vychází v 7:37 a zapadá v 16:01
vychází v 3:26 a zapadá v 14:31
 

Je prodej zvěřiny uživatelem honitby předmětem daně z příjmů?

Dotaz č.: 57

Otázka:

Podle § 18 odst. 4 písm. a) zákona o daních z příjmů nejsou předmětem daně příjmy z činností vyplývajících z poslání. Vztahuje se to i na prodej zvěřiny?

Tazatel:

Odpověď:

Je nutno vyjít z přesného znění ustanovení § 18 odst. 4 písm. a) zákona o daních z příjmů: "U poplatníků uvedených v odstavci 3 nejsou předmětem daně příjmy z činností vyplývajících z jejich poslání za podmínky, že náklady (výdaje) vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší; činnosti, které jsou posláním těchto poplatníků, jsou stanoveny zvláštními předpisy, statutem, stanovami, zřizovacími a zakladatelskými listinami". Nelze tedy vytrhávat z kontextu příjmy z prodeje zvěřiny (ale i příjmy z poplatkových odstřelů s doprovodem). Myslivecké sdružení a honební společenstvo je povinno své účetnictví vést podle činností a každou činnost, která je zakotvena v jeho stanovách, pak posuzovat samostatně z hlediska příjmů (výnosů), jež byly v dané činnosti dosaženy, a výdajů (nákladů), jež byly na tuto činnost vynaloženy. Pokud jsou výdaji vynaložené na danou činnost vyšší než příjmy z dané činnosti, pak příjmy z této činnosti nejsou předmětem daně z příjmů. V opačném případě - i když se jedná o činnost, která je posláním např. mysliveckého sdružení zakotveným v jeho stanovách - jsou příjmy z této činnost předmětem daně z příjmů. Máte-li stanoveny rozdílné prodejní ceny - např. pro členy cenu 30 Kč za 1 kg určité zvěřiny a pro třetí osoby 50 Kč za 1 kg téže zvěřiny - musíte navíc o dané činnosti účtovat jako o dvou rozdílných činnostech a u každé z nich pak posuzovat odděleně, jsou-li příjmy z ní předmětem daně. Výdaje u takto "dělené" činnosti pak určíte z celkových výdajů na činnost koeficientem, který stanovíte např. jako poměr příjmů z prodeje zvěřiny členům k příjmům z prodeje zvěřiny třetím osobám. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...