vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Poskytnutí daru mysliveckému sdružení.

Dotaz č.: 76

Otázka:

Naše MS si našlo sponzora, který je ochoten na základě žádosti o poskytnutí sponzorství podepsat s námi sponzorskou smlouvu, ,jejíž znění mu umožní si částku nárokovat - odpsat jako odečitatelnou položku. Existuje taková možnost? Kde najdeme přesnou citaci pro sepsání dohody - jakýsi vzor, který bude akceptovatelný pro FÚ.

Tazatel:

Odpověď:

Termín "sponzorská smlouva", resp. "sponzorství" je slang. Jedná se o poskytnutí daru za podmínek, které stanovuje zákon o daních z příjmů v § 15 odst. 1, je-li dárcem fyzická osoba - nebo v § 20 odst. 8, je-li dárcem právnická osoba. Aby osoba, která chce poskytnout vašemu mysliveckému sdružení dar, mohla výši daru uplatnit ke snížení svého základu daně z příjmů, musí titul daru odpovídat příslušnému z výše uvedených ustanovení. Doporučuji uzavřít s dárcem darovací smlouvu podle § 628 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Upozorňuji, že obdarovaný musí výslovně ve smlouvě prohlásit, že dar přijímá, dárce nesmí po obdarovaném požadovat žádné protiplnění (např. že mu vaše myslivecké sdružení umožní lovit v honitbě, jejímž jste uživatelem). Pokud dar bude mít vyšší hodnotu než 20 000 Kč, jste povinni do 30 dnů od převzetí daru podat přiznání k dani darovací. Bližší informace naleznete v daňové poradně v odpovědi na dotaz č. 23 z roku 2004. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...