vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Může myslivecké sdružení vystavit fakturu?

Dotaz č.: 51

Otázka:

Pro potřebu dokladování dotací za výsadbu stromků v honitbě na nás chce KÚ doklad (fakturu) za provedené sázení. To jsme prováděli vlastními silami, tedy členové MS. Jak z hlediska účetního bychom to mohli jako nezisková organizace zaúčtovat a vydat doklad pro potřebu dotace. Varianta, že to provádíme pro LČR, nepřichází v úvahu, protože se nejedná o výsadbu stromů na hospodářský užitek, ale jako de fakto krmivo pro zvěř.

Tazatel:

Odpověď:

Je lhostejné, pro který subjekt byly smluvené práce vykonány. Vzhledem k tomu, že se jedná o činnost, která nesouvisí s posláním mysliveckého sdružení (není zakotvena v jeho stanovách a ani nemůže být, neboť jako občanské sdružení nebylo založeno - zřízeno za účelem podnikání), je předmětem daně z příjmů právnických osob. Ve smlouvě na výsadbu stromků je nutno uvést sjednanou cenu za tuto službu, a podle smluvních podmínek (zřejmě po ukončení prací a jejich převzetí objednatelem) myslivecké sdružení (MS) vystaví na sjednanou částku fakturu. Pokud MS vede jednoduché účetnictví, učiní o této své pohledávce zápis do knihy pohledávek. Platbu pak zaúčtuje v peněžním deníku jako zdanitelný příjem. Zároveň v knize pohledávek vyznačí datum a výši přijaté platby. Vede-li MS podvojné účetnictví, pak částku z vystavené faktury zaúčtuje MD 311, D 602. V tomto případě se jedná o výnos (příjem), který MS musí zdanit, a to i v případě, že platbu v daném roce neobdrží ( anebo vůbec neobdrží). Platbu od odběratele MS zaúčtuje MD 211 (při platbě v hotovosti), resp. MD 221 (při platbě na bankovní účet), a souvztažně D 311. Podle § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se podnikáním rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Jestliže MS občas vykoná činnost za úplatu, která nesouvisí s jeho posláním, nejedná se o podnikání, neboť se nejedná o soustavnou činnost. Řádně vystavená faktura má náležitosti účetního dokladu a pro příjemce je dokladem jeho závazku, o němž musí účtovat. MS tedy nebrání žádný předpis vystavit fakturu. Problém by nastal v případě, kdyby MS danou činnost vykonávalo soustavně - pak by se jednalo o podnikání, a to o nepovolené. Pokud stromky sázeli členové MS jako tzv. brigádu, pak proti zdanitelnému příjmu (výnosu) nemůže MS uplatnit žádný daňově uzantelný výdaj (náklad). Nelze tedy např. hodinu práce člena MS pro daňové účely ohodnotit žádnou peněžní částkou. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...