ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 4:50 a zapadá v 21:10
vychází v 11:56 a zapadá v 1:11
 
Daňová poradna

Mají MS informace, jak vést jednoduché účetnictví?

Dotaz č.: 60

Otázka:

Domnívám se, že ekonomická sekce ČMMJ neinformuje správně, resp vůbec neinformuje MS o správném způsobu vedení účetnictví v roce 2006 a 2007. Jedná se o MS účtující v soustavě jednoduchého účetnictví. Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů v ustanovení § 38a jednoznačně uvádí, že do 31.12.2007 lze účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví a to podle předpisů upravujících účtování v soustavě jednoduchého účetnictví účinných k 31.12.2003. Prakticky se jedná o následující předpisy : - Zákon č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění platném do 31.12.2003, - Vyhláška č.507/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví, - Opatření MF č.j. 281,283/77411/2000, kterým se stanoví postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví a opatřením MF č.j. 281,283/97 410/2001, - Příloha č. 1 k Opatření č.j. 281/283/77411/2000, Postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví. Veškeré citované přepisy byly publikovány v plném znění - SAGIT ÚZ č. 357 z roku 2003 - Učetnictví podnikatelů 2003. Ve včerejší připomínce k účtování MS jsem opomněl uvést jednu důležitou normu, a to ustanovení § 18 odst.7 z.č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, které ukládá neziskovým organizacím (což v převážné míře jsou MS) povinnost vést odděleně v účetnictví příjmy a výdaje (náklady), které jsou předmětem daně a které nejsou předmětem daně, resp. které jsou od daně osvobozeny. Prosím o doplnění soupisu základních předpisů s jejichž zněním by měly být MS seznámeny.

Tazatel:

Odpověď:

Pokud máte dojem, že ekonomické oddělení ČMMJ neinformuje MS o správném vedení účetnictví, musíte se obrátit přímo na ČMMJ. K výčtu právních předpisů, jimiž jsou povinna se řídit myslivecká sdružení, která dosud účtují v soustavě jednoduchého účetnictví, jenž uvádíte ve svém dotazu, není co dodat. Pouze pochybuji, že jejich úplné znění vydalo nakladatelství SAGIT pod titulem "Účetnictví podnikatelů 2003". Poslední úplné znění vydal SAGIT např. v publikaci ÚZ č. 536 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2006 (cena 55,- Kč včetně DPH). Váš dodatek týkající se § 18 odst. 7 zákona o daních z příjmů je vytržen z kontextu, neboť jen doplňuje ustanovení obsažené v odst. 6 téhož paragrafu, tj. že subjekt, který nebyl zřízen či založen za účelem podnikání, musí vést účetnictví striktně podle jednotlivých činností. Pro vedení jednoduchého účetnictví MS nepotřebuje žádné jiné předpisy než ty, které uvádíte ve svém dotazu - naleznou je ve výše uvedeném ÚZ č. 536. Dalším důležitým předpisem pro MS je zákon o daních z příjmů, jehož znění účinné od 1.1.2007 vydalo nakladatelství SAGIT v ÚZ č. 600 - Daně z příjmů 2007. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...