vychází v 7:37 a zapadá v 16:01
vychází v 3:26 a zapadá v 14:31
 

Jsou podíly na zisku členů HS daňově uznatelné?

Dotaz č.: 96

Otázka:

Navazuji na dotaz č.94 a chtěl bych upřesnit daňové a nedaňové výdaje HS. HS pronajímá honitbu MS, má pouze příjem z pronájmu společenstevní honitby a vede jednoduché účetnictví. Provede-li HS úplatu majitelům přičleněných pozemků ať z moci úřední nebo na základě smlouvy o přičlenění - má vést tyto o výdaje jako daňové, nebo se úplaty provádí až z disponibilního zisku? Jeli členem HS např. s.p. Lesy ČR a sepíše s HS dohodu o vstupu, která obsahuje i výši úplaty za honební pozemky s.p. A HS provede úplatu podle této dohody, má výdaj považovat za daňový? Je to u státátní organizace stejné jako u ostatních členů HS (drobných vlastníků, osob), že se také podílí až na výsledku disponibilního zisku, nebo se posuzuje úplata pro s.p. za daňový výdaj pro HS ?

Tazatel:

Odpověď:

Vlastníci honebních pozemků ve společenstevní honitbě mohou být buď členy honebního společenstva (HS), anebo mohou být jejich pozemky přičleněny k honitbě, a to jednak z moci úřední - na základě rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti - jednak na základě smlouvy uzavřené mezi vlastníkem honebního pozemku a HS. Oboje zároveň není možné. Nevím jak ve vztahu s Lesy České republiky s.p., ale vím o případech, kdy územní pracoviště Pozemkového fondu ČR se stalo členem HS a navíc se snažilo uzavřít s HS smlouvu o užívání honebních pozemků. Je-li vlastník honebních pozemků členem HS, pak má nárok na podíl na zisku po zdanění HS podle svých podílů v HS. V tomto případě se z hlediska HS jedná o výdaj (náklad) daňově neuznatelný. Pokud vlastník honebních pozemků není členem HS, je nutno postupovat buď podle uzavřené smlouvy o přičlenění, anebo valná hromada či stanovy mohou určit - v případě že s vlastníkem smlouva o přičlenění není uzavřena - výši úhrady za hektar a rok. Úplata za přičlenění honebních pozemků je pro HS výdajem (nákladem) daňově uznatelným. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...