyhotoven výdajový pokladní doklad (příp. zúčtována záloha).

Pokud se jedná o náležitosti účetního dokladu, jsou uvedeny v §11 zákona č. 563/1991 Sb., ve  znění pozdějších předpisů. Citovaný paragraf neuvádí mezi povinné náležitosti razítko. Vyžaduje podpisové záznamy osoby odpovědné za účetní případ a za jeho zaúčtování. Podpisový záznam nemusí být jen vlastnoruční podpis, ale ve smyslu §33a odst. 4 také elektronický podpis podle zvláštního právního předpisu (zákon o elektronickém podpisu) anebo obdobný průkazný účetní záznam v technické formě (to může být např. kód, zkratka apod.). Vždy je důležité, co je považováno za účetní doklad. Jestliže účetní jednotka přijme fakturu, ta nemusí obsahovat podpisy, neboť teprve poté, co na tento dokument bude připojen v účetní jednotce podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a osoby za jeho zaúčtování, pak se stane účetním dokladem. Lze tedy přijmou dokument bez podpisu.

Pokud by byly na paragon doplněny i další náležitosti, které vyžaduje od účetního dokladu v §11 odstavci 1 zákon o účetnictví (zejména popis obsahu účetního případu a označení jeho účastníků, podpis osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování - tyto údaje na paragonu určitě chyběly), pak by nebylo nutné vyhotovovat výdajový pokladní doklad, neboť v souladu s §11 odst. 2 zákona o účetnictví mohou být náležitosti účetního dokladu umístěny i na jiných než účetních písemnostech.

Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že za "originální účetní doklad" nelze považovat výdajový pokladní doklad, který není doložen příslušnou účtenkou (paragonem). Vyplnit výdajový pokladní doklad bez patřičné dokumentace by znamenalo porušení jedné ze všeobecných účetních zásad, a to průkaznosti (viz §7 odst. 3 zákona o účetnictví). V extrémním případě by tento paragraf nebyl porušen tehdy, pokud by výdajový pokladní doklad byl potvrzen prodejnou jako příjemcem hotovosti.

Jako členu  KRK  doporučuji vyžadovat jako přílohu k účetnímu dokladu potvrzenou objednávku dodavatelem zboží nebo dodací list.  Není rozhodující,  že „Potraviny“ běžně neprodávají oves coby krmení pro zvěř,  ale je předpoklad ,   že  mají živnostenský list na nákup zboží a prodej.

 

ZE STANOVISEK MINISTERSTVA FINANCÍ 1994

Váže na legislativu k 31.12.1994

Po zrušení fakturačních předpisů (faktura byla institutem dodavatelsko-odběratelských vztahů) obchodním zákoníkem není tato věc výslovně upravena, protože podléhá režimu smluv. Daňový doklad je písemností pro účely daně z přidané hodnoty (nikoli obchodních závazkových vztahů). Pro účely účetnictví je účetním dokladem každá písemnost, která obsahuje náležitosti podle §11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Výčet těchto náležitostí (razítko mezi ně nepatří) je taxativní, tzn. nelze vyžadovat náležitosti jiné.

Vypracoval: ing. Vladimír Zelina

Zpracování dat...