ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 4:50 a zapadá v 21:10
vychází v 11:56 a zapadá v 1:11
 
Daňová poradna

Rozdělení zisku mezi členy honebního společenstva.

Dotaz č.: 62

Otázka:

Na valné hromadě HS bylo odhlasováno vyplácení čistého výtěžku členům HS s platností od r. 2006. Je má úvaha správná - vezmu pouze výtěžek za rok 2006 a podle hlasů rozdělím výtěžek mezi členy (uvedeno v stanovách HS). Zůstatek za rok 2005 budu zatím nechávat v pokladně dokud valná hromada nerozhodne o jejím využití (nebudu jej přerozdělovat mezi členy). Jak budu o vyplacených částkách členů účtovat? Je to náklad a na jaké účty budu částky připisovat?

Tazatel:

Odpověď:

Váš dotaz není jednoznačně formulován. Jestliže valná hromada (VH) honebního společenstva (HS) rozhodla, že zisk po zdanění bude vyplácen členům HS s platností od roku 2006, může se jednat buď o rohodnutí, podle kterého bude v roce 2006 vyplacen podíl na zisku členům HS za předchozí léta, anebo podíl na zisku bude vyplácen členům HS počínaje ziskem po zdanění vytvořeným HS v roce 2006. V obou případech platí, že podíl na zisku po zdanění za určité zdaňovací období lze přiznat až po skončení daného zdaňovacího období na základě rozhodnutí VH. Pokud VH o záměru rozdělit podíl na zisku za rok 2006 rozhodla v roce 2006, jedná se o rozhodnutí předběžné, neboť o podílu na zisku může rozhodnout tehdy, až zná jeho výši, tj. až v roce 2007. Zároveň musí VH rozhodnout, bude-li rozdělena celá částka zisku po zdanění, anebo jen jeho část. Částka zisku po zdanění, o níž VH rozhodla, že bude rozdělena mezi jednotlivé členy HS, musíte dělit počtem všech hlasů, jež členové HS mají, a pak vypočíst podíl jednotlivých členů na zisku podle počtu jejich hlasů. Vede-li HS jednoduché účetnictví, budete v knize závazků účtovat o závazku HS k jednotlivým členům HS ve výši jejich podílů na zisku. Při výplatě podílů jednotlivým členům HS vystavíte každému z členů při výplatě jeho podílu na zisku výdajový pokladní doklad, který zaúčtujete v peněžním deníku ve výdajích hotovosti a daňově neuznatelných výdajích. Zároveň učiníte zápis v knize závazků o vypořádání závazku vůči danému členu HS. Vede-li HS (podvojné) účetnictví, pak o nerozděleném zisku účtujete na účtu 932. Rozhodnutí VH pak účtujete 932/368, výplatu podílu členu HS zápisem 368/211 na základě vystaveného výdajového pokladního dokladu. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...