vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Finanční vyrovnání s majiteli honebních pozemků.

Dotaz č.: 94

Otázka:

ykonávám funkci honebního starosty a honitbu pronajímáme mysliveckému sdružení, které každoročně platí HS nájemné. Hned po transformaci HS jsme na valné hromadě odsouhlasili, že provedeme finanční vyrovnání s vlastníky pozemků 1x za 10let, s výjimkou organizací jako jsou Pozemkový fond, Povodí Labe, LČR, s kterými každý rok dojde k vyrovnání formou úhrady faktury. Zbývají členové HS a majitelé pozemků přičleněných. Těch je nékolik set s výměrami od několika arů do několika hektarů a majitelé se neustále mění (úmrtí, prodej ). Nedokážu si představit, že každému se zašle nějaká malá zanedbatelná částka, nehledě k tomu jakou práci by dalo dohledání vlastníků, z nichž někteří mají bydliště i v zahraničí. Po dotazech v jiných HS se s tímto problémem vypořádají každý po svém, převážně poukázáním částky na různé účely. Je nějaká možnost na VH HS odhlasovat použít tyto finanční prostředky na nějaký účel? Pokud ano, tak na jaký.

Tazatel:

Odpověď:

Způsob použití čistého výtěžku (zisku HS po zdanění) a úplatu za přičlenění honebních pozemků, u nichž došlo k přičlenění na základě rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti (nikoli tedy na základě smlouvy o přičlenění), by měly určit buď stanovy HS, anebo by o nich měla rozhodnout valná hromada HS. Honební společenstvo by mělo průběžně aktualizovat údaje o vlastnících honebních pozemků na základě údajů z katastru nemovitostí. Dojde-li k převodu honebního pozemku na jinou osobu, stává se tato osoba automaticky členem honebního společenstva, pokud do 30 dnů ode dne vzniku vlastnického práva neoznámí písemně HS, že s členstvím v HS nesouhlasí (§ 26 odst. 1 zákona o myslivosti). Honební společenstvo je povinno vést úplný seznam členů HS. Drobným vlastníkům lze spolu s pozvánkou na valnou hromadu HS oznámit, kde si svůj podíl na zisku mohou vyzvednout, totéž se týká úplaty za přičlenění honebních pozemků. Řada HS má ve stanovách HS klauzuli, že při ukončení členství v HS má bývalý člen nárok na vypořádání svého podílu na čistém zisku HS. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...