vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Nárok na odpočet DPH z nájemného z pronájmu honitby.

Dotaz č.: 98

Otázka:

Je možné nějakým způsobem vrácení DPH za nájem honitby od LČR? Jaké podmínky musí pronajímatel (fyzická, právnická osoba nebo MS) splnit?

Tazatel:

Odpověď:

Vycházím z předpokladu, že chcete vědět, může-li nájemce (tedy ne pronajímatel) uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty (DPH) z nájemného za pronájem honitby. Nájemce by se musel u svého místně příslušného finančního úřadu registrovat plátcem DPH. Podle § 72 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH), má plátce nárok na odpočet daně, pokud přijatá zdanitelná plnění použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti s tím, že se jedná o uplatnění odpočtu daně u přijatých zdanitelných plnění, která zejména použije pro účely uskutečňování zdanitelných plnění, u kterých vzniká povinnost přiznat daň na výstupu nebo plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet. Co je podle ZDPH ekonomická činnost, definuje § 5 odst. 2 ZDPH: "Ekonomickou činností se pro účely tohoto zákona rozumí soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů, zejména nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců. Za ekonomickou činnost se také považuje využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně." Plátce nemá nárok na uplatnění odpočtu daně u přijatých zdanitelných plnění, která nepoužije k uskutečnění zdanitelných plnění, a která použije k plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně. I kdyby se myslivecké sdružení registrovalo plátcem DPH u svého místně příslušného finančního úřadu, nebude moci uplatnit daň na vstupu, neboť předmět nájmu neslouží k jeho ekonomickým činnostem - myslivecké sdružení, které sdružuje občany za účelem výkonu práva myslivosti, totiž prakticky nekoná žádnou ekonomickou činnost, není založeno nebo zřízeno za účelem podnikání. Pokud by uživatelem byla právnická osoba založená za účelem podnikání, resp. fyzická osoba, informace naleznete v odpovědi na dotaz č. 40 v ročníku 2005 této daňové poradny. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...