ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:44 a zapadá v 16:41
vychází v 0:08 a zapadá v 10:39
 

Do jaké sazby DPH patří nájem honitby a do jaké poplatkový lov

Dotaz č.: 16

Otázka:

Do jaké sazby DPH patří nájem honitby a do jaké poplatkový lov

Tazatel:

Odpověď:

Podle § 2 písm. i) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"): "i) honitbou soubor souvislých honebních pozemků jednoho nebo více vlastníků vymezený v rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti, v němž lze provádět právo myslivosti podle tohoto zákona,". Při nájmu honitby se tedy jedná o nájem nemovitostí - pozemků. Podle § 56 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který nabyl účinnosti dem 1.5.2004 (dále jen "EZDPH"), je nájem pozemků osvobozen od daně bez nároku na odpočet daně. Je-li pronajímatel honitby plázcem DPH a zároveň je plátcem DPH i nájemce, může se pronajímatel podle § 56 odst. 5 EZDPH rozhodnout, že u nájmu pozemků pro účely uskutečňování nájemcových ekonomických činností se uplatňuje daň. Pronajímatel je povinen tuto skutečnost oznámit svému správci daně do 30 dnů od uzavření nájemní smlouvy. (Totéž v podstatě platilo za účinnosti zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - § 30 odst. 4 a 5.) Při splnění všech uvedených podmínek se bude jednat o zdanitelné plnění zařazené do základní sazby daně (19%). I když budou pronajímatel i nájemce plátci DPH, je nutno vycházet z definice práva myslivosti (výkonu práva myslivosti) - zda se jedná o ekonomickou činnost. Podle § 2 písm. h) zákona: "h) právem myslivosti souhrn práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si ulovenou nebo nalezenou zvěř uhynulou zvěř, její vývojová stadia a shozy paroží, jakož i užívat k tomu v nezbytné míře honebních pozemů,". Ustanovení § 5 odst. 2 EZDPH definuje, co je ekonomickou činností. Kromě "podnikatelských aktivit" a "aktivit vykazujících znaky podnikání" EZDP považuje za ekonomickou činnost také využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně. Z hlediska pronajímatele tak tomu skutečně je - pronajímatel využívá svůj hmotný majetek soustavně za účelem získání příjmů. Z hlediska nájemce se zřejmě při výkonu práva myslivosti o ekonomickou činnost jednat nebude, a to ani v tom případě, kdy část ulovené zvěře prodá či bude realizovat poplatkový lov. Z výše uvedených důvodů by nájem honitby neměl podléhat dani z přidané hodnoty. Pokud např. Lesy České republiky, s.p. účtují k nájemnému, ať už u vlastních honiteb či u přičleněných pozemků DPH, činí tak v rozporu s platnými předpisy, a to jak za účinnosti zákona č. 588/1992 Sb., tak i podle EZDPH. Je-li uživatel honitby plátcem DPH (např. Lesy České republiky, s.p., Vojenské lesy a statky, a.s.), pak poplatkový odstřel s doprovodem (§ 32 odst. 5 zákona) podléhá dani z přidané hodnoty - jedná se o zdanitelné plnění. Při poplatkovém odstřelu lovec nakupuje u držitele honitby službu, a to i v případě odstřelu trofejové zvěře, kdy trofej připadá lovci a podle její kvality (hodnoty - ocenění) se stanovuje poplatek. Vzhledem k tomu, že tato služba není uvedena v příloze č. 2
Zpracování dat...