vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Jak zdanit pěstování krmiva pro zvěř a případný prodej přebytku krmiva třetím osobám.

Dotaz č.: 52

Otázka:

V našem mysliveckém sdružení (dále jen MS) proběhla diskuse o dani z příjmů z výnosu za "vojtěšku". Vojtěšku pěstujeme "vlastními silami", pro potřeby "skrmení v době nouze", tj. vlastní mechanizací, popř. najímáme mechanizaci, kterou nevlastníme. Vzniká tak náklad v neposlední řadě pak náklad na pracovní aktivitu vlastních členů. Přebytky, vzniknou-li, jejichž předmětem je tento dotaz, prodáme. Prosím o odpověď : "V jaké výši je nutné zaplatit daň, a jakou (jaké), popř. je-li nutné zaplatit daň, když naše MS není vytvořeno za účelem zisku a pěstování vojtěšky a její prodej není v předmětu činnosti našeho MS.

Tazatel:

Odpověď:

Náklady vynaložené na opatření krmiva pro zvěř a jeho uskladnění - tedy i vypěstování a sklizeň krmiva vlastními silami - jsou u MS nákladem daňově uznatelným za předpokladu, že MS prodává zvěřinu, případně poplatkové odstřely s doprovodem (§ 32 odst. 5 zákona o myslivosti), anebo část sklizně vojtěšky prodá třetí osobě. Znamená to, že určitý náklad je u MS nákladem daňově uznatelným, slouží-li k dosažení výnosu, který je u MS předmětem daně z příjmů právnických osob a není od této daně osvobozen. Výnosy z prodeje zvěřiny a poplatkových odstřelů s doprovodem, a prodej krmiva jsou u MS předmětem daně z příjmů a MS je povinno tyto výnosy zdanit. Nákladem daňově uznatelným k těmto výnosům jsou pak mj. náklady na opatření krmiva pro zvěř. Pokud MS krmivo nakupuje, pak se jedná o nákupní cenu krmiva, případně o náklady na jeho dopravu a skladování, jestliže tyto služby MS nakupuje od třetích osob. V případě, že náklady na danou činnost jsou vyšší nebo rovny výnosům z této činnosti, výnosy z dané činnosti nevstupují do základu daně z příjmů právnických osob. Jsou-li výnosy z dané činnosti vyšší než náklady vynaložené na danou činnost, pak rozdíl výnosů a nákladů tvoří součást základu daně z příjmů. Tolik tedy obecně k vašemu dotazu. Konkrétně k vašemu dotazu je nutný rozbor dílčích činností, z nichž sestává pěstování vojtěšky pro krmení zvěře v době nouze. Nákladem je nákup semene, nepěstujete-li část vojtěšky na semeno. Pak veškeré související nakupované služby, tj. najímání mechanizačních prostředků potřebných pro přípravu půdy, setí, sklizeň a případnou přepravu k jejímu uskladnění a náklady na její uskladnění, jsou-li tyto služby pořízeny úplatně. Máte-li vlastní mechanizační prostředky, pak alikvotní část jejich daňových odpisů, nákladů na pohonné hmoty, údržbu a opravy. Alikvotními náklady jsou ty, které vyjadřují např. poměr počtu motohodin potřebných pro pěstování vojtěšky k celkovému počtu motohodin daných prostředků využívaných k jiným činnostem v rámci kalendářního roku násobeným celkovými náklady. Pracovní aktivitu členů MS, která je zřejmě konána tzv. brigádami, nelze v žádném případě ohodnotit - např. stanovením určité peněžní částky za hodinu. Jestliže veškerou vypěstovanou vojtěšku použijete jako krmivo pro zvěř v honitbě, jejíž je vaše MS uživatelem a MS nemá výnosy z prodeje zvěřiny a/nebo poplatkových odstřelů zvěře s doprovodem, pak veškeré vynaložené náklady na opatření krmiva - lhostejno zda vlastními silami, anebo nákupem - jsou náklady daňově neuznatelnými. Prodá-li za tohoto předpoklau MS přebytek vojtěšky třetí osobě, pak výnos z prodeje je zdanitelným výnosem vašeho MS. Nákladem daňově uznatelným k tržbě za prodej vojtěšky je pak alikvotní část nákladů na její pěstování. Alikvotní část nákladů MS daňově uznatelných je rovna poměru množství prodané vojtěšky k celkovému množství vypěstované vojtěšky násobeném celkovými náklady na vypěstování vojtěšky. Prodává-li MS zvěřinu a/nebo poplatkové odstřely a přebytky krmiva pro zvěř, pak všechny výše uvedené náklady na zajištění krmiva pro zvěř mohou být daňově uznatelnými. O výši daně z příjmů pojednává např. odpověď na dotaz č. 29 z roku 2005. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...