vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Jak zpracovat finanční uzávěrku HS

Dotaz č.: 114

Otázka:

Je možné zpracovat finanční uzávěrku HS za rok 2011, příp. 2012 pokud je k dispozici účetní uzávěrka pouze z roku 2002. Ostatní starosta nedělal. Nájemce pravidelně platil za honitbu a peníze leží na účet. Na VH HS chceme odsouhlasit vyplácení peněz vlastníkům pozemků. Máme obavy, že to bude možné soudně napadnout, pokud nejsou účetní uzávěrky. Jaký je možný správný postup? Je nutné nechat zpracovat účetní uzávěrky z chybějících let, nebo stačí schválit poslední tzn. 2011. Jedná se o částku cca. 35 000 Kč. Je také možná varianta, že na VH dojde k rozdělení stávajícího HS na dvě nová. Může dojít rozdělení, pokud je situace taková jak ji popisuji. Chybí účetní uzávěrky, peníze nikdo nedostal doposud vyplacené.

Tazatel:

Odpověď:

Řešení:

Váže na legislativu k 1. 1. 2012

 

Text dotazu naznačuje více problémů a tím i řešení. 

S účinností od 1. ledna 2008 se do zákona č 563/191 Sb. O účetnictví dostalo nové ustanovení § 38 a, které umožňuje honebnímu společenstvu vést jednoduché účetnictví za podmínky, že jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč. Honební společenstvo má tedy právo volby - buď povedou jednoduché účetnictví nebo dobrovolně podvojné účetnictví.

Jestliže se rozhodnou pro vedení jednoduchého účetnictví, vztahuje se na ně znění zákona č 563/191 Sb., o účetnictví, a jeho prováděcích právních předpisů, která upravují účtování v soustavě jednoduchého účetnictví, ve znění účinném k 31. prosinci 2003. Takovýmto prováděcím právním předpisem je vyhláška č 507/2002 Sb., která upravuje pravidla pro vedení jednoduchého účetnictví. V této vyhlášce se dočteme, že je povinnost vést

- peněžní deník,

- knihu pohledávek a závazků,

- pomocné knihy o ostatních složkách majetku, eventuálně

- pomocnou knihu o závazcích z pracovněprávních vztahů.

Po skončení kalendářního roku je povinnost sestavit účetní závěrku, která se skládá z Přehledu o příjmech a výdajích a Přehledu o majetku a závazcích

 

V případě vedení podvojného účetnictví, dle §18 již uvedeného zákona, účetní jednotky sestavují účetní závěrku, v případech stanovených tímto zákonem, za hospodářský rok (zpravidla jde o kalendářní rok).  Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji

A) rozvaha (bilance),

B) výkaz zisku a ztráty,

C) příloha, která vysvětluje a doplňuje informace o hospodaření.

 

Doporučuji proto účetní závěrky za uvedené roky dodělat.

 

 

Pokud HS mělo uzavřenou nájemní smlouvu s nečleny, může podle této smlouvy hradit nájemné a to za kalendářní rok. Nájemné je daňově uznatelný náklad.

Členové HS na nájemné nemají nárok. Ale pokud Valná hromada rozhodne, může být vyplacen podíl na hospodaření (po zdanění).  Zákon 596 /1992 Sb., v platném znění o daních z příjmů: § 17 (1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou  a)  osoby, které nejsou fyzickými osobami, § 18 (1) Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. (3) U poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, [17] jsou předmětem daně vždy příjmy z reklam, z členských příspěvků a příjmy z nájemného.

 

Vypracoval: ing. Vladimír Zelina

Zpracování dat...