vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Občanské sdružení, vedení podvojné účetnictví.

Dotaz č.: 127

Otázka:

Dobrý den můžu účtovat pro MS normálně podvojné účetnictví pro podnikatele ? Příspevky členů a příspěvky od obcí pro MS jsou zdaněným příjmem pro MS ? a na jaké účty by měly být zaúčtovány příspěvky a výnosy, může být na účet 211/602

Tazatel:

Odpověď:

Řešení:

Váže na legislativu k 1. 1. 2013

 

Občanské sdružení, vedení  podvojné účetnictví.

Občanské sdružení, které je právnickou osobou ve smyslu §2 odst. 3 zákona o sdružování občanů, může vést tzv. jednoduché účetnictví, pokud jeho celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 mil. Kč. Přitom se na něj vztahují ustanovení zákona o účetnictví a jeho prováděcích právních předpisů, která upravují účtování v soustavě jednoduchého účetnictví, ve znění účinném k 31. 12. 2003.

Pokud se občanské sdružení rozhodne vést podvojné účetnictví, může ho vést ve zjednodušeném rozsahu dle §13a zákona o účetnictví ( §9 odst. 3 zákona o účetnictví).

Postupuje podle Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Dále  účtuje podle předpisu České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání"), ve znění pozdějších předpisů  Novela standardů: č.j. 123342/2013/28

Pro účetní jednotky, které postupují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých  hlavním  předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, platí při sestavení roční účetní závěrky stejné obecné zásady, které jsou uvedeny v zákoně o účetnictví, jako pro podnikatele.

 

Příspěvky členů

Podle Zákona  /1992 Sb. v platném znění ,  §19  - Osvobození od daně  (1) Od daně jsou osvobozeny  a)   členský příspěvek podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, přijatý   zájmovým sdružením právnických osob, u něhož členství není nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti.

 

Příspěvky od obcí pro MS  – Vyúčtování přijatých dotací

Při běžných finančních darech účtuji předpis (MD 378/D 682), přijetí peněz na účet (MD 221/D 378)  nebo (MD 211/D 378) a následně pak běžné náklady (MD 5xx/D 221).

Vypracoval: ing. Vladimír Zelina

Zpracování dat...