vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Jak zaúčtovat u HS pořízení software

Dotaz č.: 124

Otázka:

prosím o radu jak zaúčtovat u HS pořízení software. Jedná se o fakturu na níž jsou tyto údaje: Aktivace aplikace webHONITBA 6 500,-Kč. Data KÚ - parcely a LV-3010,- Kč. Mohu zaúčtovat celkem 10 810,- Kč a celou částku dát do výdajů ovlivňujících základ daně?

Tazatel:

Odpověď:

Řešení:

Váže na legislativu k 1. 1. 2013

 

Software včetně dat je považován za nehmotný majetek, pokud pořizovací cena nedosáhla 60 000,- Kč. Můžete zaúčtovat  pořízení, celou částku 10 810,- Kč, do výdajů snižující základ daně.

 

A to podle zákona  č. 586  České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů,

v platném znění § 32a  Odpisy nehmotného majetku:

Odstavec  (1) Pro účely tohoto zákona se odpisují zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek, který je veden v účetnictví jako nehmotný majetek vymezený zvláštním právním předpisem  (dále jen "nehmotný majetek"), pokud

a) byl

1. nabyt úplatně, vkladem člena obchodní korporace, tichého společníka, přeměnou, darováním nebo zděděním, nebo

2.  vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování  a

b)  vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč a

c)  doba použitelnosti je delší než jeden rok; přitom dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou činnost nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků.

 

 

Vypracoval: ing. Vladimír Zelina

 

Zpracování dat...