vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Jak zdanit peněžitou odměnu

Dotaz č.: 53

Otázka:

Zpracovávám účetnictví jednomu mysliveckému družstvu, mají pouze výnosy a náklady, nevyplácejí mzdy, ale jeden ze členů pro ně cosi udělal a chtějí mu dát odměnu ve výši cca 20.000,-Kč. Jenže netuším, jak to udělat, aby to bylo daňově uznatelné. Stačí souhlas členské schůze? Bojíme se řešit to smlouvou o dílo, aby to neneslo stopy podnikání.

Tazatel:

Odpověď:

Podle ustanovení § 221 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je družstvo společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů. V rámci naší myslivosti se jedná o zcela výjimečnou právní formu - podnik. Nelze tedy na zdanění jeho výnosů aplikovat ustanovení § 18 odst. 3 a následujících, § 19 odst. 1 písm. a) a § 20 odst. 7 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Uvedená ustanovení zákona se v rámci naší myslivosti vztahují na myslivecká sdružení založená podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jako na subjekty, jež nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, nikoli tedy na družstvo. Podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) zákona jsou příjmy ze závislé činnosti také příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností, a to i když nejsou povinni při výkonu práce pro družstvo nebo společnost dbát příkazů plátce. Koná-li tedy člen družstva práci (činnost) pro družstvo a je mu za ni přiznána odměna, pak se jedná vždy o příjem ze závislé činnosti. Pokud se jednalo o jednorázovou a výjimečnou práci (činnost) člena družstva pro družstvo a počet hodin potřebných pro vykonání této práce (činnosti) nepřesáhl v rámci kalendářního roku 100 hodin, pak lze se členem uzavřít dohodu o provedení práce. Je výhodná proto, že není nutno z tohoto příjmu odvádět pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, a tedy se družstvo nemusí registrovat jako plátce pojistného u příslušné Okresní (Pražské) správy sociálního zabezpečení a u zdravotní pojišťovny, u níž je dotyčný člen družstva registrován jako pojištěněc. V každém případě musí družstvo odměnu zdanit podle příslušných ustanovení § 38h v kontextu s § 38k zákona a zálohu na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti odvést v zákonné lhůtě svému místně příslušnému správci daně. Zároveň je nutno doplnit registraci družstva u téhož správce daně o plátcovství daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. Pokud se jedná o to, bude-li vyplacená odměna členu družstva pro družstvo nákladem daňově uznatelným, záleží na tom, jedná-li se o výdaj (náklad) na dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelného příjmu (výnosu) družstva. Lze předpokládat, že jedním z předmětů činnosti mysliveckého družstva - ne-li jedniným - bude i výkon práva myslivosti. Vzhledem k tomu, že z dotazu není patrné, jakou práci (činnost) člen pro družstvo konal, bude nutno vzít v úvahu z hlediska daňové uznatelnosti tohoto mzdového nákladu, ke kterému z předmětů podnikání družstva se práce (činnost) dotyčného člena vztahovala. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...