ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 4:50 a zapadá v 21:10
vychází v 11:56 a zapadá v 1:11
 
Daňová poradna

Může HS (MS) uplatnit daňovou ztrátu?

Dotaz č.: 67

Otázka:

HS vyplácí nájemné na 3 roky dopředu. Výdaj je tedy v tom roce, kdy platba proběhla. Současně tedy v tom roce jsou výdaje vyšší než příjmy.V příštích letech je to obráceně. Může HS vykázat rozdíl mezi příjmy a výdaji mínusem - ztrátu a v dalších letech ji uplatňovat? V roce 2003 jsme "odložili" základ daně - cca 80 tis. Kč. Podle vaší tabulky - jestli tomu rozumím dobře, ho můžeme dále odkládat pokud nedosahuje těch 300 tis.Kč?

Tazatel:

Odpověď:

Honební společenstvo (HS) - stejně jako myslivecké sdružení - je subjektem, který není zřízen (založen) za účelem podnikání. Je proto povinno vést své účetnictví podle jednotlivých činností. Je-li činnost předmětem jeho poslání - musí být zakotvena v jeho stanovách - pak není předmětem daně z příjmů ta činnost, u níž jsou výdaje (náklady) vyšší než příjmy (výnosy) z této činnosti. U HS (MS) jsou však předmětem daně z příjmů vždy příjmy z pronájmu a příjmy z reklamy. U vašeho dotazu je atypické, že HS vyplácí nájemné - komu? Jestliže HS společenstevní honitbu pronajímá, pak je příjemcem nájemného. Pokud je HS zároveň i uživatelem honitby, pak samo sobě nájemné z užívání honitby neplatí. HS, které je držitelem společenstevní honitby, platí vlastníkům přičleněných pozemků sjednané platby za přičlenění jejich pozemků k honitbě (nejedná se ale o nájem). Máte-li na mysli tento případ, pak se jedná o výdaj (náklad) proti nájemnému, jež platí vašemu HS nájemce - uživatel honitby. Vede-li vaše HS jednoduché účetnictví, pak se v tomto - a jen v tomto - případě může HS dostat do daňové ztráty, kterou pak může uplatnit v následujících pěti letech bezprostředně následujících po roce, v němž ztráty dosáhlo. Pokud však jako nájemné označujete podíly členů HS na zisku HS po zdanění, pak se vůbec o nájemné nejedná, a hlavně - podíly na zisku nemůžete vyplácet na příští léta. Valná hromada HS rozhoduje o rozdělení disponibilního zisku HS po zdanění za předchozí rok či za předchozí léta, nebyl-li za ně zisk rozdělován vůbec či jen zčásti. Podíly členů HS na zisku nejsou pro HS výdajem (nákladem) daňově uznatelným. K druhé části vašeho dotazu - pokud jste "odložený" základ daně z roku 2003 v dané výši nepoužili do konce roku 2006 na krytí výdajů (nákladů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, jste povinni o "odloženou" částku zvýšit rozdíl mezi příjmy a výdaji (výsledek hospodaření, vedete-li podvojné účetnictví). Podle dosavadního znění zákona o daních z příjmů a konstrukce přiznání k dani z příjmů právnických osob skutečně můžete takto postupovat až do doby, kdy 30% základu daně vašeho HS před úpravou podle § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů přesáhne částku 300 tisíc Kč. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...