ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 4:57 a zapadá v 20:59
vychází v 1:55 a zapadá v 11:59
 
Daňová poradna

Zdanění nájmu v honebním společenstvu

Dotaz č.: 110

Otázka:

V nájemní smlouvě je uvedeno, že "nájemce honitby se zavazuje platit nájemné jednotlivým členům HS a také vlastníkům přičleněných pozemků" - lze tedy dle této formulace říci, že toto nájemné není příjmem HS jako právnického subjektu, ale je příjmem jednotlivých členů HS a vlastníků přičleněných pozemků a není třeba tento příjem v rámci HS přiznávat ?

Tazatel:

Odpověď:

Dobrý den, paní inženýrko!
 
Honební společenstvo jako právnická osoba pronajímá uznanou honitbu na základě nájemní smlouvy mysliveckému sdružení, popřípadě jiné právnické nebo fyzické osobě za účelem výkonu práva myslivosti v souladu s platnou legislativou. Smluvně sjednané nájemné je příjmem HS, který je předmětem daně z příjmů právnických osob a naopak daňově uznatelným nákladem nájemce.
Jednotliví vlastníci pozemků ve společenstevní honitbě jsou většinou členy Honebního společenstva, pak mají právo na podíl na zisku po zdanění příjmů HS jako právnické osoby. Pozemky nečlenů HS mohou být na základě rozhodnutí orgánů státní správy v souladu se Zákonem o myslivosti přičleněny do uznané honitby. Valná hromada nebo stanovy Honebního společenstva stanoví výši úhrady za hektar a rok. Tato platba se pak stává daňově uznatelným nákladem Honebního společenstva.
Druhou možností je, že Honební společenstvo sjedná s vlastníky honebních pozemků v uznané honitbě smlouvu o přičlenění, ve které sjedná i finanční podmínky (ze zisku po zdanění HS).
V praxi však známe různé formy využití honiteb a smluvních ujednání. Jednou z nich je, že členové honebního společenstva vykonávají sami právo myslivosti v souladu s § 19 Zákona o myslivosti v platném znění. Další případy jsou honební společenstva, kdy členové-vlastníci pozemků a nájemci-členové mysliveckého sdružení jsou stejné fyzické osoby a nájemní smlouva je jen formální za symbolickou cenu. Takové HS pak nemá co účtovat ani z čeho podávat daňové přiznání.
Formulace nájemní smlouvy mezi pravděpodobně dvěma právnickými osobami – tedy Honebním společenstvem a nájemcem uváděná v dotazu, je spíše otázkou do právní poradny, neboť je otázkou, zda předmětné ujednání je v souladu s platnou legislativou?!
 
 Přeji Vám hodně zdaru při účtování a zpracování daňového přiznání Vašeho honebního společenstva
 
Ing. Lenka Zumrová
Zpracování dat...