vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Likvidace mysliveckého sdružení.

Dotaz č.: 72

Otázka:

Před 5 lety vzniklo myslivecké sdružení (MS) za účelem pronajmutí honidby. HS však tuto honidbu MS nepronajalo. MS sice vzniklo a je registrováno Ministerstvem vnitra, ale praktcky nefunguje ani neexistuje. Jaký postup je při jeho likvidaci. MS nemělo žádné příjmy ani výdaje. Bude při zrušení MS finanční úřad něco požadovat? MS nevedlo ani žádné účetnictví.

Tazatel:

Odpověď:

Myslivecké sdružení (MS) musí o vstupu do likvidace rozhodnout podle svých stanov. Zároveň jmenuje likvidátora - může to být i člen sdružení. MS je jako právnická osoba povinno vést účetnictví od data svého vzniku až po datum svého zániku včetně. Pokud MS vzniklo před pěti léty, mohlo podle tehdejších předpisů vést jak jednoduché účetnictví, tak i podvojné účetnictví. Pokud k datu svého vzniku rozhodlo, že povede jednoduché účetnictví, pak je může vést až do konce letošního roku - pokud opět nebude změněn § 38a zákona o účetnictví a termín nebude prodloužen o další rok, tj. do 31.12.2008. Z vašeho dotazu nevyplývá, jestli se vaše MS po svém vzniku registrovalo u svého místně příslušného finančního úřadu. Pokud se neregistrovalo, mělo by tak učinit bez zbytečného odkladu. V každém případě nemůže likvidátor zahájit likvidaci MS, nebude-li mít k dispozici účetnictví MS. MS je tedy musí zrekonstruovat před vstupem do likvidace. V případě likvidace MS trvá daňová povinnost i povinnost podávat každoročně přiznání, má-li MS příjmy, jež jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozeny, a to až do skončení likvidace. Ke dni ukončení činnosti provede MS účetní uzávěrku a nejpozději do konce následujícího měsíce podá daňové přiznání, i když nebude mít žádné zdanitelné příjmy. Účetní závěrku je nutno k daňovému přiznání připojit. Po skončení likvidace je likvidátor povinen podat do konce následujícího měsíce daňové přiznání za uplynulou část zdaňovacího období. Pro vaše MS by možná bylo snažší, kdyby byla ve vašem okolí skupina občanů, kteří hodlají založit občanské sdružení. Vaše MS - za předpokladu, že zrekonstrujete účetnictví MS - může tyto občany přijmout za členy MS, a poté dosavadní členové z MS vystoupí. Noví členové upraví stanovy sdružení a jeho název podle svých záměrů a podají na Ministerstvo vnitra žádost o registraci nových stanov. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...