vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Pronájem myslivecké chaty

Dotaz č.: 121

Otázka:

Jako správce chaty mysliveckého sdružení, kterou pronajímáme, řeším otázku, jestli se jedná o neoprávněné podnikání, jestli můžu nájemci vystavit příjmový doklad, jakým způsobem vést účetnictví a zda se příjem musí danit. Chata je majetkem MS, roční příjem kolem 20 000,- Kč. Podobné otázky na vašem webu jsem našel, ale staršího data.

Tazatel:

Odpověď:

Řešení:

Váže na legislativu k 31. 12. 2012

 

Myslivecké sdružení   není zřízeno za účelem podnikání. Ze Zákona o dani z příjmů  č. 586/1992 Sb. v platném znění, § 18, odst. 3) vyplývá, že předmětem daně těchto poplatníků jsou příjmy z nájemného. Mysliveckou chatu, která je zapsána na listu vlastnictví (LV) jako majetek mysliveckého sdružení,  lze  na základě nájemní smlouvy pronajímat krátkodobě, či dlouhodobě.  Předmětem daně jsou všechny příjmy, které vykážete z činností nevyplývajících z poslání mysliveckého sdružení – tedy i pronájem chaty. Účetnictví, nebo příjmy a výdaje, spojené s mysliveckou chatou je nutno vést prokazatelně odděleně.

Od příjmů za pronájem chaty se odečtou  s jejím provozováním spojené náklady a není-li rozdíl záporný,  máte výsledek hospodaření a musíte podat na příslušném finančním úřadě přiznání k dani z příjmů právnických osob  a to do 31. 03. následného roku. Můžete ale využít znění § 20 odst. 7 ZDP 7) Poplatníci vymezení v § 18 odst. 3, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, mohou základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, použijí-li prostředky získané takto dosaženou úsporou daňové povinnosti ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. V případě, že 30 % snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.

Pokud vykážete, že příjmy za pronájem chaty jsou nižší, než náklady na její provozování, a nemáte jiné zdanitelné příjmy,  za  daný rok nemusíte  podávat  daňové  přiznání   § 38m, bod 7) ZoDP).

Z dotazu  vyplývá, že je nepravděpodobné  aby  Vaše MS  zaplatilo z příjmů za pronájem chaty daň.

V případě podání přiznání k dani z příjmů právnických osob a uplatnění snížení základu daně na nulu,  (pro případ kontroly v následných třech letech) doporučuji vést prokazatelně použití daňové úspory na rozvoj myslivosti ve Vašem MS. Pokud by prostředky nebyly použity v souladu s podmínkou pro snížení základu daně,  jste povinni zvýšit o tuto částku základ daně ve zdaňovacím období, kdy by MS končilo činnost, nebo kdy končí stanovená lhůta pro použití prostředků (§23, odst. 3) písm.a) 9) ZoDP).

Případné povinnosti platby daně z nemovitostí je nutno mít na zřeteli, že bude-li myslivecká chata pronajímána,  MS  nemůže  využit osvobození daně z nemovitostí vyplývající ze Zákona 338/1992 Sb. O dani z nemovitostí  v platném znění, § 9 odst. 1) písm. f) a v souladu se zněním § 9 odst. 5) a  bude povinno ve stanoveném termínu podat u příslušného Finančního úřadu přiznání k dani z nemovitost  a vypočítanou daň uhradit. Tato částka je náklad související s provozováním myslivecké chaty.

Vypracoval: ing. Vladimír Zelina

 

Zpracování dat...