vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Provozování akcí typu myslivecké hody pro veřejnost v chatě honebního společenstva

Dotaz č.: 54

Otázka:

Může mít honební společenstvo, myslivecky hospodařící ve své honitbě (na svůj účet), mysliveckou chatu a provozovat v ní akce typu myslivecké hody pro veřejnost?

Tazatel:

Odpověď:

Z ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že honební společenstvo nesmí podnikat. ("Honební společenstvo nesmí vlastním jménem podnikat, nesmí se účastnit na podnikání jiných osob a nesmí zřizovat ani organizační složky.") Je tedy subjektem, který není založen (zřízen) za účelem podnikání. Podnikáním se podle § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Žádný předpis nebrání honebnímu společenstvu, aby vlastnilo majetek - v tomto případě mysliveckou chatu. Nesmí ji však používat ke svému podnikání. Již samo slovo "provozovat" v dotazu svým způsobem definuje opakovanou činnost a mohlo by být za určitých podmínek známkou podnikání. Bylo by účelnější nahradit je slovem "uspořádat", neboť se zřejmě nejedná o soustavnou činnost honebního společenstva. Uspořádá-li honební společenstvo ve své myslivecké chatě na svůj účet (vlastním jménem) myslivecké hody pro veřejnost či jinou podobnou akci jsou rozhodující dva aspekty těchto akcí, a to jejich frekvence v rámci kalendářního roku - a jsou-li služby při těchto akcích veřejnosti (tj. osobám, které nejsou členy honebního společenstva) poskytovány za úplatu. Pokud by honebního společenstvo od svých hostů ("veřejnosti") nepožadovalo za konzumaci jídla a další služby spojené s danou akcí žádnou úplatu, nezáleží na frekvenci těchto akcí. Požaduje-li honební společenstvo od svých hostů, kteří nejsou členy honebního společenstva, úhradu pohoštění a případně dalších s tím spojených služeb, nesmí být tato činnost honebním společenstvem prováděna soustavně. V případě, že honební společenstvo poskytuje služby spojené s myliveckými hody či jim podobnou akcí veřejnosti za úplatu, činí tak s úmyslem dosáhnout zisku. Pak tuto činnost nesmí vykonávat soustavně. Za soustavnou činnost nelze považovat konání těchto akcí v průběhu kalendářního roku při určitých příležitostech, jako jsou např. zahájení či ukončení lovecké sezony, hlavní hon s mysliveckým soudem či tradiční svátky. Uvedený výčet nemusí samozřejmě odpovídat příležitostem, při nichž vaše honební společenstvo koná tyto akce. V každém případě musí honební společenstvo o těchto akcích účtovat jako o oddělené činnosti. Jestliže výnosy (příjmy) z této činnosti převýší náklady (výdaje) na tuto činnost vynaložené, pak jsou předmětem daně z příjmů právnických osob a honební společenstvo je povinno je uvést ve svém daňovém přiznání za daný kalendářní rok a zdanit je. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...