ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 4:57 a zapadá v 20:59
vychází v 1:55 a zapadá v 11:59
 
Daňová poradna

Prosím o sdělení jak zdanit příjem z plesu a tomboly pořádané MS

Dotaz č.: 112

Otázka:

Jako MS podáváme daňové přiznání, kde uvádíme rozdíl mezi příjmy a výdaji z hlavní činnosti. Prosím o sdělení jak zdanit příjem z plesu a tomboly pořádané MS. Kde se v daňovém přiznání objeví tato položka.

Tazatel:

Odpověď:

Váže na legislativu k 1. 1.2012

Daň z příjmů

 

ZÁKON č.  586  České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů v platném znění:   

§18 Předmět daně

(1) Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, 

 (3) U poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání,  jsou předmětem daně vždy příjmy z reklam, z členských příspěvků a příjmy z nájemného, 

(4) U poplatníků uvedených v odstavci 3 nejsou předmětem daně příjmy

A) z činností vyplývajících z jejich poslání za podmínky, že náklady (výdaje) vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší; činnosti, které jsou posláním těchto poplatníků, jsou stanoveny zvláštními předpisy, statutem, stanovami, zřizovacími a zakladatelskými listinami,

(6) U poplatníků uvedených v odstavci 3 se splnění podmínky uvedené v odstavci 4 písm. a) posuzuje za celé zdaňovací období podle jednotlivých druhů činností. Pokud jednotlivá činnost v rámci téhož druhu činnosti je prováděna jak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou nižší nebo rovny než související náklady (výdaje) vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, tak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou vyšší než související náklady (výdaje) vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, jsou předmětem daně pouze příjmy z těch jednotlivých činností, které jsou vykonávány za ceny, kdy příjmy převyšují související výdaje.,

Daň se vypočte jako součin základu daně sníženého o nezdanitelné části základu daně a o odčitatelné položky od základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč dolů a sazby daně.

 V §19 již uvedeného zákona „ Osvobození od daně“, není uveden  příjem  z plesu a tomboly.  Tudíž tento příjem podléhá dani z příjmu.

 

Můžete ale využít:

Podle §20   lze  snížit  základ daně

(7) Poplatníci vymezení v §18 odst. 3 , kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, mohou základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle §34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, použijí-li prostředky získané takto dosaženou úsporou daňové povinnosti ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích; přitom u poplatníků zřízených k poskytování veřejné služby v televizním nebo rozhlasovém vysílání pouze tehdy, použijí-li takto získané prostředky v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) spojených s poskytováním veřejné služby a u společenství vlastníků jednotek pouze tehdy, použijí-li takto získané prostředky v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) spojených se správou domu, u poplatníků, kteří jsou poskytovateli zdravotních služeb, pouze tehdy, použijí-li takto získané prostředky v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) spojených s poskytováním zdravotních služeb. V případě, že 30% snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně. Veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce mohou základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle §34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 3 000 000 Kč, použijí-li prostředky získané takto dosaženou úsporou daňové povinnosti v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) na vzdělávání, vědecké, výzkumné, vývojové nebo umělecké činnosti a v případě, že 30% snížení činí méně než 1 000 000 Kč, mohou odečíst částku ve výši 1 000 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.   

Tombola  se  řídí zákonem č.202/1990 sb., kde v § 4 odst. „ (1) Loterie a jiné podobné hry mohou být provozovány pouze na základě povolení vydaného příslušným orgánem. Provozuje-li loterie a jiné podobné hry stát, jedná jeho jménem ministerstvo nebo jím pověřená státní organizace „.

 

Vypracoval: ing. Vladimír Zelina

Zpracování dat...